terça-feira, 3 de setembro de 2013

“Pe. Juvito Konsidera Korupsaun Mosu Tamba Iha Ambisaun no La Hare Ba Ema Kiak”

.
Ermera - Foto de, Joaozito Viana
Notisia Husi TVTL - Segunda-Kalan, 02 Setembru 2013

Komisaun Justica no Paz organiza Seminariu ho Tema “Hametin Valores Patriotizmu, Nasionalizmu ho Espiritu Referendum” hodi komemora mos loron konsulta popular ba dala 14.

Komunidade Distritu Ermera fim de semana ne’e partisipa ativamente iha seminariu, Pe. Herminio Gonsalves Diretor Komisaun Justica ho Paz Dioseze Dili hateten, liu husi seminariu ne’e bele kapasita sub Komisaun sira no diretor ne’e mos hateten, seminar ne’e mos investiga no observa prosesu povu sira nian.

Amo Juvito de Jesus Araujo sai mos orador iha seminar ne’e hateten, Hari’i Estadu de Direitu tenki harii ho konsensia no dala barak mosu korupsaun tamba iha ambisaun.

“Hahu husi are buat ida ne’eba diak liu ne’ebe dala ruma ita hanoin hau mos tenki halo oinsa mak hau nia mos bele iha, meus ida ne’e halo ita buka jeitu para naok liu tan e kuandu hanoin hanesan ne’e sei taka matan ba ita nia maluk ne’ene sei terus hela, estadu investe osan barak maibe kuandu mentalidade hanesan ne’e povu moris diak oinsa sa,” dehan Amo Juvito.

 Iha oportunidade ne’e Aderito de Jesus komisariu KAK mos esplika ba komunidade sira kona ba papel KAK nian. Nune’e Komunidade sira mos aprezenta duvidas ho problemas sosias ne’ebe sira hasoru loro-loron hodi buka soluasuan.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.