quinta-feira, 21 de novembro de 2013

“Loron 9 Dezembru Debate OJE 2014”

.

Jornal Independente -Kuarta-feira, 20 Novembru 2013

Komisaun C parlamentu nasional (PN) ajenda ona data fiksu ba debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 iha segunda (9/12). Prezidneti Komisaun C PN, Virgilio Marcal hateten, tuir lolos debate OJE 2014 iha 1 Dezembru, maibe adia fali ba loron (9/12) tanba Primeiru Ministru Xanana Gusmao halo viazen ba Franca.

Tuir nia, iha rejimentu Parlamentu Nasional debate jeneralidade iha durasaun durante fulan tolu no debate espesialidade loron sanolu hamutuk loron 13. “Ami komisaun C hakarak iha Dezembru tinan ne’e aprova ona OJE 2014 no halo redasaun final iha PN inklui entrega ba iha Prezidenti Republika hodi halo promulgasaun antes tama tinan foun,” hateten Virgilio.

Nia informa, audensia publiku entre Parlamentu nasional liu husi kada komisaun ho Ministeriu sira ba ezekusaun OJE 2013 no proposta OJE 2014 hotu ona.

 “Ohin kada komisaun aprezenta relatoriu baa mi atu halo analiza ba komisaun isra nia estudu atu halo relatoriu pareser konaba propsota OJE 2014, afoin ita lori mai debate iha PN,” nia informa.

Aleinde ne’e, prezidenti komisaun C afirma, ezekusaun OJE 2013 foin mak atinji porsentu 70 resin, ne’e minimu tebes. “Loloos tama ona falta fulan ida, ezekusaun tama ona 80% to’o 90% para tama funduano bele atinji 100%, tanba ne’e ami haree ejekusaun sei minimu liu,” nia afirma.

Rajaun minimu nia dehan tanba ezekusaun OJE 2013 ne’ebe foin atinji 70% mak tama hotu orsamentu ne’ebe gasta ona, komptimisiu no obrigasaun.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.