quarta-feira, 16 de outubro de 2013

Komando Husu Evidensia Oknum PNTL Involve Krime Organizadu”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 16 Outubru 2013 

Atu hametin paz no estabilidade iha Timor Leste (TL) maka komando Policia Nasional Timor Leste (PNTL) husu ba sidadaun sira ne’ebe hatene no indikasaun forte katak, iha membru PNTL ruma deskonfia envolve krime organizadu bele pasa informasaun ba komandu nune’e bele loke prosesu investigasaun. 

“Kona ba dehan deskonfia oknum PNTL balun envolve iha grupu organizadu karik iha evidensia bele hatudu atu nune’e komandu jeral loke investigasaun, tamba liu husi investigasaun maka ita foin hatene lolos katak, envolvimentu ema kriminozu nian ne’e to’o iha nebe? 

Se lae mak ita jeneraliza deit situasaun sira, tamba ema ida rua deit mak halo maibe ita temi iha ne’eba ne’e enjeral, tan ne’e se mak hatene dehan PNTL nia ema balun iha laran, entaun hatudu evidensia, se la emak ema ida halo sala temi hotu PNTL nia naran,” dehan segundu komandante Jeral PNTL, Komisariu Afonso de Jesus ba Jornalista sira iha kuartel Jeral PNTL, Kaikoli, Dili, Segunda (14/10). 

Afonso hatutan, karik prosesu investigasaun ne’e lao mak kona membru PNTL ruma envolve iha laran komando tenki loke prosesu, hafoin pesoal ruma envolve sei la tolera hodi halo demisaun ka hasai tiha husi instituisaun, tanba Timor Leste lakohi fini a’at ida mak tama iha laran hodi estraga hotu fini sira ne’ebe sei diak. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.