quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

“Investigasaun Governante Komete Eskandalu Seksual”

.
Foto, Timor Expose
Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 18 Dezembru 2013

Membru Parlamentu nasional (PN) lamenta ba atetude membru governu balun ne’ebe halo eskandalu seksual hodi fo sai iha internet (Facebook-red), ba aktu ne’e PN husu investigasaun, tanba bele hatun kredibilidade no dignidade instituisaun estadu. 

 “Fotografia seksual ne’ebe mak membru Governu balun ho feto balun hodi fo sai iha publiku ne’e agora ema pasa ba malu iha kapital Dili laran hotu hodi hateten katak, membru Governu balun halo eskandalu seksual iha publiku ida ne’e perigozu ba paiz ida ne’e no bele hatun deskreditasaun ou bele hatun kredibilidade institusional sira baihira la hola medida ruma ba iha kazu ne’e,” Deputadu Bancada FRETILIN, Eladio Faculto relata asuntu ne’e iha sala PN Tersa (17/12) horseik.

Aladio hatutan, ema balun hateten, ne’e privadu no ne’e privasidade ema nian, maibe labele dezenvolve ba iha publiku bainhira dezenvolve ba iha publiku ona ne’e signifika katak, ne’e sai kauza nasional ba pais ida ne’e nian.

 “Hau hanoin tenki hola pozisaun ida, se figura sira hakarak sira nia privadu ne’e diak iha publiku, tenki trata an diak, labele fo sai hahalok sira hanesan ne’e ba publiku, ne’e perigu ba ita nia pais,” koalia deputadu Eladio ho Triste.

Iha fatin hanesan, Deputada Albina Marcal Pereira husi bancada CNRT lamenta ho atetude membru Governu balun ne’ebe mak halo filme relasaun seksual iha publiku, tanba ne’e bele hatun dignidade ema nian.

Deputadu ne’e hatutan tan katak, ema hotu hatene katak ne’e imi nia privasidade, maibe bainhira hakat liu ona ba publiku ne’e kestaun interese nasional nian.

Nune’e mos deputada Domingas Alves da Silva ‘Bilou Mali’ mos la simu hahalok Governantes ne’e, tanba uluk sira halo funu iha ai-laran feto mane la’o hamutuk maibe displina mak as tebe-tebes hodi luta kontra inimigu, maibe tempu agora ne’e membru Governu balun halo filme ka halo saida ne’e nia tenki responsablidade.

 Entertantu, Prezidenti grupu Mulheres Parlamentares Timor Leste (GMPTL), Deputada Josefa Pereira informa, hahalok neebe mak membru Governu balun halo ho feto balun hodi fo sai iha publiku ne’e krime, tamba karik feto ne’e sei iha minoridade.

 Prezidenti GMPTL ne’e husu ba Sekretariu Estadu Promosaun Igualidade do jeneru Idelta Maria Rodrigues labele promove feto no dezenvolve feto iha area balun deit, maibe tenki tau osan mos atu eduka feto sira ne’ebe mak sei iha idade 12 anos ba leten atu nune’e sir abele hatene lolos kona ba oinsa lalaok feto nian iha pasi ida ne’e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.