terça-feira, 3 de setembro de 2013

“Abuzu Poder no Pekulatu Aas Iha TL”

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 03 Setembru 2013

Komisaun Anti Korupsaun (KAK) konsege identifika kazu abuzu poder no pekulatu aas liu iha Timor Leste.

Adjuntu Komisariu KAK, Manuel Bucar hateten, abuzu de poder ne’e signifika katak, instituisaun ida hatene hela sasan ne’ebe besik atu aat ona no presiza hadia, maibe sira husik heka deit ho intensaun para atu hetan emerjensia.

Adjuntu KAK ne’e hateten tan katak, dala barak ona kazu abuzu de poder ne’e barak liu komete husi kompania sira no mos instituisaun balun ne’ebe mak iha relasaun ho projeitu.

Kazu pekulatu hanesan segundu kazu ne’ebe mak aas mos iha nasaun ne’e, tanba kazu ne’e dala barak akontese ba instituisaun estadu nian.

“Kazu pekulata ne’e signnifika xefe gabinete ka diretor ruma hetan karreta estadu maibe utiliza fali ba ninia interese privadu,” dehan nia iha palasiu Governu, foin lalais ne’e. Adjuntu KAK ne’e fo ezemplu katak, iha sabadu no Domingu tula familia ba pasiar, tula ai-maran no buat sira seluk.

Ho kazu hirak ne’e mensiona, adjuntu KAK ne’e salienta, KAK halo duni investigasaun ba kazu 200 iha tinan 2012 no identifika duni kazu rua ne’e mak boot liu. Adjuntu KAK ne’e realsa tan katak, dala barak mosu interpretasaun katak KAK gosta halo persegisaun ba ema, ne’e la loos.

“KAK lakohi atu sai fali inimigu ba estadu ida ne’e, maibe KAK hakarak atu servisu hamutuk para hadia estadu ida ne’e,” tenik Manuel.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.