quarta-feira, 24 de julho de 2013

Vicente Guterres: “Imposivel Halakon Lei Pensaun Vitalisia”

.


Jornal Independente - Kuarta-feira, 24 Julhu 2013 

Partidu hotu-hotu iha parlamentu Nasional (PN) konkorda atu halo revizaun ba lei pensaun vitalisia, maibe, Prezidenti Parlamentu Nasional (PN), Vicente Guterres la garante atu halakon lei ne’e total. 

“Hau bele garante katak, atu halakon ne’e imposivel maibe, bele modifika tempo,” dehan nia, hafoin soru mutu ho Prezidenti da Republika, iha palasiu Ai-Tarak laran, Dili, segunda (22/7). 

Tuir nia, altera lei pensaun vitalisia laos prioridade, tanba sei iha tempu tinan hat atu bele haree, tanba iha lei balun ne’ebe prioridade liu atu deskute iha tempu badak nia laran. 

 Nune’e, kona ba sidadaun estranjeiru ne’ebe mak kontinua uza vistu turista hodi halo fali negosiu iha Timor Leste, nia dehan, servisu imigrasaun mak tenke haree kona-ba kazu ne’e. 

No nia mos ezizi ba kada departementu bele kumpri sira nia misaun hodi bele lao ho diak.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.