segunda-feira, 16 de setembro de 2013

“Dala Balun Media ‘Kunfu’ KAK”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 16 Setembru 2013

Komisaun Anti Korupsaun (KAK), rezeita durante ne’e taka an ba media atu asesu informasaun, pelu-kontrariu KAK iha koperasaun diak tebes ho media, tamba dala balun media lakohi partisipa no halo kobertura ba aktividades KAK nian.

“Atu hateten dehan durante ne’e taka-an ba media no publiku, ida ne’e la loos, durante ne’e media mka la dun publika servisu KAK nian, KAK sempre halo beibeik kordenasaun ho media sira, via telefobe ou karta kovite atu media sir abele halo kobertura ba KAK nia atividade, maibe media sira dala barak la partisipa,” hateten Komisariu KAK Mnauel Bucar ba Jornalista iha fatin Farol, dili (13/9) foin semana kotuk. Manuel Bucar mos hatutan, dala balun mos media sira latau konsiderasaun ba nutisia KAK importante ida.

 “Dala barak mos media sira la halo notisia KAK nian hanesan notisia importante ida ba sira nia publikasaun, tamba workshop barak mak ami halo ona iha kapital Dili, ami koko konvida TVTL maibe la mosu mai ida,’ dehan Bucar.

Maske nune’e, tuir Bucar, KAK la konsidera ida ne’e hanesan ostaklu boot ida ba servisu KAK nian, tanba KAK kontinua hala’o nia servisu ba oin, tanba KAK nia servisu mak importante rua, ida mak prevensaun no ida seluk mak investigasaun. To’o Notisia ne’e publika, Jornalista husi Jornal ida ne’e seidauk hetan klarifikasaun husi diresaun TVTL nian.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.