quinta-feira, 25 de julho de 2013

Jere Bens Publiku: “PR Taur: Mal Jestaun Ne’e Korupsaun”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 25 Julhu 2013

Prezidenti da Republika (PR) Taur Matan Ruak, hateten orgaun estadu tenki jere bens publiku ne’e ho didiak tanba mal jestaun ne’e korupsaun. 

Xefi Estadu hateten lia hirak ne’e wainhira loke konferensia Internasional Komisaun Anti Korupsaun (KAK) nian ne’ebe hala’o iha Timor Plaza, Comoro, Dili, Tersa (23/7). 

 Iha intervensaun xefi Estadu hateten, dezafiu boot ida ba Timor-Leste atu halo oinsa mak bele kria funsionalizmu publiku ida ne’ebe maka honestu, kompotente no efikasia. Tuir Prezidenti Taur Matan Ruak, problema mal jestaun bens Estadu ia provoka deskontentemente iha sosiedade. 

“Independentemente interpretasaun mas problema mal jestaun bens estadu nian provoka deskontentementu no kria sobre falsu iha sosieade nia let.” PR Taur dehan tan. 

Nune’e mos nia hatutan katak, iha tinan 1980, 1990 iha nasaun Afrika do sul, Filipina no Indonezia, obriga mudansa ba sistema politika iha mundu maibe ohin loron laos buka demokrasia maibe buka oinsa mak halo mudansa ba sistema hirak ne’e. 

“Se ita haree tan akontesementu boot ida ema bolu dehan primaveira Arabi, iha anos 80, 90 ita haree iha Afrika do Sul, Filipina no Indonezia, ita bolu dehan People power, sira obriga mudansa ba sistema politika iha mundu mais ohin laos deit ba buka demokrasia maibe bele iha auto distruisaun, mais tamba saida mak ida ne’e akontese? 

Tamba deskontentementu, frustrasaun, ne’e signifika saida ba estadu, nasaun ne’ebe la hatene jere bens publikus ne’e sai Pontus ba problema ida, Timor Leste lakohi tama iha ida ne’e,” dehan PR Taur.

Foto de, Presidência da República
 Editor Foto: Paizinho Tilman
Fotógrafo: Abick Carceres
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.