segunda-feira, 15 de julho de 2013

PR Taur Tristi: “FP Sa’e Kareta Estadu, Servisu Sabraut”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 15 Julhu 2013 

Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, hateten Funsionariu Publiku (FP), Sa’e tiha kareta maibe servisu sabraut de’it, tanba ne’e Xefe Estadu husu ba FP tomak labele halo an. 

Xefe Estadu hateten lia hirak ne’e wainhira loke kongresu Rezistensia Nasional Estudante Timor Leste (RENETIL), Sesta (12/07) iha Ex-CNRT, Balide, Dili. PR Taur hateten, wainhira nia sei maijor Jeneral ba FALINTIL-Forca Defesa Timor Leste (F-FDTL) iha tinan hirak liu ba, ema hotu kestiaona kona ba profesionalizmu F-FDTL nian, maibe assume tiha Xefe do Estadu iha tinan kotuk, PR Taur haree katak servisu funsionariu publiku nian kona-ba atendementu ba populasaun sabraut deit. 

“Hau uluk iha F-FDTL, ema kritika hau maka’as loos, F-FDTL ne’e la’os professional, F-FDTL ne’e hanesan ida ne’e, hanesan ida ne’eba, hau dehan sira dala ruma sira matenek liu, halo diak ba ita, hau nia soldadu dehan hanesan ne’e, maun sira aat liu ita, maun keta fiar, hau foin dadauk sa’e tiha ba Prezidenti, hau dehan, hau agora konese tiha ona funsionariu publiku, afinal sira sabraut deit,” afirma PR Taur. 

PR Taur hatutan, durante ne’e prestasaun ba funsionariu publiku nian mak baruk ten, gasta estadu nia osan, sa’e kareta estadu no baidozu. “Ita boot sira hatene hau iha ‘merkadu lama’ (Centro Convencoes Dili), hau koalia prestasaun saida mak komisaun iha ba funsaun publiku, prestasaun sira nian mak saida, entaun sira dehan baruk ten, gasta estadu nia osan, sa’e kareta estadu nian la’o tun la’o sa’e, Baidozu,” konta xefe estadu ne’e. 

Nune’e xefe Estadu dehan, ba oin Funsionariu Publiku tenki honestu hodi servi komunidade, no ba funsionariu publiku sira labele halo an tanba sai funsionariu publiku ona, tanba kuandu sai funsionariu publiku, ne’e atu sai atan ba komunidade. 

 “Dala ruma ita hanoin katak, hau mos funsionariu publiku, hau ema boot tiha, laos pelo kontrariu, ita ba iha ne’eba iha misaun ida, servi ita nia sidadaun sira, tanba ne’e ita lalika halo an, tanba afinal realidade ita hatan sira nian, sira han saida ita fob a, sira nia servisu iha ka lae? 

Sira nia osan ba eskola iha ka lae? Sira moras saude diak ba sira ka lae? ezatamente ida ne’e mak ita atu halo foun,” dehan Taur. 

Nune’e xefi Estadu hateten, nusa mak Timor-Leste bele hetan populasaun sira nia moris diak, se wainhira atendementu publiku la loos, tanba komunidade ida kuandu la gosta ema ida maka entaun nia labele besik, tanba ne’e FP presiza servi komunidade ho diak. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.