quarta-feira, 18 de setembro de 2013

“Distinu Prezidente RTTL Ep. Espedito Sura De’it Loron”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 18 Setembru 2013

Simu ka la simu destinu Prezidenti Administrasaun Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL Ep.) Espedito Diaz Ximenes sura de’it loron, iha loron 30 fulna-Outubru tinan ida ne’e mak nuudar loron ikus ba nia mandatu atu kontinua ka hapara.

Tuir lei, distinu Prezidenti administrasaun RTTL Ep, ne’e iha membru Konsellu Ministrus nian liman hafoin Sekretariu Estado Komunikasaun Sosial (SEKoms) propoin lista naran.

Relasiona ho lei, hakarak ka lakohi, SEKomS mak iha kompetensia hodi aprezenta lista naran kandidatu foun ba KS atu bele lidera administrasaun RTTL, nune’e SEKomS Nelio Isaac sarmento konfesa prepara ona ema ida atu proposta ba konsellu Ministru hodi deside.

“Ita lalika koalia uluk lai Prezidenti, importante uluk mak atu prepara uluk Tomor-oan ne’ebe iha kualdiade atu sai nuudar membru ba konsellu administrasaun, konsellu fiskal ho konsellu opiniaun,” dehan Nelio na INDEPENDENTE, iha nia kn’ara fatin (17/9).

RTTL ho oragun tolu, kompostu husi Konsellu Administrasaun ema nain hitu (7), konsellu fiskal ema nain tolu (3) no konsellu opiniaun ema nain sia (9).

 SEKomS Nelio dehan, konsellu opiniaun nomea husi estadu, konsellu fiskal ne’ebe mak nia servisu halo fiskalizasaun ba orsamentu, ida prinsipal liu mak konsellu administrasaun, tanba oragun ne’e mak halo administrative ba funsionamentu RTTL nian.

 Tuir nia katak, ema nain hitu iha konsellu administrasaun, nomeia husi membru Governu. Uniku prezidenti RTTL mak sei deside liu husi Konsellu Ministru hafoin simu proposta husi membru Governu sira hanesan Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial.

Nelio haktuir tan katak, Konsellu Fiskal no Konsellu Opiniaun sira ninia orgaun sei mai atu fo lista kona ba pra kualifikasaun husi Ministeriu Financas. Maibe Nelio dehan, konsellu Administrasaun membru tutela mak sei nomeia husi SEKomS.

 Ba orsa ne’e dadaun, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial hala’o hela observasaun ida ba RTTL hodi haree prestasaun staff, ezekusaun ka implementasaun orsamentu servisu no atividade servisu loro-loron.

Tanba, tuir Nelio, atu halo mudansa ba sistema estrutura RTTL, kompetensia husi konsellu administrasaun RTTL rasik, governu nia kompetensia mak mete iha konsellu Fiskal, konsellu administrasaun no konsellu opiniaun.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.