sexta-feira, 24 de maio de 2013

“Povu Moris Iha Uma Du’ut No Mehi Xanana Ba Munisipiu”

,

Jornal Independente - Sesta-feira, 24 Maiu 2013 

Prosesu divulgasaun ba planu desentralizasaun no poder lokal iha Distritu 12, Primeiru Ministru xanana Gusmao haree direitamente realidade moris povu ne’ebe bele dehan, sei dook husi lia-fuan moris diak. 

Iha faze dahuluk PM Xanana halo divulgasaun iha Distritu oecusse, Bobonaro, Kovalima, Ainaro, Manufahi, faze daruak iha Distritu Likisa, Ermera, Vikeke, Lautem, Baucau, no manatuto, no faze ikus sei hala’o iha Distritu Dili. 

Tuir observasaun ne’ebe Jornalista Jornal INDEPENDENTE, Evaristo Soares Martins halo bainhira akompanha PM Xanana, nota katak komunidade barak mak sei hela iha uma ho kondisaun at. Iha dada-lia ho komunidade balun, sira dehan katak to’o ohin loron sira seidauk sente ukun an tanba laiha mudansa ba sira nia moris. 

 “Komunidade barak mak hela iha uma duut, didin de’it ho bebak, no uma balun la merese atu hela,” relata evaristo. Durante prosesu divulgasaun ne’e PM xanana esplika barak liu kona ba prosesu harii munisipiu no benefisiu saida mka povu sei hetan bainhira implementa munisipiu. 

Xanana dehan mos katak, objetivu prinsipal husi munisipiu nee maka atu liberta povu husi kiak, intelektual iha Distritu sira deklara mos pronto simu munisipiu ho garantia ba rekursu neebe kada Distritu iha.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.