quarta-feira, 4 de dezembro de 2013

“Ponte Komoro II Hahu Nakfera”

,

Jornal Independente - Kuarta-feira, 04 Dezembru 2013

Ponte Komoro II ne’ebe mak foin halo iha tinan ida ne’e (2013) ne’e, maske uza seidauk to’o tinan maibe oras ne’e dadauk nia kondisaun hahu at ona.

Konstrusuan ba Ponte Komoro II ne’e rasik, Governu Timor-leste tenke hasai osan ho montante milaun $8 Dolar Amerikanu hodi fo ba parte Consorcio Nacional Timorense (CNT) no kompania Internasional WIKA husi Indonesia, maske nune’e la hatudu nia kualidade ne’ebe diak no la fo garante.

Tuir observasaun Diario ne’e iha terenu, Ponte Komoro hatudu katak, iha fatin Junta tolu mak at, halo besi beton komesa haksuit sai, anila (boraisa) komesa nakloke, no moru balun hahu nakfera riskadu.

 Preokupasaun husi motorista sira katak, karik iha semana ida ne’e nia laran mak parte CNT no WIKA la hadia besi beton hirak ne’ebe haksoit ona, sei fo impaktu negativu ba movimentu transporte liliu sei fo amesa ba distinu motorista sira.

Hanesan hato’o husi taxista Ano Correia katak, oras ne’e dadauk transporte hotu-hotu uza hamutuk deit mak Ponte komoro II ne’e, se parte Governu nia mak la fo atensaun seriu, tempu besik nia laran kondisaun ponte ne’e sei aat ba beibeik.

 “Agora nia konsege at beibeik ona, besi mos kareta motor liu leten hakosit sai hotu, se la hadia lalais mak nia impaktu ita sei la uza hotu, tanba loro-loron laos kareta kiik deit mak liu leten, kontentor boot sira mos liu, ida ne’e perigu tebes,” lamenta nia.

Nune’e, Joaquim Monteiro nuudar funsionariu publiku haktuir, kondisaun Ponte ne’e sei hamosu asidenti boot kuandu governu la seriu atu atende lalais. 

“Sira labele haree fali ita kiik halerik mak sira foin mai hadia, tuir lolos sira governu mak tenki kontrolu rutina ba projeitu sira hanesan ne’e, husik mamar deit ba kompania sira entaun nia konsekuensia mak hanesan ne’e,” lamenta Joaquim.

Tuir lolos Governu atu sobu ponte komoro I ne’e tenke haree no estuda didiak lai kondisaun Ponte Komoro II ne’e bele dura ga lae. “Labele ansi dehan kompania sira halo ida ponte Komoro II ne’e diak ona entaun haruka sobu lalais tiha ponte Komoro I ne’e, maibe sira la hatene Ponte Komoro I ne’e fo garante ka lae,” nia haktuir.

 Entertantu, Tuir Deputadu Inacio Moreira husi Komisaun E, trata asuntu infra-estrutura, Transporte no komunikasaun haktuir, kompania no kontraktor sira husi internasional ne’ebe mak kaer projeitu iha TL ne’e la iha intensaun diak.

 Onestidade hakarak hateten ba kompania ne’ebe mak antes ne’e responsabliza ba konstrusaun Ponte Komoro II katak, sira halo la ho laran, la haree ba kualidade dura ka lae. “sira nia intensaun ne’e mak atu buka deit hodi hetan osan, no nia impkatu mak hanesan agora dadauk akontese ne’e, anila sira komesa at, besi mos haksoit sai arbiru deit,” hateten Inacio Via telefone horseik.

Tanba ne’e, nia husu ba parte CNT, WIKA no Ministeriu kompotente atu responsabliza lalais, no fo esplikasaun ba publiku hodi hatene lolos, tanba saida mak ponte ne’e halo no uza seidauk to’o tinan barak nia kondisaun hahu at fali ona.

“Osan ne’ebe mak aloka ba hodi halo ponte Komoro I no II ne’e tuir hau nia analiza ba proposta OJE ne’e hamutuk miliaun U$15, tanba ne’e hau deskonfia iha buat ruma mak la los ona iha ne’eba,” dehan deputadu Inacio.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.