quinta-feira, 25 de julho de 2013

“Komisaun B PN Husu Faktus Rekoilla Kilat 2006”

.

Jornal Independente - Kinta-feira, 25 Julhu 2013

Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B (Trata asuntu negosiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa Nasional) ezije ba Governu liu-liu sekretariu Estadu Seguransa no Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) atu hatudu faktus rekoilamentu kilat ne’ebe lakon iha krizi 2006.

 Presidenti Komisaun B Maria Lourdes Bessa hatete, SES no komandu PNTL presiza hatudu faktus rekoilamentu kilat ne’ebe lakon iha krizi 2006 ba Parlamentu nasional no ba publiku.

 “Ami tenki husu lolos no haree katak los duni governu rekoilla ona duni kilat ne’ebe lakon ne’e presiza rekoilla maibe ami presiza hatene no orienta sira atu rezolve problema ne’e,” dehan Maria Bessa iha PN (24/7) relasiona ho deklarasaun SES, Francisco Guterres katak kilat PNTL ne’ebe lakon iha krize 2006 no kilat balun lakon iha 2012 rekoilla hotu ona. SES mos dehan, kilat hirak ne’e sei iha prosesu investigasaun laran hodi buka tuir nain husi kilat ne’e ka membru PNTL ne’ebe mak halakon kilata sein rajaun fundamentu.

 “Ami rona informasaun oioin katak, kialta balun seidauk rekoilla no ami koalia beibeik ho SES, tanba kilat ne’e ida-idak iha ninia numeru neebe diferensia, ne’ebe ita tenki haree didiak no tau informasaun didiak para it abele garante katak laiha kilat ne’ebe iha ema seluk nia liman,” nia informa.

Kona ba kilat hamutuk hira mak lakon no hira mak SES rekoila ona, nia dehan, Komisaun B seidauk iha informasaun ka relatoriu ruma husi governu ba asuntu ida ne’e.

“Ami la hatene kilat hira mak lakon no hira mak rekoila ona husi governu tanba ami laiha informasaun,” dehan nia. Nune’e nia eziji ba SES no komandu PNTL atu identifika kilat hirak neebe lakon tanba bele fo impkatu ba estabilidade Timor Leste.

Nia mos hatutan katak, krize 2006 ne’e mosu, kauza husi soldadu F-FDTL ne’ebe kuaze hamutuk 600 hato’o petisaun ba estadu, tanba deskonfia diskriminasaun akontese iha instituisaun F-FDTL nia laran, hafoin ida ne’e, instituisuan rua, F-FDTL no PNTL nakfera tiru malu hodi rejulta ema sivil balun mate no forsa balun mate.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.