quinta-feira, 30 de maio de 2013

Deskonfia Borlaco Halo Abuzu De Poder “Testamunha Manuel Deklara, Laiha Konesementu Ba Asinatura Dokumentus”

,

Notisia Husi TVTL - Kuarta-Kalan, 29 Maiu 2013 

Tribunal Distrital Dili (TDD) kontinua hala’o julgamentu ba kazu abuzu de poder no fraudi Fiskal ne’ebe deskonfia envolve husi Eis Diretor Jeral Financas atual Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional, Francisco da Costa Soares ‘Borlaco’. 

Julgamentu ba kazu abuzu de poder no fraudi fiskal ba loron da ruak hala’o iha Tribunal Distrital Dili hodi kontinua rona testamunha ba kazu ne’e. 

 Kuarta feira (29/5) ne’e iha parte dader Tribunal kontinua rona testamunha nain 3 hanesan, Diretor Nasional Aprovizionamentu, Manuel Monteiro ne’ebe deklara ba Tribunal katak, nia la iha koinesementu hodi asina dokumentus ba pagamentus osan ba kompania ne’ebe manan tender hodi sosa kareta 3 ba Ministeriu Edukasaun, ho razaun seidauk adapta sistema servisu aprovizionamentu no sei akompania husi Diretor jeral Financas do Estadu, Francisco Soares Borlaco, bazeia ba diploma Ministeria no.1/2009. 

Aliende ne’e, testemunha Agustinho Godino hanesan ofisial aprovizionamentu Ministeriu Financas no Agusto dos Reis hanesan asistenti ofisial, ne’ebe deklara ba Tribunal katak, atu desidi kompania ne’ebe manan tender, ne’e la’os desizaun ema ida nian, nunka ida mesak maibe selesaun ne’e liu husi ekipa ida. 

Testemunha ba kazu ne’e hamutuk ema nain 13 ne’ebe kompostu husi funsionariu Ministeriu Financas no Edukasaun.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.