segunda-feira, 7 de outubro de 2013

“Fasilidade Ezame Menus, Eskola Sekundaria Publiku kobra Estudante”

.

Jornal Independente - Segunda-feira, 07 Outubru 2013 

Eskola Sekundariu Publiku Palaban (ESPP) distritu Oecusse, deside halo kobransa ba kada alunus US$1 hodi bele sosa ekipamentu ba ezame nian. Nia dehan, desizaun ne’e foti tanba orsamentu husi Ministeriu Edukasaun hodi apoiu material ezame tama tarde. 

 Fundu ne’ebe ME aloka, nia dehan, kada alunus hetan U$0,50 ESPP ho total alunus nain 875 kada fulan simu U$43.750, maibe iha trimester dahuluk sira simu deit U$387. 

“Iha altura ne’eba ami empresta osan husi edukasaun U$357 hodi aloka ba ezame primeiru trimester,” dehan nia iiha ninia kna’ar fatin, Oecusse foin lalais. 

 Nia hatutan, ho orsamentu ne’ebe menus, parte eskola deside atu deve ekipamentu ezame ba loza balun. Orsamentu ba trimester daruak, director ne’e esplika, maski kumpletu maibe tama atraza no sira uza osan balun hodi selu deve. 

 Iha trimester datoluk, nia hatutan, orsamentu seidauk tama to’o agora. 

Diretor ne’e informa mos katak, kona-ba material ezame ne’ebe sira produs ho makina manuel (mesik ketik) maibe mesik ketik hirak ne’e aat ona no makina atu dulas material ezame rua aat ona no sira utiliza deit makina ida. 

Nia hatutan, eskola ne’e iha ona komputador maibe labele atu produz material ezame tanba tinta printer laiha. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.