sábado, 30 de novembro de 2013

PARABÉNS BA REKONSILIASAUN SEM JUSTISA!

,

Leba Ficof

Iha Timor Leste ita hare politika rekonsiliasaun buka atu hakoak ema hotu ne'ebé uluk dehan traidor da pátria sai fali sidadaun da pátria

Balu uluk servisu hamutuk ho KOPASUS no han hemu hamutuk ho nia maluk mauhu sira seluk iha Cijantung ne'ebá, maibe ohin loron kaer pasta iha sector estrategico hanesan seguransa interna RDTL nian, luar biasa!

Interessante tebes ho milagre husi buat ne'ebé ema bolu rekonsiliasaun sem justisa.

Maibe ironiku ituan maka tanba sa funu nain sira uluk kontradiksi hamutuk iha ailaran hanesan Xanana Gusmão no Mauk Moruk labele hakoak malu no fo perdua ba malu, rekonsilia ba malu, loke fuan ba malu atu lori nasaun ne'e ba oin em vez de entrega futuru nasaun nian ba sira uluk ne'ebé nega ona possibilidade ba ukun an.

Senhor ida ohin loron toma konta seguransa nasaun nian maibe uluk hamutuk ho nia maluk traidores da patria sira han hemu loron kalan iha Markas Kopasus iha Cijantung hodi planeia atu hamos tiha "GPK" FRETILIN.

Iha foto ne'e ita bele hare traidores sira ne'ebé uluk han hemu iha Kopasus nia markas Cijantung, husi karuk Meko ( anak emas SGI nian ne'ebé organiza hamutuk ho Prabowo halo operasaun ninja iha 1994 to'o 1995 - iha livru Kiki Syanakri nian bolu dehan Operasi Melati organiza husi Prabowo- no senhor ne'e mos tortura prisoneiros politicos ukun an nian iha Kolmera Kuartel SGI ), Martinho Fernandes (grande asassino konhesido iha Viqueque) no ikus liu, ITA NIA AKTUAL SEKRETARIO ESTADO SEGURANSA INTERNA, Sr. Francisco Gutteres, veteranu integrasaun nian ne'ebé ohin loron toma konta ba RDTL nia Seguransa Interna.

Parabéns ba rekonsiliasaun sem justisa!
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.