quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

“Membru Governu Barak Hakarak Korruptu”

.

Jornal Independenti - Kuarta-feira, 18 Dezembru 2013 

Membru Governu ne’ebe forma liu husi koligasaun partidu tolu CNRT, PD no Frente Mudansa sei dook husi lia fuan moos, tanba deputadu Parlamentu siraobserva katak, mak sei laran foer hodi hakarak naok povu nia osan. 

Membru Bancada CNRT, Pedro Martires da Costa hateten, orgaun implementador sira nia mentalidade ba interese publiku sei fraku tebes, tanba barak mak iha hanoin atu hetan osan barak liu husi dalan instant. 

“Ita nia mentalidade sei fraku, liu-liu ba orgaun implementador sira, mentaldiade korruptor no esplorador inklui mentalidade ne’ebe hakarak riku lalais, haluha tiha katak, ita nia povu iha rai ne’e presiza dezenvolvimentu,” tenki nia, iha Plenaria uma fukun PN (17/12). 

Ne’e duni, atu tama ba loron santa Natal no tinan foun, husu ba membru Governu sira atu bele halo reflesaun no ezame konxensia hodi hatene halo buat ne’ebe diak no fo benefisiu ba povu. Iha fatin hanesan, Deputadu bancada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hateten, membru governu sira kaan-teen hodi hadau hotu membru governu seluk nia servisu ne’ebe laiha relevansia ho sira nia area, hanesan husi dezempregu, infraestrutura, turizmu to’o fahe apoiu umanitaria ba dezastre naturais sira. 

Entertantu, Vice Prezidenti parlamentu Nasional, Aderito Hugo, espera, Natal no tinan foun ne’e lori espiritu matenek hodi hametin Voa Governasaun hodi dezenvolve Timor-Leste.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.