terça-feira, 19 de novembro de 2013

“Prizioneiru Nain Lima Sei Fujitivu”

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 19 Novembru 2013 

Prizioneiru sira ne’ebe halai husi prizaun Becora foin lalais ne’e, Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) seidauk kaer hotu, to’o oras nee, ema nain lima sei kontinua sai fujitivu (Buronan) polisia nian. 

Husi total prizioneiru nain 24 ne’ebe hali husi prizaun iha loron 3/11, balun entrega an no kaptura ona hamutuk nain 19, nune’e, nain lima seluk, to’o oras ne’e PNTL buka tuir seidauk kaptura. 

 Foin lalais ne’e PNTL mos halo aserku his bairu Aituri-laran, tanba deskonfia subar fatin prizioneiru balun, maibe operasaun ne’ebe halo iha fatin ne’e la deteta prizioneiru ruma. Entertantu, komandante Servisu Investigasaun Kriminal nasional, Superitendente Calistro Gonzaga hateten, Polisia iha obrigasaun atu lori fila hotu prizioneiru sira ne’ebe sei halai ne’e ba iha prizaun Becora, ne’e duni sei buka tuir hodi kaptura hotu. 

 “Ita kaer sira, ita lori deit ba prizaun ona, ita la halo tan prosesu investigasaun ba sira, tanba sira nee barak mak halo ona julgadu iha Tribunal,” dehan nia iha Kuartel Jeral PNTL, Kaikoli, Dili (18/11). 

 Nia hatutan, prizioneiru sira ne’e la’os ema foun ne’ebe tenke halo dilijensia foun, maske polisia mos tenta atu hatene tanba saida mak sira halai sai husi prizaun, maibe seidauk bele hatene klaramente. 

Nune’e, komandante operasional nasional, Superitendente xefe Armando Monteiro hateten, prizioneiru nain lima ne;e iha indikasaun forte seidauk sai ba estratejia no PNTL deteta ona fatin balun ne’ebe sai hanesan subar fatin ba prizioneiru sira.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.