terça-feira, 29 de outubro de 2013

Defende Kazu CMATS “Alfredo Pires Delega Servisu Ba DJ”

.

Jornal Nacional Diario - Tersa-feira, 29 Outubru 2013

Ministru Petroleum e Rekursu Minarais, (MPRM) Alfredo Pires tenke delega servisu ba Diretores jeral sira, tanba okupadu ho kazu Certaim Maritime Agreement Timor Sea (CMATS), hodi rekolha evidensia atu parejenta iha Tribunal arbitrazen hasoru Australia.

“Ba Kazu CMATS ne’e ital abele tuur ka toba deit ita ativu hela, dala ruma ema buka hau laiha, hau nia servisu rasik mos agora hau entrega ba Diretur sira, sira mak halao agu nia atividade loro-loron nian, tanba hau rasik tenki halo kompletu prosesu ida ne’e,” informa Alfredo Pires ba Jornalista, Kinta (24/10) iha Palacio Governu.

Agora ne’e ANP ho Timor Gap mos la’o mesak deit ona, tanba kazu ida ne’e seriu tebes, tenki prepara buat hotu, afirma Alfredo Pires. “So mente hau hakarak dehan katak, ita hanesan rai ida ne’ebe rikusoin maka’as, ita tenke hatene defende ita nia riku soin, tanba laos agora deit, maibe aban bain rua ema sei lori modelu kontratu oioin deit, atu tau interese ba rikusoin sira ne’e,” katak Alfredo Pires.

Tanba ne’e Timor Leste tenki afirma kedas, hodi lori kompania bobot sira mai defende kedas Timor Leste, atu nune’e aban bain rua kompania sira seluk hakarak mai ho modelu ida, nia tenki resiu ita ona,” Hateten Alfredo Pires.

Situasaun ida ne’e akontese tanba, Timor Leste nia prakeiza iha area legais sira ne’e, Timor Leste nian barak mak seidauk forte, esklarese Alfredo Pires.

Nune’e, Alfredo hateten, Timor Leste tenke iha ninia ekipa rasik atu prepara dokumentus sira ne’e hotu, atu defebde kazu CMATS.

 “Tanba ne’e ita tenki kuidadu oituan, tanba atu ba Tribunal tenki iha estrategia ida,’ salienta Alfredo Pires.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.