sexta-feira, 29 de novembro de 2013

“Alkatiri: Istoria Ita Rasik Mak Eskoella”

.

Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 29 Novembru 2013

Akontesementu masakre Craras ne’ebe akontese iha loron 8 Agosto 1983, militar Indonesia oho populasaun Timoroan barak. Iha serimonia 28 de Novembru ne’ebe hala’o iha Suku Bibileo, Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN Mari Bim Amude Alkatiri hateten katak, istoria ne’e Timor oan sira rasik mak eskoella atu manan ukun rasik an ba rai doben ida ne’e nian.

 Povu tomak marka prezensa iha fatin refere, hatudu ona katak ema hotu atu hatene loron importansia boot ne’ebe Timor-oan sira fob a levantamentu ne’e, ema barak mak fo sira nia vida ba nasaun ida ne’e.

 “Ne’e marka ita nia istoria mos, dalan ida ne’ebe ita rasik mak eskolla mate ka Moris Ukun Rasik An, para ita atu lori rai ne’e ba Independensia,’ dehan Mari Alkatiri ba Jornalista sira hafoin partisipa komemorasaun loron proklamasaun Indeoendensia 28 Novembru ne’ebe selebra tinan ida ne’e iha Craras.

Alkatiri dehan, 28 Novembru ne’e bele dehan, povu tomak hakilar ba mundu katak, Timor Leste hakarak sai povu Independenti, no Timor-oan sira sei luta fo sira nia-an, fo sira nia vida tomak hodi garante Independensia ida ne’e.

 “Atu hametin masakre ida ne’e, Timor-oan sira sei la halua masakre ida ne’e, kada tinan Governu sei muda fatin atu bele komemora loron 28 Novembru ne’e ida-idak to’o Distritu 13, tanba tenke hare loloos no identifika hotu,” hateten Mari Alkatiri. Tuir Mari Alkatiri, la’os de’it ema mate tanba ema hirak ne’e fo sira nia vida para Timor Leste sai Independenti, tanba ne’e labele haluha sira.

“Mate restu Masakre Kraras naturalmente sira mak sente liu duke ita hotu, maibe sira mos sente orgulhu hateten ba ema hotu-hotu katak, sira hanesan vitima maibe sira mos bele hateten ba publiku tomak katak, ami mos fo ami nia kontribuisaunba rai ida ne’e bele sai Independenti ho mate restu sira nia orgulhu,” esklarese Alkatiri.
 .

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.