quarta-feira, 18 de setembro de 2013

“Estudante EB Fatumeta Tuur Iha Kuak Okos”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 18 Setembru 2013 

Diretor Ensino Baziku Sentral Fatumeta Domingos Obe informa katak, sala aprendizajen ne’ebe eskola ne’e uza hamutuk 24, maibe iha deit sala 3 mak nia kondisaun diak no sala 21 seluk nia kakuluk kuak. 

Domingos hateten, bainhira halao prosesu aprendizazen estudante sira labele konsentra ba materia, tanba dala ruma sira tenke hasees an husi loron-matan ne’ebe leno tama husi kakuluk. 

 Nia mos hateten, kondisaun eskola ne’e sai aat liu wainhira udan monu rai. 

“Wainhira udan boot ami sei la hala’o aprendisazen ba alunsu sira,” katak Domingos ba Jornal INDEPENDENTE iha nia kna’ar fatin (17/9). Tan ne’e, Diretor Eskola ne’e husu ba Ministeriu edukasaun atu tau netik matan ba eskola ne’e, nune’e prosesu aprendisazen bele lao diak liu tan. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.