sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

“Deskonfia Diretor Eskola CSM Halo Abuzu Sexual Hasoru Nia Aluna”

.


Jornal Independente - Kinta-feira, 05 Dezembru 2013

Deskonfia Diretor Eskola Colegio de sao Miguel (CSM) ho inisial AC nu’udar mos fundador CSM halo asaun abuzu sexual hasoru nia aluna rasik. Bazeia ba fotografia ne’ebe nia oin atu hanesan ho Diretor CSM hamutuk ho estudante ida sirkula ona iha publiku liu husi lina social Facebook, iha fotografia ne’e, estudante uza hela farda eskola CSM nian ‘making love’ (rei malu) iha karreta laran.

Fotografia ne’e, halo ema barak liu-liu inan aman estudante sira iha eskola CSM paniku no hakfodak. Nune’e, komunidade sira ezizi governu liu husi Ministeriu edukasaun (ME), atu taka eskola kolegio de Sao Miguel (CSM), ne’ebe mak funda husi AC tanba fundador rasik hatudu atetude ladiak ba estudante inklui mos mestri/mestra sira, hodi hafoer eskola nia naran.

 .
Entertantu, estudante balun iha eskola CSM kestiaona maka’as kona ba hahalok ne’e, katak diretor rasik laiha ona moral, sa tan atu fo tan edukasaun moral ba estudante sira. Portantu, tuir fontes konfirmadu nuudar estudante CSM ne’ebe mak diariu ne’e hasesu haktuir katak, durante ne’e iha CSM diretor refere sempre hanorin estudante sira kona ba moral no etiketa oinsa mak bele respeita malu.

 Aliende ne’e, iha CSM mos sempre hanorin estudante sira kona ba relijaun oinsa mak bele reja no hakbesik aan ba maromak, maibe buat sira ne’e hotu hanesan taka falta deit, nune’e ema labele hatene se mak nia.

 “Hau nia hanoin durante ne’e saida mak nia hanorin kona ba moral etika no reza ne’e hanesan taka falta deit mai ami, afinal iha kotuk nia halo hela hahalok sira hanesan ne’e,” dehan fontes konfirmadu ba INDEPENDENTE liu husi media Online (facebook), horseik (4/12).

 Entertantu, inan-aman balun hisi estudante feto ne’ebe hala’o estudu iha CSM informa katak, sira hakfodak bainhira haree no rona informasaun ne’e, tanba sira la espera katak diretor/fundador id abele halo fali atetude aat hanesan ne’e ba nia estudante sira.

“Ami senti trsite no ‘kecewa’ tanba terlanjur hatam tiha ami nia oan feto sira ba eskola iha eskola ida ne’ebe mak diretor ou fundador mal attitude hanesan ne’e,” hateten inan-aman estudante CSM.

 Tuir sira, karik antes ne’e mak sira hatene ona hanesan ne’e, sira sei la haruka sira nia oan ba eskola iha CSM, tanba eskola swasta ho naran tau tiha maromak mak edukasaun laiha fali, entaun eskola negeri diak liu fali eskola swasta.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.