terça-feira, 28 de maio de 2013

“Ohin, Tribunal Julga Francisco Borlaco”

.

Jornal Nacional Diario - Tersa-Feira, 28 Maiu 2013 

Tribunal Distrital Dili (TDD) tersa ohin (18/5), tuku 09:00 Otl, sei halo primeiru julgamentu ba Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional (SEFI), Francisco da Costa Soares “Borlaco”, ne’ebe deskonfia komete krime abuzu poder no fraudia fiskal. 

 Krime ne’e, Francisco Borlaco, komete wainhira sei assume kna’ar hanesan Diretor Jeral iha Ministeriu Finansas durante mandatu IV Governu Konstitusional periodu 2007-2012. 

Tipu krime fraudia fiskal ne’ebe mak deskonfia halo husi Francisco Borlaco ne’e previstu ona iha artigu 314 Codigu Prosesu Civil ne’ebe atu la selu ka fo fatin ba ema ne’ebe la selu totalmente impostu, taxa ka ubrigasaun petuniaria fiscal ne’ebe tenke selu ba estadu, tanba, a). la deklara faktu ne’ebe fo fatin ba tributasaun ne’ebe presija atu halo liquidasaun, b). deklara onkoretamente faktu ne’ebe serve hanesan baze ba tributasaun. C). impede ou meiu naran ida ka sonege element nesesariu atu halo fiskalizasaun ba aktividade ka fatu ne’ebe fo fatin ba tramitasaun ajente ne’e sei hetan pena tinan 2 to’o 6 kadeia, d). kuandu kuantia devida sei a’as liu U$5.000 ajente ne’e sei hetan kastigu tinan 2 to’o 8. 

Antes ne’e, iha loron 7 Maiu 2013, Parlamentu Nasional, liu husi sesaun plenaria, hasai ona imunidade ne’ebe serve ba Francisco Borlaco hanesan Sekretariu Estadu atu bele livremente submete ba prosesu justisa iha Tribunal, kazu Francisco Borlaco nian ne’e registu iha TDD iha loron 24 Janeiru 2013 ho numeru prosesu 02/13/TDDIL.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.