terça-feira, 23 de julho de 2013

“CAC Organiza Konferensia Internasional No Sei Taka Ba Publiku”

.

Notisia Husi TVTL - Segunda-Kalan, 22 Julhu 2013 Aban (23/7) 

Iha Dili Comissao Anti Corupcao (CAC) sei organiza konferensia internasional ida hodi koalia kona ba kombate korupsaun iha rai laran. 

 Konferensia ida ne’e sei taka ba publiku, rejultadu iha konferensia ida ne’e sei fo sai iha loron 25 lokraik. Informasaun ne’e hato’o husi Prezidenti CAC, Aderito de Jesus Soares liu husi konferensia da imprensa, hamutuk nasaun 30 mak sei partisipa iha konferensia ne’e. 

“Aban ita iha enkontru hodi apdeit ba malu kona ba sira nia progresu ne’ebe, sira nia lalaok ne’ebe, difikuldade saida mak sira infrenta i depois iha 24 to’o 25 ita koalia kona ba papel ida hodi hato’o informasaun ruma kona ba korupsaun, ita nia filojofia ktak, “kolaborasaun entidades hotu-hotu no mos media importante ba asesu kombate no preven korupsaun,” dehan Aderito de Jesus. 

Iha konferensia ne’e sei deskute mos kona ba protesaun ba denunsia partisipantes sira no mos hametin ajensia anti korupsaun. 

Jornalista sira se hala’o deit kobertura iha abertura, diskusaun tomak iha konferensia ne’e sei taka ba publiku.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.