quarta-feira, 29 de maio de 2013

Kompania Internasional 49 Kompete Konkursu Auto Estrada “Empreza Nasional Tata Liman”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 29 Maiu 2013 

Emprezariu Internasional hamutuk 49 mak oras ne’e hatama ona dokumentus hodi konkore iha konkursu internasional ba projeitu auto estrada Kosta Sul nian. 

Projeitu ho nia karakter multi year ne’e bele dehan, lori obstaklu boot ba empreza nasioanl, tanba empreza nasional sira la iha kbi’it finanseiru no esperensia atu kompleta kriteriu ne’ebe mak kontempla iha konkursu internasional ne’e. 

Kriteriu ne’ebe mak todan no sai obstaklu boot ba sietor privadu nasional sira mak tenki iha esperensia tinan rua kaer obra auto estrada nian no tenki iha osan cash ho montante U$250.000.000. 

Ministru Enerjetika no Rekursu Naturais, Alfredo Pires, esklarese katak, kriteiru ba projeitu auto-estrada Kosta Sul nian rigrozu tebe-tebes, atu bele asegura sustentablidade no kualidade ba projeitu. Ministru Alfredo Pires, informa katak, projeitu ne’e tama ona iha prosesu tender no iha 27 Junhu, tinan ne’e, prosesu ba tender taka ona. 

“Ministru Obras Publiku (MOP) hato’o ona mai ami katak, kompania internasional 49 mak hatama ona dokumentus atu konkore no lubuk ida mak husi China,” informa Ministru Alfredo Pires, hodi responde JNDiario iha Hotel Timor, Tersa (28/5). 

 Prosesu tender hotu, Alfredo Esplika, sei halo evaluasaun no halo negosiasaun ho kompania hotu tiha mak foin khomesa ninia prosesu ezekusaun fiziku. “Prosesu ne’e bele han tempu to’o fim do ano 2013, ne’ebe ita hein to’ok lai,” hateten Alfredo Pires. 

 Konaba preokupasaun sosieade sivil ho reprejetante povu nian iha Parlamentu Nasional ne’ebe konsidera projeitu ne’e sei la lori benefisiu ba povu, Alfredo esklarese katak, hanoin sira ne’e ladun relevante, tanba projeitu ne’e atu asegura dezenvolvimentu iha Kosta Sul no projeitu ne’e mos nuudar projeitu transformasaun. 

 Alfredo Pires konsidera mos katak, projeitu ne’e todan oituan ba emprezariu nasional atu kompete, maibe sei fo oportunidade ba emprejariu nasional atu hadia an hodi envolve iha Segundo ano ou terseiru ano. “Iha implementasaun primeiro ano ba projeitu ne’e kala todan oituan ba ita nia emprezariu nasional, maibe kuandu sira hadia an didiak husi aspeitu rekursu humanus no jestaun, mak iha Segundo ano ou terseiro ano, ita nia empreza nasional bele hetan oportunidade sub kontratu husi empreza internasional ne’ebe manan projeitu ne’e,” hateten Alfredo Pires. 

Antes ne’e, liu-liu ONG’s nasional ho membru Parlamentu Nasional husi Bancada FRETILIN halo kritika maka’as ba projeitu auto estrada ne’e, tanba sira konsidera projeitu ne’e sedu liu iha tempu ne’ebe povu sei moris mukit no kiak. 

 Buat ne’ebe tuir sosiedade sivil sira nia hanoin no Distinu Deputadu sira nia pensamentu mak tenki investe maka’as iha seitor edukasaun, saude, no infra-estrutura baziku atu bele kore povu ne’e husi kiak, la’os halai lalais ho auto estrada ne’ebe la iha benefisiu ba povu iha tempu agora ne’e. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.