sexta-feira, 17 de maio de 2013

“KAK Identifika Funsionariu RTTL 14 Involve KKN”

.

Jornal Timor Post - Sesta-Feira, 17 Maiu 2013 

Relatoriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ba tinan 2012, identifika funsionariu publiku iha Radiu televizaun Timor-Leste, Empreza Publika (RTTL-EP) ema nain 14 (mane 11 no feto 3) involve hahalok KKN (Korupsaun Koluzaun no neporizmu) ne’ebe keixa mai husi testamunha ema nain sia. 

Lista hirak ne’e fo sai husi KAK, Tersa (14/5), bainhira aprejenta relatoriu annual 2012 iha sesaun Plenaria Parlamentu nasional (PN). Primeiru Vice Prezidenti PN, Adriano do Nascimento ba jornalista sira katak, aprejentasaun relatoriu KAK hatudu funsionariu RTTL ema nain 14 mak sai suspeitu. 

“Ami husu KAK prosesu ne’eto’o iha neebe ona, arguidu ne’e se, komu ne’e segredu justisa KAK eslika ba ami atu ba Tribunal ka la ba ne’e sira (investigador) entrega kna’ar ba Ministeriu Publiku (MP), Adriano informa ba jornalista sira iha PN, Kinta (16/5). 

Nia dehan, KAK investiga funsionariu RTTL nian 14, tanba deskonfia ba kazu ho tipu korupsaun, abuzu de poder no mal administrasaun. Entertantu, aprejentasaun relatoriu annual ne’ebe Komisariu KAK Aderito de Jesus aprezenta hatudu, durante tinan 2012 KAK konsege halo investigasaun ba kazu koripsaun, pekulatu no abuzu de poder hamutuk 62 ne’ebe akontese iha instituisaun estadu. 

 Husi numeru kazu ne’e, valor kazu korupsaun ne’ebe akontese barak liu, iha RTTL ho numeru kazu 14. 

Funsionariu RTTL nain 14 sai suspeitu no nain 9 sai testamuna ba kazu ne’ebe hetan investigasaun husi KAK. Nune’e, Deputadu david Diaz Husi Banacada FRETILIN hateten katak, KAK presiza monitoriza akompania nafatin kazu hirak ne’ebe Ministeriu Publiku arkiva tiha. 

Tanba tuir nia, KAK antes aprejenta kazu ruma ba Ministeriu Publiku, KAK halo ona investigasaun preliminaria no klean,” KAK mos iha jurista hotu, nusa mak kazu balun tenki arkiva, KAK tenki monitoriza buat ne’e,” hateten David.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.