terça-feira, 29 de outubro de 2013

“FRETILIN Identifika Ejekusaun Projeitu Zero Pagamentu 75%”

.

Jornal Nacional Diario - Tersa-feira, 29 Outubru 2013

Partidu Opozisaun FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) identifika katak, ejekusaun orsamentu Jeral do Estado (OJE) ba tinan 2013 ne’e iha projeitu balu ninia ezekusaun zero, maibe pagamentu atinji ona porsentu 75 (75%).

 “Se ita hare didiak estrada Obratu-Laklo ita tau tiha osan tokon $1.2 to’o agora estrada seidauk la’o, nune’e mos ho projeitu eirin eletrisidade balun seidauk lao mais pagamentu pursentu 75 ona, se ezekusaun la lao dehan la lao, agora rai kuak seidauk ke’e, ai-rin mos seidauk hamrik selu tiha ema 75%,” deputadu Manuel Castro husi bancada FRETILIN deklara asuntu ne’e liu husi sesaun plenaria segunda (28/10).

Nia hateten, frakeza iha ejekusaun ne’e, maibe tinan-tinan hasa’e beibeik orsamentu ne’ebe tinan kotuk liu ba montante OJE biliaun $1.3 ejekuta labele ona no la to’o tan 50% agora aumenta orsamentu nafatin entaun signifika orsamentu sei ejekuta lufu lafu deit.

“Governu agora ne’e Governu lufu lafu, tinan hotu ona, orsamentu foun tama ona gasta arbiru deit, ida ne’e lufu lafu, projeitu ida iha nia implementasaun zero nusa mak bele sa’e ba pagamentu 75%,” afirma deputadu castro.

Entertantu, iha oportundiade hanesan, Deputadu Adriano Joao husi Bancada PD kestiaona maka’as estrada ne’ebe suporta husi ADB hahu husi Batugade ba Balibo no husi balibo to’o Maliana, estrada ne’e halo tiha ona seidauk inagura nia aat fali ona.

“Alkatraun sira ne’e tula sa’e malu deit, hau la hatene, tekniku sira ne’e servisu hamutuk ka lae, ne’ebe halo buat ida ita la kumpriende,” lamenta deputadu Adriano.

Tantu iha sesaun plenaria ne’e, deputadu hotu kestiaona kona ba estrada iha Distritu no dezenvolvimentu fiziku ne’ebe lao iha suku, Sub Distritu no Distritu inklui kapital Dili, tanba obra barak mak laiha kualidade halo lufu lafu deit hodi ejekuta lalais OJE 2013.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.