quarta-feira, 20 de novembro de 2013

“SEPI Kontra Politika Perita CEDAW Loke NGO”

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 19 Novembru 2013

Sekretariu Estadu Promosaun Igualdiade (SEPI) ne’ebe durante ne’e fo apoiu ba komite CEDAW rejeita totalmente ideia perita CEDAW nian atu loke organizasaun Naun Govermentail (ONG).

Durante ne’e gabinete SEPI sempre aloka orsamentu jeral Estadu (OJE) hamutuk U$15.600 ba komite CEDAW atu halao serviso, maibe ho politika foun ne’ebe perita CEDAW, Milena Pires aprezenta ba Parlamentu Nasional (PN) atu loke NGO, SEPI desidi atu apara alokasaun orsamentu ba komite CEDAW, SEPI, Idelta Rodrigues hateten, Governu laiha obrigasaun atu fo osan ba sentru estudu jeneru ne’ebe perita CEDAW mak sai diretora ezekutivu no uza hanesan membru Komite CEDAW.

 Nia dehan, Governu nomeia Milena Pires atravesa husi SEPI atu ba tuur iha komite CEDAW, servisu no diplomasia la fasil, maibe estadu iha obrigasaun atu fo suporta nafatin ba perita CEDAW liu husi orsamentu jeral estadu ne’ebe tinan-tinan PN aprova. Idelta hateten, alokasaun orsamentu ne’e ema ruma la kontra, maibe problema mosu tanba peritu CEDAW hakarak loke fali NGO lokal hodi hetan fali osan husi CEDAW.

“SEPI iha ona Sentru estudu jeneru iha Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) to’o agora SEPI seidauk fo osan,” tenik nia. Nia hatutan, kuandu perita CEDAW hakarak loke NGO labele husu osan ba SEPI, tanba NGO lokal hotu iha Timor-Leste iha regra, sira mos iha prosedimentu ne’ebe tenki tuir.

Tuir Idelta, peritu CEDAW nia mandatu sei remata iha 2014, tanba ne’e sei iha objesaun atu aloka tan osan ba fatin ne’e.

Nune’e, nia sujere ba Milena Pires atu reforsa NGO Rede Feto para loke atividade iha sentru no organizasaun feto, iha laternativu barak ida ba sentru estudu jeneru no bele hamutuk ho organizasaun feto atu reforsa feto iha area rural.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.