sexta-feira, 1 de novembro de 2013

“Komunidade Indonesia Sunu Uma 3 Iha Fronteira Distritu Oecusse”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 31 Outubru 2013 Komunidade

Hale Suku Kosta Distritu Oecusse lakon konfiansa ba Polisia Unidade Paroilamentu Fronteira (UPF) tamba Polisia la konsege fo seguransa ba komunidade.

Hafoin komunidade Suku 4 husi Indonesia tama mai area Timor Leste (TL) hodi sunu komunidade nia uma 3 iha Hale, iha segunda feira loron 28 Outubru liu ba, komunidade sei kontinua paniku no trauma, Nune’e komunidade lakon konfiansa ba Polisia UPF.

“Kuandu temi dehan Polisia Fronteira iha ne’e tenki fo seguransa baa mi povu, povu iha ne’e mate barak, kanek barak no sasan estraga barak, TNI tama hemu tua lanu ne’eba kalan ida, tamba saida mak nain ulun UPF la haruka sira sai, loron ida kalan ida mak foin sai, sira tama Pos PBU ne’eba hemu tua hotu tiha segunda ne’e tama sunu ami nia uma, ne’e ami la konkorda, Polisia BPU ninia hahalok la diak, nia mak hatama TNI iha pos ne’eba, hotu segunda ema mai sunu ami nia uma, ne’e ami lakonkorda maske ami mate tamba defende ami nia rai mos la buat ida. Kuarta liu ba akontese iha ne’e UPF mai tiha la kleur komandante bolu sira ba hein fali komandante Gelermino iha pos, UPF atu mai halo seguransa ba populasaun ga mai hein fali komandante iha pos, problema iha pos ka iha komunidade nia leet? Hau husu ban ain ulun sira kuandu haruka komandante mai tenki haruka ema ida ne’ebe iha kapasidade,” dehan Komunidade.

Entertantu, Chefe Suku Kosta husu ba Governu ou Estadu atu tau pos Provizoriu iha Hale atu nune’e bele normaliza hikas situasaun iha area ne’eba.

 “Ami husu tau pos ida hodi asegura komunidade atu nune’e populasaun bele hakmatek,” dehan Xefe Suku. Entertantu ekipa husi Ministeriu dos Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun afirma katak, maske iha konflitus maibe lina Fronteira sei lamuda tamba tuir eransa Holanda no Portugues nian ukun iha momentu ne’eba.

Oras ne’e elementus polisia unidade Patroilamentu Fronteira no mos military Indonesia halo patroila iha Fronteira hodi antisipa mosu tan atake husi komunidade Indonesia nian.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.