quarta-feira, 6 de novembro de 2013

“PNTL Nafatin Buka Tuir Prizioneiru Nain 10”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 06 Novembru 2013

Komandante Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) interinu, Komisario Afonso de jesus, informa katak, oras ne’e dadaun komando PNTL esforsu maka’as hodi buka tuir nafatin prizioneiru nain 10 ne’ebe mak sei buronan.

 Akontesementu ne’e iha loron Domingo (03/11) iha tuku 10:00 Otl dader prizioneiru hamutuk nain 24 mak halai sai husi prizaun hafoin misa iha prizaun laran. Husi Prizioneiru 24 ne’e PNTL konsege kaptura fali ona nain 14, restu 10 sei buronan hela.

 “Esforsu ne’ebe ami halo hatudu rejultadu katak, ami Polisia haka’as a’an buka tuir konsege kaer sira no lori hikas fali mai hamutuk nain 14, restu seidauk maibe ami esforsu maka’as hodi buka nafatin sira,” hateten komandante Jeral PNTL Interinu ne’e ba Jornalista sira iha kaikoli, Dili, Tersa (05/11).

Iha esforsu ne’ebe mak Polisia halo ne’e, Afonso dehan, la’os deit husi nasional nian maibe mos distritais sira esforsu hotu hodi buka no kopera fali ho dadur sira nia familia atu nune’e bele lori sira fila hikas mai iha sira nia fatin hodi kontinua prosesu ba Tribunal.

Tanba ne’e, komandante interinu ne’e husu ba familia husi suspeito hirak ne’ebe mak sei buronan hela ne’e tenki kopera ho parte kompotente atu nune’e labele mosu konsekuensia ha loron ikus, tanba hakarak ka lakohi Polisia sei buka sira to’o kaptura hotu.

 Bainhira husu klean liu kona ba motivu husi akontesementu ne’e, komandante Jeral PNTL interinu ne’e rezeita hodi lakohi fo sai no nia hateten deit katak poder ne’e iha Ministeriu Justica mak bele fo informasaun, no PNTL simu orientasaun deit.

Maske nune’e, Komisario Afonso apela katak, oras ne’e dadaun situasaun jeral iha teritoriu tomak la’o normal hodi kontrola situasaun.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.