terça-feira, 19 de novembro de 2013

“Atuasaun PNTL Ho F-FDTL Dala Barak Kontra Prinsipiu DH”

.
Foto, Presidência da República de Timor-Leste - Facebook
Jornal Nacional Diario - Tersa-feira, 19 Novembru 2013 

Provedor Direitus Humanus no Justisa (PDHJ), Sebastiao Dias Ximenes hateten katak, atuasaun Policia Nacional de Timor-Leste no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) dala barak kontra prinsipiu Direitus Humanus (DH). 

 Tanba ne’e dala barak PDHJ fo formasaun ba membru PNTL no F-FDTL nune’e bele prevene liu husi kazu violasaun direitus humanus liu husi atuasaun sira. Provedor ne’e esplika tan katak, durante ne’e PDHJ assume papel importante rua mak promove direitus humanus no pormove Governasaun diak. 
.
Kona ba promosaun direitus humanus, provedor hala’o knaar ida kona ba investigasaun wainhira simu keixa ruma kona ba direitus humanus no mos alende ne’e halo mos prevensaun liu husi monitorizasaun iha fatin sira ne’ebe mak karik bele mosu mos violasaun direitus humanus no mos halo edukasaun publiku. 

“Fo treinu ba polisia sira, fo mos ba kadetis polisia sira ne’e para ho objetivu katak bele prevene violasaun direitus humanus tanba ita hotu hatene katak, violasaun direitus humanus ne’e dala barak mosu husi atuasaun husi ita nia membru da Polisia no mos membru da forsas da defeza,” informa provedor PDHJ, Sebastiao Dias Ximenes ba Jornalista sira iha palacio prezidensial Aitarak laran Dili, segunda (18/11), hafoin hato’o relatoriu servisu PDHJ nian durante tinan ida ba prezidenti Republika, Taur Matan Ruak. 

 Nune’e mos nia dehan, Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak iha interese atu bele haree oinsa PDHJ halo monitorizasaun ba projeitu Estadu nian hodi promove Governasaun diak.

 “Aleinde relatoriu annual ami iha mos relatoriu espesial ida kona ba aktividades ne’ebe ami halo kona ba oinsa monitoriza projeitus sira ne’ebe hala’o iha Distritu hotu-hotu, Sr. Prezidenti rasik iha interese boot atu hatene oinsa PDHJ halo monitorizasaun ba projeitu sira ne’ebe tuir prezidenti katak, projeitu barak seidauk iha kualdiade diak,” dehan Sebastiao Diaz Ximenes. 

 Husi Monitorizasaun PDHJ nian inklui mos instituisaun seluk ba futuru bele minimija projeitu estadu nian ne’ebe mak durante ne’e sosiedade kestiaona katak kualdiade la diak. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.