segunda-feira, 25 de novembro de 2013

Mauk Moruk: " Senhor Xanana keta aplika sala ita nia lei hodi abuso demasido do poder!"

.

Mauk Moruk

Senhor Xanana keta aplika sala ita nia lei hodi abuso demasido do poder! 

Husi Constituisaun hodi Decreto ida nebe no nia Artigo hira nune mos husi publikasaun ba Diario da Republika iha sah loron no sah fulan no mos sah tinan kona ba assunto nebe mak dean ba senhor Xanana atu aktua conforsa hanesan Hitler foun iha ami Povo kik no kiak Maubere nia Rai Doben Timor Lorose nia laran? 

Povo Maubere no Falintil Asuwain ho Veteranos Funu Nain sira la hakfodak liu ho funu psikologikas Xanana nia. 

Senhor Xanana hakat mai deit mak ita hare malu no mos hodi fo'o masin ba malu hodi lambe netik ninia meher nia. 

Nune ami David pronto hasoru Monstro Golias ninia brutalidade hirak ne'e!
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.