sexta-feira, 19 de julho de 2013

“Deskonfia Mosu Iregularidade Iha Rezidensia Emilia”

.

Jornal Independente - Sesta-feira, 19 Julhu 2013 

Uma luxu ba Ministra Financas Emilia Pires iha igreija Motael sorin hamosu perguntas boot iha publiku nia leet, katak tanba saida mak derepenti deit Ministra Emilia Pires oferese nia uma luxu ne’e ba Prezidenti da Republika hafoin konstrusaun uma ne’e remata. 

Tuir rejultadu fiskalizasaun no monitorizasaun Organizasaun Naun Govermental Luta Hamutuk (LH) katak deskonfia uma luxu ne’ebe distina ba Ministra Financas (MF) Emilia Pires ne’e hamosu iregularidade tanba la tuir planeamentu Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2013 nian. 

Programa manajer LH, Elio Pereira Guimaraes hatete, konstrusaun uma luxu ba Emilia ne’e la tuir prosesu planeamentu fiskal orsamentu Jeral Estadu (OJE), ne’ebe prevee iha Fundu infra-estrutura inklui Komisaun nasional Aprovizionamentu mos laiha konesementu. 

“Ami konsidera projeitu ba uma luxu ne’e irregular tanba la tuir prinsipiu orsamentu jeral estadu neebe bazeia ba lei jestaun finanseiru, katak tenki liu husi aprovasaun, husi PN,” dehan Elio ba INDEPENDENTE, Kinta (18/7). 

Luta Hamutuk mos kestiaona projeitu tanba la publika iha portal transparansia Governu nian. “Ami kestiaona tanba projeitu remata depois projeitu ne’e antes publika iha portal transparency, projeitu ne’e la tama iha lista aprovizionamentu nian,” dehan nia. 

Projeitu ba konstrusaun uma ne’e mos la tama lista aprovizionamentu tanba wainhira LH konvoka inkontru ho Komisaun Nasional Aprovizionamentu mos laiha konesementu ba obra ne’e rasik. 

“Ami ba hasoru husu komisaun Nasional Aprovizionamentu iha tinan kotuk sira rasik laiha konesementu kona ba projeitu ida ne’e mais kuandu projeitu ida ne’ebe mak liu orsamentu miliaun U$1,5 ne’e tenki liu husi mekanismu aprovizionamentu nasional,” Elio informa. 

Elio akresenta katak,” ami deskonfia katak, sira hatama projeitu ne’e ba portal transparency entaun atu manipula informasaun para atu hasubar informasaun,” tenik nia. 

Nune’e, Luta Hamutuk rekomenda ba KAK atu halo investigasaun projeitu iregularidade ne’e. Nia mos hatutan, dadus ne’ebe mak LH asesu iha portal transparency, Projeitu konstrusaun rezidensia MF, Emilia Pires ne’ebe kaer husi kompania NEVAN Construstion LDA, aliende ne’e kompania ne’e rasik hetan projeitu ida seluk, nune’e tuir LH katak, ida ne’e hamosu konfiudu interese ida entre MF Emilia Pires no kontrator rasik. 

 “Tanba halo nusa mak prosesu aprovizionamentu normal, maibe projeitu ne’e implementa husi kompania ida deit maibe nia kaer item rua hanesan konstrusaun no Supply,” Elio informa. 

Iha fatin ketak, hanesan Diretor LH, Mericio Akara hateten rezidensia Emilia Pires atu harii uma, fontes tenke klaru katak halo uma ba se?, maibe rezidensia ne’e halo ba privadu hikus mai halo aprosimasaun ho Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak, atu ba hela iha uma luxu ne’e. 

“Tanba sa mak halo prosesu uma ida la klaru, ita intrega deit ba Prezidenti da Republika, nuudar ulun boot ida ba nasaun ne’ebe ita tenki respeita ninia dignidade ne’e, it abele fo uma ba prezidenti, maibe ninia prosesu la klaru, ida ne’e la los, ne’e sala,” dehan Akara. LH Kontinua husu ba KAK atu kontinua halo investigasaun no labele tauk atu halo investigasaun, tanba ema hotu-hotu iha lei nia okos. 

Antes ne’e, Vice Prezidenti Parlamentu Nasional (PN), Aderito Hugo da Costa hateten, orsamentu ba konstrusaun uma luxu ne’e kuaze miliaun 1, ne’ebe foti husi verba orsamentu husi fundu infra-estrutura ne’ebe kada tinan prevee iha OJE. To’o ohin loron membru deputadu sira iha Parlamentu Nasional, rasik seidauk hateten lolos uma ne’e ba se nia prepriu no edifisiu ne’e atu uza ba saida. 

 “Ami seidauk simu deklarasaun offisial ruma ne’ebe hateten katak, uma luxu ne’ebe Ministra Financas, Emilia Pires, inklui intensaun ba edifisiu ne’e atu halo saida,” hatete Hugo. 

Jornal ne’e tenta atu halo konfirmasaun ba Diretor Kompania Nevan Construction Lda, maibe la iha fatin.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.