sexta-feira, 29 de novembro de 2013

“Ukun An Laiha Folin Se Povu Kontinua Moris Kiak”

,
Foto de Maubere Gusmão em Kraras, ontem.
Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 29 Novembru 2013

Prezidente Republika, Taur Matan Ruak hateten ukun an ne’e laiha folin se povu kontinua moris terus no kiak iha sira nia rai rasik. Xefi Estadu hato’o lia hirak ne’e iha komemorasaun 28 Novembru ba dala 38 no selebrasaun masakre Kraras, Distritu Viqueque, Kinta (28/11) iha Kraras, Sub Distritu Viqueque, Distritu Viqueque.

 Taur Matan Ruak husu ba Timor oan tomak atu hametin nafatin nasionalizmu no Unidade hodi Alkansa mehi heroi no povu nia moris.

 “Iha tempu paz ita tenki hatudu nafatin determinasaun no tuba rai metin nafatin hanesan iha tempu ne’ebe ita sei halo funu, haburas nasionalizmu no hametin Unidade Nasional, tenki sai ezemlo hodi ita kontinua fo nafatin ita nia kontribuisaun ba ita nia rain hodi bele dezenvolve di’ak liu tan atu ita nia povu bele hetan buat ne’ebe ita mehi, sira mehi moris diak, laiha sentidu ba ita atu terus tan, sei ita kontinua moris iha kiak no mukit nia laran,” dehan Taur Matan Ruak.

Taur Matan Ruak dehan, liu husi selebrasaun aniversariu loron proklamasaun da independensia ba dala 38 ne’e Timor-oan tomak fo homenajen ba heroi sira hotu ne’ebe defende povu no nasaun nia soberania hodi fo sira nia an ba mate, maske aswain sira ne’e mate povu Timor tuba rai metin nafatin hodi lori funu to’o remata.

“Povu nia determinasaun maka kontinua luta hodi alkansa vitoria ba ukun-an ne’ebe mak Timor-Leste oras ne’e dadauk hetan, maibe ita nia servisu seidauk remata i ita presiza servisu nafatin hodi hatudu katak ita nia aswain feto no mane sira nia sakrifisiu la saugate,” dehan Taur Matan Ruak.

Nune’e, Xefe Estadu ne’e husu ba ema hotu atu defende nafatin nasaun ne’ebe mak iha tinan barak nia laran, Timor-oan barak halo funu hasoru funu maluk Indonesia hodi hetan hikas Independensia no restaura iha loron 20 fulan maiu iha tinan 2002.

Tamba ne’e Taur Matan Ruak akresenta, fo liman ba malu hodi hasoru ameasa hotu, liu-liu hasoru kiak no mukit iha Timor-Leste. Proklamasaun da Independensia iha loron 28 de Novembru 1975, said uni lian no razaun Timor-oan sira nian para halo funu hodi manan, maske nune’e tinan 24 liu mak Timor-oan rasik to’o dalan ninin no nia rohan, iha tempu neeba Timor-oan hasoru dezafius barak maibe laran metin nafatin maske maun alin sira mate barak, ran sulin no terus to’o tasi, Timoroan konsege restaura nia independensia.

Taur Matan Ruak dehan tan, Timor Leste, Timor tomak nian, tanba ne’e nu’udar xefe Estadu husu ba povu tomak atu hamutuk nafatin, hametin unidade nasional no labele lakon seperansa loron aban hahu ohin no loron aban sei diak liu fali loron ohin.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.