terça-feira, 28 de maio de 2013

“Gabinete Prezidenti Republika Halo Diskusaun Militar Obrigatoriu”

.

Notisia Husi TVTL - Tersa-Kalan, 28 Maiu 2013 

Gabinete Prezidenti da Republika realiza diskusaun kona ba servisu militar obrigatoriu ho entidades defesa sira no mos sosieade sivil. 

Diskusaun ne’e realiza husi gabinete Presindente no sosiedade enjeral kona ba servisu militar obrigatoriu. Kaza sivil husi Prezidenti da Republika Fidelis Mangalaes hateten, realizasaun servisu militar obrigatoriu nian iha dezvantazen no vantazen. 

“Dezavantazen idake ohin ita deskute halo diskusaun maka nia kustu ne’e, nia modalidade ba ne’e halo nusa, balun ke oviamente kuandu rona servisu nasional hanoin liu katak, atu militariza sosiedade, maibe anglo ida ke ohin propoin ba i diskusaun ida ke prezidenti da Republika rasik maka foti, para atu hare laos iha modalidade military deit, atu fo intrudusaun kapasitasaun ba joven sira,” dehan Fidelis. 

Joao Almedia Fiskizador husi Fundasaun MAHEIN hateten, atu realiza servisu military obrigatoriu, presiza hare ameasa iha reijaun no realizasaun ne’e mos bele aumenta gastu husi fundu petroliferu. 

“Ita liga fila fali ho servisu militar obrigatoriu ninian, ne’e bele presiza aplika ka la’e, ida ne’e mak ami hare, tanba ne’e mak iha konkluzaun ami hare katak, se ita presiza dezenvolve politika defeza nasional ida presiza hare mos ameasa ne’e saida, liu-liu iha geo politika no estratejiku ninian iha rejiaun, hafoin it abele formula politika hotu,” dehan Joao. 

Diskusaun ne’e hetan partisipasaun masimu husi entidades intelektual no sosieade sivil sira.

.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.