terça-feira, 26 de novembro de 2013

Anin No Udan Boot Iha Kraras “Kareta RTTL Vidru Rahun”

.

Notisia Husi TVTL - Segunda-Kalan, 25 Novembru 2013

Anin no udan boot ne’ebe akontese iha Kraras estraga ekipamentus RTTL no mos kareta Vidru RTTL tanba ne’e transmisaun direta ba primeiru dia la konsege realiza.

Iha segunda-feira (25/11) ekipa RTTL hasoru difikuldades boot, liu-liu kona ba asidenti ida ne’ebe estraga kareta RTTL nia vidru rahun, insidenti ne’e mosu wainhira Kru RTTL hala’o preparasaun ba komemorasaun ba tinan 38 proklamasaun independensia Timor-Leste nian no mos preparasaun ba komemora Masakre Kraras ba tinan 30 iha Kararas.

Tamba ida ne’e ekipa RTTL hasoru difikuldade boot iha loron ida ohin maibe, fiar katak prosesu atu ba halo transmisaun direita sei hetan susesu iha loron aniversariu ba proklamasaun independensia Timor-Leste nian ba tinan ida ne’e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.