quinta-feira, 21 de novembro de 2013

“Deputadus Balun Apoiu Revolusaun”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 20 Novembru 2013 

Maski Opiniaun Publiku balun ne’ebe espailla iha komunidade nia let, maioria mak la aseita revolusaun ne’ebe make is komandante Brigada Vermella Paulino Gama ‘Mauk Moruk’ koalia, tanba opiniaun publiku sira ne’e konsidera sistema governasaun la’o diak, no makina estadu mos funsiona nafatin ho diak. 

Maibe membrus deputadu balun husi Bancada FRETILIN no CNRT deklara, apoiu revolusaun ho kontestu revolusaun mentalidade, laos revolusaun violensia, tanba tuir deputadu dira ne’e katak, lei mos fo dalan ba revolusaun disiplina. 

 “Novidade ne’ebe la’o dadauk kona ba Sr. Mauk Moruk nian ne’e, lei mos premiti, tanba revolusaun ne’e iha ita nia lei mos hateten katak, kuandu revolusaun ida ne’ebe ita bele dehan ho disiplina, ka ho buat ne’ebe diak, I hau senti FRETILIN mos bele aseita,” hateten deputadu Bancada CNRT Antonio Serpa, ba Jornalista sira iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN), Tersa (19/11). 

Maibe dehan Antonio Serpa, se revolusaun ida ho violensia mak laiha fatin atu akontese, tanba povu hakmatek tiha ona durante tinan barak, no povu mos la aseita revolusaun ne’ebe ho violensia. “I CNRT la aseita ida ne’e, maibe kuandu akontese ho revolusaun ida katak revolusaun mentaldiade, ita tenki simu, kuandu akontese duni hanesan ne’e,” haklaken Antonio Serpa. 

Nune’e mos deputadu bancada FRETILIN Manuel de castro hateten katak, la aseita kuandu revolusaun ho violensia, maibe apoiu total ba revolusaun mentalidade ne’ebe atu halo mudansa iha Governu ida ne’e nia laran, ne’ebe mak la’o la los. 

 “Koalia ba revolusaun ne’e ita mak tenki interpreta, forma saida mak ita atu halo, se halo revolusaun mentalidade, ida ne’e tenki halo duni, tanba revolusaun mentalidade no instituisaun ne’e tenki la’o, tanba ida ne’e mos revolusaun ida, la’e ita susar,” hateten manuel de Castro. 

 Maibe dehan Manuel de castro, se revolusaun ne’e mai fali ho fizikamente ka ho buat seluk, ida ne’e ladiak, maibe revolusaun ne’e atu halo mudansa barak ba buat ne’ebe mak dezordenadu iha nasaun ida ne’e, tenki halo duni atu bele halo mudans aiha nasaun ne’e nia laran. 

 “Tuir hau nia pensamentu deit, katak revolusaun mentalidade ne’e tenke iha, maibe ita hare katak, Mauk Moruk mos nia iha deit liafuan, se bele nia ba iha oin atu nia mos bele koalia, para ita hotu bele hatene,” dehan Manuel Castro. 

Tuir Manuel Castro, se Mauk Moruk fo sai katak, nia laos atu halo revolusaun fizikamente, maibe revolusaun mentalidade iha instituisaun Governu nia laran ne’ebe mak la’o la los, bele halo mudansa liu husi revolusaun. 

“Ne’ebe revolusaun ne’e labele interpreta deit ba buat ne’ebe mak a’at, maibe buat ne’ebe diak mos husi revolusaun ne’e mos tenki hare’e,” esklarese Manuel de Castro. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.