terça-feira, 28 de maio de 2013

“PN Rekonese Estadu TL Sei Marka Pasu Iha Fatin”

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 28 Maiu 2013 

Deputadu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) observa katak, orgaun soberania iha Timor Leste hotu-hotu sei hakdasak iha fatin, tanba nasaun ne’e sei foun no presiza aprende barak liu tan. 

Deputadu Bancada FRETILIN, Francisco Branco hateten, hahu husi Parlamentu Nasional (PN), Governu, Tribunal, sei iha faze aprendizazen, hodi konsloida instituisaun sira ne’e, maibe importante mak ida-idak halao nia kna’ar no labele iha intervensaun husi orgaun soberania ida ba sira seluk. 

“Ita tenke rekonese katak, ita foin hahu aprendizazen, hodi kaer ukun hodi hametin ita nia estadu,” dehan nia, iha uma fukun PN (27/5). 

Tanba ne’e, tuir nia, la’os deit Tribunal mak marka pasu, maibe husi Governu mai to’o Parlamentu Nasional hanesan hotu, tanba foin iha prosesu aprendizazen. 

Iha fatin hanesan, Prezidente Komisaun A, Carmelita Moniz hateten, Tribunal la’os marka pasu, maibe sira nia servisu la’o duni tuir saida mak sira iha. Nia dehan, instituisaun estadu iha TL hahu la’o, maibe sei liu husi prosesu aprendizajen, ne’e duni, tenke prepara rekursu umanus, atu ba oin hala’o servisu ho diak ba futuru. 

Antes ne’e mos, Primeiru Ministru Xanana FGusmao hateten, instituisaun estadu hanesan Tribunal agora marka pasu hela, tanba kazu barak mak rejista iha Ministeriu Publiku (MP) pendente hotu, ne’e duni tenke haree kestaun ne’e hodi alkansa lalais para labele atraza. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.