terça-feira, 3 de setembro de 2013

“Fallansu Tekniku, Ciklista TL 40 Resik Boikota Eventu Tour de Timor”

.

Jornal Nacional Diario - Tersa-feira, 03 Setembru 2013 

Grupu Ciklista Timoroan husi Distritu 12 ho Klubu hamutuk ema kuaze 40 resin boikota lakohi partisipa iha eventu Tour de Timor 2013 ne’ebe mak organiza husi Governu, liu husi Ministeriu Turizmu no federasaun Ciklismo Timor-Leste, tanba razaun mosu fallansu tekniku ho finanseiru. 

Asaun boikota ne’ebe hala’o husi grupu Ciklista sira hanesan, Rai lakan, Teki Timor, Lisun Lorosa’e, Nakroma, Rental no Asosiasaun Cicklismu husi Distritu, wainhira Vice primeiru Ministru La sama de Araujo akompania husi Sekretariu Estadu Arte no Kultura hahu oras tuku 07:30 halo avertura ba eventu tour de Timor no foti bandeira Star iha palacio do Governu nia oin, Segunda (02/9). 

Siklista Timor oan balun no estranjeiru sira mais ou menus 120 resin hanesan ne’e kontinua viazen, no balun foti fali sira nia bisikleta hodi hakilar lakohi partisipa eventu ne’e tama Baucau, razuan sira lakohi halia no para iha fatin ne’e husu Vice Primeiru Ministru La sama atu investiga didiak Ministru Turizmo Francisco kalbuady Lay no Prezidenti federasaun Ciklismo Timor-Leste (FCTL) kona ba problema tekniku hanesan fasilidade no finanseiru ne’e. 

Asaun ida ne’e halo Vice PM ne’ebe kaer hela bandeira star sente hakfodak no lamenta tebes hodi husu kedas informasaun ba ekipa turizmu no FCTL atu rezolve problema ne’e. 

 Ho sentimentu hirus maka’as, La Sama dehan katak, grupu siklista Timor oan ne’ebe halo boikota ne’e la iha nasionalismu, tanba sira lakohi kontribui ba atividade desportivu ne’ebe Estadu Timor-Leste halo.

 “Governu tenki investiga profundu ba Ministeriu Turizmu no FCTL kona ba orsamentu ne’ebe Parlamentu nasional arova ba eventu ne’e no osamentu ne’ebe hetan husi duadores sira laiha transparansia,” dehan Porta Voz Fernando Pereira ho nia kolega sira iha palasiu Governu oin. 

Nia lori grupo Ciklista Distritu 12 nia laran no grupu sira lamenta ho komisaun organizadora laiha responsablidade masimu atu hadia kondisaun Biskleta ne’ebe mak a’at. 

Ba preokupasaun ne’e, Vice Kordenador Jeral eventu Tour de Timor actual prezidenti federasaun Ciklismo Leste (FCTL), Angelo Henriques, iha Baucau Vila hateten, atleta sira ne’e sentimentu nasionalizmu la iha no lakohi atu kontribui ba dezenvolvimentu desportu iha rai laran. 

 “Ita ne’e Nasionalizmu iha ka la’e, tanba eventu ne’e laos kikoan, ne’ebe laos federasaun mesak mak halo, maibe eventu internasional ne’ebe governu mak halo, nune’e atleta sira ne’eb mak lakohi tir ne’e tenki hanpin didiak,” nia lamenta. 

Prezidenti FCTL ne’e husu atu siklista sira ne’ebe boikota programa tenki halo separasaun ba programa ne’ebe governu halo. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.