sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

"PR Taur Konsidera Timor-Leste Nasaun Emerjensia"

.

Jornal Independente -Sesta-feira, 28 Fevereiru 2014 

Implemnetasaun projetu infraestrutura iha Timor-Leste kuaze mai husi sistema emerjensia, ne'e duni, hamosu duvida ba Prezidenti da Republika katak, nasaun ne'e hanesan mos iha situasuan emerjensia nia laran. 

"Hau lahatene Timor ne'e emerjensia mak ida ne'ebe, hotu-hotu emerjensia, han mos emerjensia halo estrada mos emerjensia," dehan Prezidenti Republika, iha diskusaun meza kabuar ne'ebe hala'o iha palasiu prezidensial, Aitarak laran horsehik (27/2). 

Tuir Xefe Estadu katak, iha buat balun ne'ebe presiza atu atende lalais no balun lori tempu, maibe buat hirak nee hotu responsablidade ba estadu no nasuan nian, laos governu nian. Liu husi diskusaun ne'e, Prezidenti Republika lamenta ho kualidade projeitu husi Governu no projetu apoiu husi Asia development bank (ADB). Observasaun ne'ebe durante ne'e Xefe Estadu halo identifika katak, projetu estrada ne'ebe halo iha tempu segundu Guerra mundial nian diak liu fali projeitu ne'ebe foin halo. 

Ne'e duni, hamosu duvida boot ba prezidenti katak, kompara sidadaun sira ne'ebe agora moris iha tempu globalizasaun modernu ho tempu uluk se mak matenek liu, tanba saida, projetu uluk diak liu tempu agora. 

"Hau dala ruma haree estrada segudan Guerra mundial nian sei metin liu, enkuantu ita nian ne'ebe foin halo ikus, aat lais loos, hau dala ruma tuur hanoin sira uluk ne'e mak matenek liu ita ka ita mak matenek liu," tenik nia. 

Bainhira halo viazen ba Distritu Bobonaro, prezidenti Republika mos identifika kualdiade estrada ne'ebe la diak iha diresaun maliana nian, ne'ebe hetan apoiu husi ADB nian, tanba ne'e sai preokupasuan boot katak, instituisaun boot mos dala ruma halo obra kuaze hanesan ho prjeitu emerjensia sira. 

Diskusaun meza kabuar ne'e hola parte husi korpu diplomatiku, reprezetante banku Dezenvolvimentu Aziatiku, membru Governu no sosieade sivil sira.

Foto de, Presidência da República de Timor-Leste - Facebook.
.

"Xanana Kontinua Dezafia Jerasaun Foun Atu Kaer Ukun"

.

Jornal Independente -Sesta-feira, 28 Fevereiru 2014
 
Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmao kontinua dezafia no enkoraza jerasaun fun sira atu kaer ukun iha kualker tempu no situasaun. 

 Liafuan ne'e, PM Xanana fo sai ba publiku relasiona ho nia planu atu rezigna aan iha tempu besik nia laran. Xanana dehan, oras ne'e dadauk jerasaun foun sira iha Timor-Leste barak tebes, maibe seidauk iha mentalidade ida ne'ebe diak atu kaer ukun no lori povu no nasaun ne'e ba oin.

 "Ohin loron iha mestradu barbarak, maibe sira nia problema mak baruk teen, sira nia problema mak egoizmu," hateten PM Xanana, iha Centro convensoes Dili (CCD), horsehik. 

 Tanba ne'e, Xanana dehan, molok atu rezigna aan, nia sei halo debate publiku ida hodi halibur hamutuk matenek na'in sira, liu-liu jerasaun foun sira atu troka ideia ba malu, ho ideias ne'ebe mak atu dezenvolve nasaun no povu TL.

 "Tanba ne'e, atu sai diak, ita konvoka debate sistematiku ida, ami sei tuur iha ne'e ho ita boot sira (jerasaun foun) hodi koalia kona ba social ekonomia, relasaun internasional, kona ba finansa, kona ba saida deit mak iha ita nia rain atu ita hanoin ba dezenvolvementu TL nia diak," katak Xanana.

 Xanana konta, iha tempu rezistensia (funu laran), balun iha ai laran no barak liu iha vila, balun estuda balun servisu, hotu-hotu ho hanoin ida atu liberta rai husi funu no invazaun.

 "Ohin loron iha ona ukun an ona, ita la tuur hamutuk buka haree dehan katak atu dezenvolve ita nia rain, maibe lae ita ida-idak haree dehan katuas ona neebe to'o ona, pakas ona, dehan PM Xanana.

 "Hau fo ezemplu ida deit, karik mak hotu-hotu hanoin dehan katak ita funu atu liberta rai, iha ai laran depois Nicolau Lobato mate, kuadru politiku barak dehan Nicolau Lobato mate ona ita atu halo saida, iha fatin balun mos dehan hanesan ne'e, tanba ne'e hau (Xanana) dehan ba sira ita atu liberta ita nia rai ka ita atu liberta Nicolau Lobato, hanesan mos situasaun agora, ita atu dezenvolve xanana ka dezenvolve nasaun Timor-Leste," dehan xefe do Governu ne'e.

 Nune'e, Xanana realsa liu tan katak, ho liafuan hirak ne'e, nia laos atu hirus jerasaun foun sira, maibe atu doko jerasaun foun sira para iha hanoin hodi lori povu ba moris diak.

 Nia hatutan, maske jerasaun foun iha matenek barak ona, maibe jerasuan foun mak sei kontinua kaer ukun tamba ne'e tenki korazen no muda mentalidade hodi ukun ho los.

 "Imi mesak professor, mestradu, lisensiadu, tamba ne'e tau took matenek sira ne'e ba para ita haree to'ok," dehan Xanana.
.

"Pro-Kontra Iha Kandidatura Sergio Hornai Ba KAK"

.

Jornal Independente - Sesta-feira, 28 Fevereiru 2014 

Kandidatura Sergio Honai atual Diretor Defensoria Publiku ba Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) hamosu ona ideia pro-konta iha sosiedade. 

Bancada Opozisaun FRETILIN iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) sei duvida ho integridade kandidatura Sergio Hornai, Aliende ne'e, Provedoria Direitu Humanus no Justica mos sei ejize Sergio Hornai nia imparsialidade no independensia. 

Maski balun sai duvida maibe, tuir sosieade sira seluk kontinua apoiu katak Sergio Hornai iha performe durante nia iha defensoria publiku. Governu liu husi Konselu Ministru aprezenta ona kandidatura uniku ba Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Dr. Sergio Hornai atu troka Komisariu KAK sesante Dr. Aderito de Jesus. 

Maski nune'e, Vise Prezidenti Bancada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hatete, bancada FRETILIN seidauk informadu kona ba kandidatura Komisariu KAK foun ne'e maibe sira lee husi Jornal de'it. 

"Importante ba ami ne'e mak komisariu foun ne'e iha integridade kandidatura ne'e rasik katak, korektu, imparsial, justu no hasai desizaun kumori de'it lei no kumpri deit mandatu inklui kandidatura ne'e laiha problema ruma iha Ministeriu Publiku, ida ne'e maka ami hakarak," dehan nia iha PN horsehik. 

Tuir bancada FRETILIN katak, kandidatura komisariu foun ne'e presiza kumpri lei no labele obdese ba orgaun ruma ne'ebe mai husi ema seluk. "Ami la kestiaona kandidatura ne'ebe Governu nomeia ona katak dr, Sergio Hornai," dehan nia. 

Nia dehan, kandidatura foun pesoal ida ne'ebe servisu kleur iha defensor publiku maibe Bancada FRETILIN observa Dr. Sergio Hornai dala barak defende ema boot ne'ebe iha osan. 

"Ami haree no akompania servisu defensoria publiku mak menus defende ema ne'ebe kbiit laek maibe ami haree defende ema boot hanesan eis Ministra Justica, Lucia Lobato, eis Vise Primeiru Ministru, Jose Luis Guterres ho dira bo-boot seluk," dehan nia. "Apakah ida ne'e funsaun defensoria publiku? 

Defensoria publiku nia serviso mak atu mai defende ema boot enkuantu ema kiik ne'ebe halerik presiza ita nian defeza no ita asesoria ba sira atu sir abele sente katak, iha rai ida ne'e iha justisa prefeitu, tanba ne'e ita presiza konsidera mos buat sira ne'e hotu bainhira ita avansa ho kandidatura ida ne'e," nia lamenta. 

Entertantu, Vise Prezidenti Parlamentu nasional, Aderito Hugo da Costa afirma, tuir lei KAK katak Governu mak iha kompetensia atu aprezenta kandidatura no aprezenta ba Parlamentu nasional atu hala'o eleisaun. 

Nune'e mos Organizasaun Naun-Govermental Luta Hamutuk (LH) la kestiaona kandidatura Komisariu KAK, Sergio Hornai tanba iha konesementu no esperensia iha area justisa, juridiku inklui lei justisa. 

"Ami haree ba kandidatura Komisariu KAK, Sergio Hornai tanba iha konsementu no esperensia iha area justisa, juridiku inklui lei jusitisa. 

 "Ami hare ba kandidatura Komisariu KAK pesoal Sergio Hornai, ami la kestiaona tanba ami haree no konese tanba nia minimu iha beckground lei no ema ne'ebe iha esperensia iha area justisa nian entaun ne'e relevante tebes ba servisu Komisariu KAK," dehan Peskizador Luta Hamutuk, Elio Pereira. 

Iha fatin ketak, Diretor Judicial Sistem Monitoring Programe (JSMP) Luis de Oliveira sampaio hateten, desizaun Governu nomeia defensoria Sergio Hornai ba kandidatu uniku KAK, hanesan desizaun politika. 

JSMP sujere, diak liu governu prepara proposta alternativu, signifika tenki iha kandidatu rua ka tolu hafoin iha eleisaun plenaria mak desidi se mak merese assume knaar ne'e. Iha sorin seluk, ONG Luta Hamutuk konsidera desizaun konsellu Ministru hamosu konflik of interese iha prosesu kandidatura. Maski nune'e peskijador Organizasaun naun-Govermental (ONG), Elio Pereira hateten, la kestiaona kandidatura Komisariu KAK, Sergio Hornai tanba iha konesementu no esperensia iha area justisa, juridiku inklui lei justisa.
.

"Guilhermino Prezidenti Foun Ba Tribunal Rekursu"

.

Jornal Independente -Sesta-feira, 28 Fevereiru 2014 

Prezidente Republika, Taur Matan Ruak desidi ona nomeia Doutor Juis Guilhermino da Silva ba kargu Prezidente Tribunal Rekursu foun. 

Nomeiasaun ne'e, relasiona ho pedidu rezignasaun husi Prezidente Tribunal Rekursu sesante Claudio Ximenes iha 10 fulan Fevereiru 2014, Prezidenti Taur Matan Ruak aseita nia rezignasaun ne'e iha Kuarta feira (16/2). 

Tuir komunikadu imprensa ne'ebe diario ne'e asesu, Kinta horsehik katak, serimonia tomada de posse nian sei hala'o iha Segunda-feira, loron 3 fulan-Marsu, tuku 10 dadeer oras Timor Leste. Desizaun Prezidente Taur Matan Ruak ne'e, iha konsiderasaun ba antiguidade no esperensia husi majistradu ida-ne'e, ne'ebe sai nu'udar juis dezde tempu administrasaun UNTAET. 

Doutor Guilhermino da Silva ezerse nia funsaun nuudar Juis durante tinan 14 nia laran iha Tribunal Nasional, aliende ne'e, sai mos nudar juis iha Tribunal Rekursu dezde fulan-Outubru, tinan 2011. Prezidente Tribunal Rekursu foun hahu nia kareira juis nian iha tinan 2000, nia Prezidi Tribunal Distrital Suai to'o tinan 2005, iha fulan Jullu, tinan 2007, nia hetan kolokasaun hanesan juis definitive iha Tribunal Distrital Dili. 

Guilhermino hasai nia lisensiatura iha Direitu iha tinan 1991, no tuir kursu formasaun nian iha Sentru Estudu Judisiariu iha Lisboa, iha tinan 2003-2004, no mos iha sentru formasaun juridika, iha Dili, iha tinan 2005-2006. 

Foto, Presidência da República de Timor-Leste - Facebook.
,

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

Ex-presidente de Tribunal de Recurso timorense rejeita vinganças pessoais na Justiça

.

Díli, 27 fev (Lusa) - O ex-presidente do Tribunal de Recurso timorense, Cláudio Ximenes, afirmou hoje em comunicado à imprensa que se demitiu porque quer contribuir para que os tribunais façam justiça e não vinganças pessoais.

"Quero contribuir para que os tribunais façam justiça e não vinganças pessoais. Quero continuar a seguir de cabeça erguida e pautar a minha vida pelo rigor, imparcialidade e justiça", afirma Cláudio Ximenes no documento.

Por isso, acrescenta o juiz desembargador, "apresentei ao Senhor Presidente da República uma carta a pedir a minha resignação", diz.

O chefe de Estado de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, anunciou quarta-feira ter aceitado o pedido de demissão do presidente do Tribunal de Recurso Cláudio Ximenes, apresentado no dia 10 de fevereiro.

No comunicado, o juiz Cláudio Ximenes explica também que "fazer justiça sempre foi dar razão a quem, segundo a lei e os fatos provados, tem razão, e punir, na medida justa, quem, de acordo com a lei e os factos provados, deva ser punido".

"Mas o que vejo desde 2012 até aqui, nomeadamente a propósito dos processos de Lúcia Lobato e de Francisco Moniz Pereira, constitui violação desses princípios e abala a confiança nos tribunais, sobretudo no Tribunal de Recurso, que é a instância judicial máxima de Timor-Leste", salienta no documento.

"Não quero continuar a ser o Presidente do Tribunal de Recurso e do Conselho Superior da Magistratura nestas condições", acrescenta.

Em outubro, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) pediu no parlamento a substituição do presidente do Tribunal de Recurso timorense, após o plenário daquele órgão ter deferido um pedido de suspeição contra o juiz Cláudio Ximenes por violação do estatuto de imparcialidade.

O plenário do Tribunal de Recurso de Timor-Leste deferiu em agosto esse pedido de suspeição contra Cláudio Ximenes na sequência de queixa apresentada pelo Ministério Público relativa aos processos da ex-ministra da Justiça Lúcia Lobato, condenada a cinco anos de prisão por participação económica em negócio.

Cláudio Ximenes foi, assim, impedido de participar nos processos relativos à antiga ministra da Justiça, presa em janeiro de 2013 por participação económica em negócio.

Em janeiro, na sequência de um pedido de 'habeas corpus' apresentado pela defesa de Lúcia Lobato por alegadas inconstitucionalidades e erros processuais, o presidente do Tribunal de Recurso de Timor-Leste votou a favor do 'habeas corpus', considerando ilegal a prisão da ex-ministra.

O juiz Cláudio Ximenes afirmou no voto vencido que a prisão deveria ser considerada ilegal "por ter sido baseada em decisão condenatória não transitada".

"Eu entendo que este coletivo do tribunal de recurso deveria declarar nulo o acórdão do coletivo do tribunal de recurso, constituído pelos juízes Guilhermino da Silva, Cid Orlando Geraldo e Deolindo dos Santos, que julgou improcedente o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade interposto pela arguida por esse coletivo ser incompetente", escreveu Cláudio Ximenes no voto vencido.

O juiz desembargador Cláudio Ximenes foi nomeado pela primeira vez presidente do Tribunal de Recurso timorense em 2003 e foi destacado, inicialmente, no âmbito de uma comissão com base num acordo entre a ONU, Portugal e o Governo timorense.

Cláudio Ximenes é timorense, mas faz parte do quadro do Tribunal de Relação de Lisboa, para onde regressa.

MSE // APN
Lusa/Fim
,

Guilhermino da Silva é o novo presidente do Tribunal de Recurso

.

Timor Hau Nian Doben - 27 de fevereiro de 2014

O Chefe de Estado, Taur Matan Ruak, nomeou hoje o juiz Guilhermino da Silva para o cargo de presidente do Tribunal de Recurso (TR), a tomada de posse será efetuada no dia 3 de março, acabou de noticiar o jornal Tempo Semanal.

Num comunicado recebido pelo referido jornal este diz que, " a decisão do Presidente da República teve em conta a antiguidade e a experiência do magistrado, que exerceu o cargo de juiz desde o tempo da UNTAET, e este desempenha estas funções há 14 anos, em tribunais nacionais. Guilhermino da Silva já é juiz do TR desde outubro de 2011."

Cláudio Ximenes apresentou a sua demissão como presidente do Tribunal de Recurso no passado dia 10, sem contudo terem sido apresentadas as razões da sua resignação.

Uma fonte próxima a Cláudio Ximenes avançou ao Timor Hau Nian Doben que o pedido de demissão se deve " às irregularidades cometidas pelo Cláudio num processo em que ele libertou um prisioneiro, que foi condenado a 15 anos de cadeia por homicídio, sem o Sr. juiz ter consultado um painel de magistrados. A libertação foi ilegal e criminosa porque ele não podia deliberar sozinho."
,

Intervein Servisu KAK, "Asosiasaun HAK Kontra PM Xanana"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Fevereiru 2014 

Sosieade sivil kontra maka'as Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao, tanba konsidera halo intervensaun ba servisu Komisaun Anti Korupsaun (KAK). 

Diretor ezekutivu Asosiasaun HAK, Manuel Monteiro hateten, atu kombate korusaun iha Timor-Leste presiza duni kolaborasaun entre sosiedade hotu-hotu, maibe ukun nain sira lalika intervein servisu KAK nian. 

"Intervensaun politika husi lider politku sira ne'e mos bele hafraku fila fali Komisuan Anti Korrupsaun nia servisu," dehan nia iha nia knaar fatin, farol, Dili, horsehik. 

Tuir nia, intevensaun politika ne'ebe xefe Governu halo amate mos espiritu nasuan ne'e nian atu kombate korupsaun, Koluzaun no nepotizmu (KKN). 

Tuir monitorizasaun Asosiasaun HAK, PM Xanana hasai beibeik lian kroat hodi hasoru KAK ne'ebe husu ba instituisaun independente ne'e brani karik tenki investiga nia. 

"Ita nia Primeiru Ministru dehan haruka KAK nonok.....brani karik mai investiga hau (PM Xanana), ita hotu rona publiku hotu rona ne'ebe ita hotu hakfodak tanba PM Xanana mak harii KAK no nia rasik mak iha hanoin atu kaer korruptu sira lolos tenki kaer, maibe iha sorin seluk PM mos defende koruptu," dehan Manuel. 

Direktor HAK ne'e dehan, PM Xanana hanesan xefe Governu lakohi husik nia Ministru ida ne'ebe deskonfia komete KKN atu Komisaun Anti Korupsaun bolu hodi investiga, ne'e duni sempre defende beibeik. 

"Se PM Xanana dehan nia membru Ministru ida la sala, husik KAK halo investigasaun lai ba, se laiha evidensia bele fila, maibe labele taka dalan hodi halo deklarasaun politika hodi afraku fila fali servisu KAK nian," nia lamenta. 

Nee duni husu ba governante sira atu respeita no hala'o servisu tuir konstituisaun RDTL, tanba, iha konstituisaun define klaru ona kona-ba separasaun servisu kada orgaun estadu nian. Antes ne'e, PM Xanana dehan servisu KAK dadaun ne'e bolu nia diretor sira ba hotu KAK, ne'ebe diretor balun atu lakohi servisu. 

"Hau nia diretor barak mak ba ona hata'an iha KAK ne'ebe sira mai husu dehan ami lakohi ona servisu, tanba KAK bolu ba mai deit," dehan PM Xanana. 

Aleinde ne'e, PM Xanana mos kestiaona servisu KAK bainhira KAK bolu PM Xanana ba hataan iha KAK kona-ba projetu ponte komoro ne'ebe kondisaun diak mas sobu no ho montante orsamentu tokon U$16. 
.

Mauk Moruk: "Lakohi Harii Partidu, Kaer Metin FRETILIN Movimentu"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Fevereiru 2014 

Prezidente Konsellu Revolusaun Povu Maubere (KRPM), Paulino Gama 'Mauk Moruk' konsidera katak konstituisaun Republika Demokratika Timor-Leste (RDTL) nian la loos tanba ne'e nia sei la harii Partidu politiku maibe sei metin iha FRETILIN Movimentu hodi defende Povu nia direitu. 

Eis komandante Brigada Vermella, Mauk Moruk hateten lia hirak ne'e relasiona ho ejizensia sosieade nian para Mauk Moruk nia grupo atu harii Partido hodi kompete iha eleisaun karik povu hili bele muda buat ne'ebe nia konsidera la loos ne'e. 

"Kria partido ne'e mak hau hakarak koalia iha ne'e, kria partidu ne'e mak kuandu lei konstituisaun loos hau tama, hau enkaixa iha laran kria Partido tanba la loos ne'e mak hau lakohi," dehan mauk Moruk ba JNDiario iha sede KRPM, Fatuhada Dili, Tersa (26/2). 

Nia parte prevaleja principio hodi movimenta Frente Revolusionariu Timor-Leste Independente (FRETILIN) tanba ne'e Mauk Moruk konsidera Prezidenti partidu FRETILIN, Francisco Guterres 'Lu-Olo' bosok wainhira deklara katak, nia maka FRETILIN. 

"Hau prevaleje hau nia prinsipiu hodi movimenta FRETILIN, kuandu Lu-Olo dehan nia FRETILIN, nia borok," Mauk Moruk dehan. Mauk Moruk konsidera katak, lei konstituisaun ne'ebe mak oras ne'e dadauk Timor-Leste uza ne'e kopia husi Portugal tanba ne'e mak nia parte konsidera knstituisaun la loos. 

Tamba konstituisaun ne'ebe hahu depois proklamasaun independensia Timor-Leste nian iha dia 28 de Novembru 1975 artigo lakon hotu. 

"Konstituisaun ne'e malae Portugues nian maka sira Copy ne'e maka hau dehan la loos, tanba konstituisaun ne'e husi ita nia konstituisaun ne'ebeke hahu iha dia 28 Novembru depois de proklamasaun unilateral 1975 ne'e karik hau simu mais konstituisaun ida ne'e nian artigo hira lakon hotu," dehan Mauk Moruk. 

Aleinde ne'e, nia mos afirma katak, iha restaurasaun ba independensia emblema, inu revolusaun, inu patria-patria no inu nasional halakon hotu. 

Por pouco foin dadauk restaurasaun Independensia iha tuir mai ukun rasik an ne'e emblema, inu revolusaun, inu patria-patria, inu nasional sira ne'e halakon hotu hau rona dehan tau fali bandeira UDT ga saida ga? 

Sira hakarak dehan buat ida ke seluk? Ema mate ba ida ne'e ribuan (mil,red) agora ida ne'e hanesan o sadik fali mate bian sira ne'e," Mauk Moruk, lamenta. 

Tamba nee Mauk Moruk husu ba Prezidenti Partido FRETILIN, Lu-Olo ne'ebe hanesan eis Prezidenti Parlamentu nasional iha Primeira Lejislatura tenki responsabliza. Konaba ukun nain hanesan, Mauk Moruk afirma katak, ukun nain iha Timor-Leste labele sai liu rai iha povu nia terus no kiak nia leten. 

"Sira tenkei servi povu nia interese, povu kiik sira, la'os iha ne'eba atu hanesan fali liu rai boot atu povu haruk ba nia," dehan mauk Moruk. 

Mauk Moruk hateten, Povu sei moris terus maibe ukun nain sira mak goja, ukun nain sira ne'ebe mak oras ne'e dadauk hetan kadeira mak goja tamba ne'e labele ameasa ho lei tamba KRPM defende povu nia direitu atu moris diak. 

 Hatan kona ba lamentasoens husi deputadu sira iha parlamentu nasional (PN) ne'ebe koalia kona ba respeita estadu, Mauk Moruk hateten diak liu ba aprende barak liu tan tamba estadu mak povu, povu mak estadu tamba ne'e presiza ba estuda makas liu tan sobre lei ne'ebe maka deputadu sira halo hodi defende nia an no interese ne'e maka membru PN sira iha. 

"Deputadu, Eladio Faculto, Manuel Gaspar, Bendita Magno no Francisco da Costa, imi be hirak ne'e KRPM sujere ba imi, diak liu imi ba hamutuk ho imi nia maun Lu-Olo hodi aprende politika no konstituisaun ho lei sira ne'ebe ke imi halo hodi defende deit imi nia interese lubuk ida nian iha PN hodi sai mos hanesan parasistas sira ba hodi moris povu kiik, kiak no mukit nia kosar ben no matan ben," dehan Mauk Moruk. 

 Mauk Moruk mos konsidera membru PN sira ne'e koalia ho ibun tutun deit maibe lahatene definisaun konseitu estadu nian. 

 Mauk Moruk mos ejiji presiza justica ba krime sira ne'ebe halo durante funu naruk, tempu invazaun Indonesia nian hahu husi 1975 to'o 1999 atu nune'e povu bele moris hakmatek iha paz no dame laran.
.

"Sergio Lobo Husu Evidensia Ba PN"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Fevereiru 2014

Ministru Saude, Sergio Lobo husu evidensia ba membru Parlamentu Nasional nebe deskonfia katak nia halo mal jestaun no konflitu interese relasiona ho kazu serviso Autonomo Medikamentus Ekipamentus Saude (SAMES) la sosa ona aimoruk maibe Ministru saude entrega fali ba kompania Istana farmasia Grup Lda, ne'ebe nudar Ministru Saude nia alin mak sosa aimoruk hodi fornese ba Hospital no Centru Saude sira iha Timor laran tomak. 

Ministru Saude Dr. Sergio Lobo hatete nia lahatene kona ba saida mak PN sira hatete katak nia oferese kompras aimoruk ba nia alin, tamba ne'e nia husu ba PN atu hatudu evidensia. "Hau lahatene, husu ba sira tanba hau lahatene kona ba saida mak sira koalia, bah au nia alin ida ne'ebe? 

Haruka sira hatudu evidensia," dehan MS Sergio Lobo ba Jornalista sira iha HNGV Bidau (26/2) depois de enkontru ho lideransa sira HNGV nian. Sergio Lobo hatete nia pronto atu ba hatan iha Tribunal bainhira evidensia forte tanba ne'e labele koalia deit maibe tenki hatudu evidensia atu nune'e bele hatene nia alin ida ne'ebe?. 

"Hau la hatene hau nia alin ida ne'ebe? Se evidensia forte hatudu ona hau pronto ba hatan iha Tribunal," koalia Sergio Lobo hodi dezafia depurado sira. 

Nia hateten falta ekipamentus dala barak sai preokupasuan ema hotu nian porizemplo Parlamentu nasional, komunidade bai-bain inklui familia pasiente dala barak kestiaona maibe tenke haree no hatene katak HNGV salva ema nain hira no halo ona buat lubuk ida," dehan nia. 

Lobo mos hateten pronto atu hasoru parlamentu Nasional iha Tersafeira semana ne'e hodi esplika ba PN kona ba preokupasuan ne'ebe deputadu sira hato'o iha Plenaria PN. 

"Tersa feiras semana oin hau sei hasoru sira PN,' dehan nia. Nia hateten, durante ne'e PN sempre haruka nia atu rezigna an tanba Parlamentu mak desidi hodi nia sai Ministru, nune'e karik PN ejiji atu nia rejigna an, nia sei rejigna an. 

"Hau pronto rezigna an tanba PN mak hili hau entaun hau pronto atu rezigna an karik sira husu hau rezigna an," Sergio dehan ho espresaun oin hamnasa. 
.

"Comite 12 Novembru Kontra Octavio Lori AJREPT Defende FFTL"

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Organizasaun Comite 12 Novembru, ne'ebe lidera husi Grogorio Saldanha kontra maka'as deklarasaun Kolega Octavio sa Conseicao Anos lori ema Alianca Juventude Rezistensia no Eis Prijioneirus Politika Timorense (AJREPT) nia naran hodi ba defende fali estrutura actual Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL). 

"Comite 12 Novembru la konkorda kolega Anos laiha kompetensia atu reprezenta ema rezistensia no dadur tomak, tanba ami seidauk foti kolega anos hanesan ami nia reprezetante ka protavoz hodi koalia defende fallansus ne'ebe mak komete husi lideransa estrutura FFTL actual tuir ita nia sosiedade nia persepsaun," deklara Prezidenti Comite 12 Novembru Gregorio Saldanha liu husi konferensia ba imprensa Tersa (25/2), iha Balide, Dili. 

Comite 12 Novembru konsiente katak, ema rezistensia sira iha dignidade boot noa iha valor heroismu a'as no hetan rekonesementu husi Estadu Timor-Leste, entaun labele utiliza naran ne'e arbiru ba ema balun nia interese. 

"Uluk sira luta hodi defende buat boot, mak povu ho rai Timor-Leste hetan libertasaun, nune'e sira nia dignidade no heroismu ne'e labele utiliza hodi defende fali ema ida ka rua ne'ebe halo fallansu ruma, tuir sosieade nia haree," hateten Grigorio. 

Grigorio informa mos katak, Comite 12 Novembru kondena maka'as hahalok dirijentes FFTL nian ne'ebe gosta aproveita no utiliza ema rezistensia ho dadur sira hanesan eskudu (tameng) hodi defende sira, wainhira sira enfrenta porblema sira ne'ebe oras ne'e dadaun ema barak kestiaona. 

Comite 12 Novembru mos apoiu totalmente inisiativa Grupo AMANTE Hadomi Futebol ne'ebe servisu ho laran mos hanesan Timor oan hodi kuriji failansu, nune'e bele dezenvolve Timor-Leste inklusivamente iha modalidade futebol. 

Grigorio afirma katak, laos comite 12 Novembru mak iha kompetensia atu rezolve problema ne'e, maibe se mak iha kompetensia mak parte rua (AMANTE ho FFTL) tenki tur hamutuk no mestri ba resolve problema refere mak dialogu. Hatan ba lamentasaun husi Comite 12 Novembru nian, Portavos Aliansa Joventude Rezistencia no Eis Prizionerus Politika Timorense (AJREPT), Octavio da Conceicao Anos iha nia serviso fatin Bairo Formoza Dili hateten, sidadaun hotu-hotu iha direitu atu fo hanoin ba asaun ka aktus ruma ne'ebe prejudika ema seluk nia hanoin. 

"Hau hakarak hateten lolos konferensia ba imprensa ne'ebe halo iha semana kotuk ba, hau la lori Comite 12 Novembru nia naran ka ema ruma iha Comite 12 Novembru nia naran hodi reprezenta Juventude Rezistencia no eis prizioneirus, maibe 'em nome' hau rasik mos hanesan joventude rezistensia, eis prijioneirus iha tempu ne'eba, tanba ne'e hau senti katak akuzasuan husi grupu AMANTE ba FFTL laos deit ba maun Francisco Kalbuadi Lay maibe ba mos hau nia kompaineiru Aleixo Cobra hanesan Vice Prezidneti FFTL, Amandio, Osorio no seluk tan ne'ebe hetan alegasaun husi grupu AMANTE, ne'e prejudika hau hanesan ema maluk rezistencia ida, hanoin hodi fo apoiu moral ba sira," hateten anos. 

Nia mos hatutan katak," Comite 12 Novembru laiha autoridade ida atu hateten katak, sira hili hau atu reprezenta Comite 12 Novembru, hau hateten katak, hau la reprezenta komite 12 de Novembru maibe hau reprejenta aliansa Joventude rezistencia no eis prijioneiru Politika Timor-leste ne'ebe hamaon aan iha AJREPT," dehan nia. 

Iha Oportunidade ne'e mos Vice Prezidenti FFTL, Aleixo da Silva Gama Alias Cobra hateten, sira nia konferensia ba imprensa semana kotuk ne'e la bolu ema ida, maibe organizasaun hotu-hotu fo solidaridade tanba ema ne'ebe sira akuza mak lideransa FFTL actual. 

 "Ami nunka fo konvite ba ema ida, ne'e Gregorio 'salah alamat' dehan ami konvida ema tanba antes atu halo konferensia ba imprensa ne'e kalan ami enkontru husu ba sira bele dehan halo iha FFTL ka lae? 

Maibe maluk sira dehan tenke halo iha ne'e tanba imi servisu iha FFTL ne'e," hateten Aleixo Cobra. Nia hatutan, AJREPT, sei hamrik nafatin atu defende dignidade ema rezistensia nian iha nasaun ida ne'e no Anos sai protavoz no matadalan ba maluk AJREPT nian.
,

"Indonezia Sei Deporta Timoroan"

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Governu Indonezia hahu ona verifika dadus kona ba Timoroan ne'ebe hela iha Indonezia hodi deporta fila mai Timor-Leste, relasiona ho eleisaun Prezidensial ne'ebe tuir kalendariu politika sei hala'o iha loron 9 Abril tinan ne'e. 

Lideransa komunitariu husi Suku Silawan, Sub Distritu Belu, Distritu NTT, hahu ona halo verifikasaun ba sidadaun Timor oan ne'ebe hela iha area ne'e atu deporta fila mai TL. Xefe Suku Silawan, Ferdy Moyes hateten, Governu lokal lakohi atu buat ruma atrapalla eleisaun ne'ebe sei halo iha loron 9 Abril, ne'e duni sira verifika ona Timoroan atu deporta fila ba nia rain (TL). 

 "Ami lakohi atu buat ruma atrapallha, liu-liu antes atu tama ba eleisaun," dehan Ferdy, ne'ebe Diariu ne'e sita husi Jakarta Post. Nia hatutan, Indonesia liuliu Tentara Nasional Indonesia (TNI) iha area Fronteira, autoridade lokal, membru governu, no lider Igreija nian mos halao operasaun ba Timor oan sira ne'ebe hela iha suku ne'e. 

Nia hatutan, iha sidadaun Timor barak mak tama ba sira nia suku uza Border Pass (Lintas batas), maibe la fo konesmentu ba Governu lokal. "Hau sei haruka sira fila hotu liu husi deportasaun," dehan Ferdy. 

Nia dehan, depostasaun ne'e sei halo ba Timor oan ne'ebe laos sidadaun Indonesia, maibe tama ba hela no nia familia sira iha Indonesia. 
.

"FRETILIN Eziji Prosesu Investigasaun Kareta PN 'Mesin Hilux' Body Prado"

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Bancada Opozisaun FRETILIN iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) kontinua ezije prosesu investigasuan ba kareta Parlamentu Nasional ne'ebe nia mesin Hilux bodi Prado. 

Membru Bancada FRETILIN, Inacio Moreira hateten, nia parte seidauk konfirmadu kona ba prosesu investigasaun ba kareta PN ne'e. 

"Hau hanoin prosesu investigasaun kona ba kareta PN ne'e, ita husu ba Prezidenti PN ho nia administrasaun tomak, tanba ami bancada FRETILIN halo ona deklarasaun politika maibe hetan ona investigasaun ruma ona ka seidauk," dehan nia iha PN, horsehik. 

Kareta Prado ne'e, sosa husi Kompania Auto Timor iha tinan 2012 ba membru legislativu foun hamutuk 65 iha PN, hafoin kareta ne'e to'o mai, Partidu opozisaun identifika marka kareta ne'e la tuir Bill Of Quantity (BoQ), tuir lolos sosa kartea ho marka Prado, maibe realidade kareta Xapa Prado maibe nia makina Hilux. 

 "Hau uluk iha ne'e deputadu sira balun koalia tan no hau seplika ba sira teknikamente kona ba espesifikasaun hotu-hotu kona ba kareta ne'e presiza tempu naruk atu halo esplikasaun maibe departementu kompotente iha PN mak tenke halo inkaminamentu atu bele haree asuntu refere," dehan Inacio ba INDEPENDENTE iha uma fukun PN (25/2). 

Tuir nia, kompania Auto Timor mak halo akuizasaun kareta PN hamutuk 65 no importa mai iha Timor-Leste hodi fasiluta ba membru deputadu sira. Iha fatin hanesan, Vise Prezidenti parlamentu Nasional (PN) Aderiot Hugo da Costa hateten, atu halo investigasaun ba asuntu ruma ou kareta PN ne'e direitu deputadu nian atu halo rekerementu. 

"Se ema ruma halo keisa ba iha ne'eba, ema deputadu ne'e toma responsablidade ba keisa ne'ebe nia hatama se ho deklarasaun deit hau hanoin ne'e laiha baze legal ida atu halo investigasaun," dehan nia. "Ita dehan kareta Prado no kareta Hilux ninia mesin ne'e Toyota tanba Toyota mak nia serial ne'e Hilux no serial Prado, se ita deha mesin Hilux bodi prado ne'e hau lahatene tanba buat rua ne'e ida deit," tenik nia. 

Maibe, deputadu balun dehan iha indikasaun ruma lalos kona ba ajudikasaun ka tenderizasaun ba kareta PN bele avansa ba oin. "Ita haree deputadu ne'ebe foti kestaun ne'e nonok deit iha fatin, ne'e hatudu halo espekulasaun informasaun ida ho nia espesifikasaun hanesan kartea Prado no nia motor Hilux," nia lamenta. 

Tuir informasaun ne'ebe diario ne'e asesu katak, kazu ne'e oras ne'e Komisaun Anti Korupsaun (KAK) halao hela investigasaun. 
.

Taur Matan Ruak aceitou pedido de demissão do Presidente do Tribunal de Recurso

.

Timor Hau Nian Doben - 27 de fevereiro de 2014

De acordo com o semanário timorense, Tempo Semanal, o Presidente da República, Taur Matan Ruak, aceitou o pedido de resignação do Presidente do Tribunal de Recurso (TR), Cláudio Ximenes.

"O Presidente da República, Taur Matan Ruak, aceitou hoje o pedido de demissão apresentado por  Cláudio Ximenes", noticiou o Tempo Semanal no seu " website" citando um comunicado emitido pela Presidência da República.

Segundo o citado jornal timorense, "a aceitação do pedido de demissão tem efeitos imediatos (...) e termina o mandato do Presidente do TR, que inicialmente foi nomeado até junho de 2015."

A Constituição da República Democrática Timorense confere ao Chefe de Estado a competência de nomear o novo Presidente do Tribunal de Recurso, contudo, até à data Taur Matan Ruak ainda não tornou pública a sua decisão.

.

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014

"PN Konsidera Sergio Lobo Komete Mal Administrasaun"

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Bancada FRETILIN husu ba Governu atu demiti no investiga Ministru saude Sergio Lobo, tanba konsidera komete mal administrasaun, no konflitu de interese, hodi hapara funsaun servisu Autonomo Medikamentus no Ekipamentus Saude (SAMES), Sosa Aimoruk, hodi oferese ba Hospital no sentru saude sira, hodi intrega falo ba kompania Istana Group, Lda, ne'ebe nuudar Ministru Sergio ninia alin mak nain ba kompania ne'e. 

Deputada Bancada FRETILIN Maria Angelica Rangel da Cruz, levanta kestaun ne'e iha uma fukun Parlamentu nasional (PN) Tersa (25/2), hateten katak, SAMES nia funsaun ne'ebe mak durante ne'e, sosa aimoruk, rai aimoruk iha armazen no halo distribuisaun aimoruk ba hospitais no sentru saude sira, maibe depois Ministru saude hapara kontratu ne'e, agora dadauk SAMES halo deit kna'ar rua mak hanesan rai aimoruk no distribui aimoruk. 

"Maibe sosa aimoruk ne'e agora sentraliza tiha ona iha departementu Farmasia Ministeriu saude nian hodi kontrolu husi Ministru saude Sergio Lobo," hateten deputada Maria Angelica iha nia deklarasaun politika, iha plenaria Tersa (25/2). Maria Angelica akresenta katak, Ministru Saude Dr. Sergio Lobo, hapara funsaun servisu Autonomu Medikamentus no Ekipamentus da saude (SAMES) ho razaun atu labele hola aimoruk, tanba nia halo ona ajudikasaun ba Kompania Istana Group Lda, ne'ebe Ministru nia alin rasik mak hanesan nain ba Kompania ne'e mak hola fali aimoruk. 

"Bazeia ba faktus ne'ebe ami foti, Bankada FRETILIN ejiji ba Governu atu demiti Ministru saude Sergio Lobo hodi halo investigasaun klean ba faktus hirak ne'ebe mak iha," Maria Angelica akresenta. 

Deputada husi bancada FRETILIN ne'e dehan, iha ona pedidu kanselamentu kontratu ba kompania Istana Group, Lda, husi diresaun jestaun Finansas no aprovizionamentu husi Ministeriu saude ba Ministru Dr. Sergio Lobo, maibe Ministru lakohi rona pariser tekniku husi servisu kompetente, aprovizionamentu MS nian, hodi kontinua halao tuir nia desizuan rasik. 

Aleinde ne'e mos, deputada ne'e deklara katak, iha prosesu rekrutamentu bolsa estudu ba Kediri Indonesia, no mos rekrutamentu ba funsionariu MS nian iha indikasaun nepotismu maka'as. "Nune'e mos rekrutamentu ba asesores nasional no internasional sira mos la tuir prosesu rekrutamentu, tanba barak mak Ministru saude bolu diretamente ba asina akordu," Maria Angelica dehan. 

 Deputada ne'e mos haklaken katak, durante ne'e Ministru saude rasik mak sai ba liur hodi halo engosiasaun no sosa aimoruk, ekipamentus medikus no material ho kompania sira. 

"Iha realidade kada projeitu iha komisaun rasik hodi halo aprovizionamentu, maibe Ministru mos halo intervensaun maka'as iha kondisiona situasuan hodi taka dalan atu membru sira la hetan esperensia maske memebru sira ne'e Ministru nia ema," katak Maria Angelica. 

Deputada ne'e informa mos katak, bainhira iha alokasaun orsamentu ba projeitu ida ho osan U$500 mil tuir lei haruka tenke submete uluk ba Tribunal de kontas hafoin bele ezekuta. 

Maria Angelica mos deklara katak, nia parte levanta kestaun sira ne'e, laos liafuan mamuk deit para halo retorika politika, maibe iha duni faktus. 

"Nune'e depois halo investigasaun mak ami hatudu faktus sira ne'e, tanba ne'e tuir ami nia haree, hahalok ne'e krime atu ital abele tolera hodi eziste iha ita nia nasaun ida ne'e," deputada Maria Angelica Fundamenta. 

Iha fatin hanesan, Xefi bancada CNRT deputadu Natalino dos santos hateten katak, apoiu deklarasaun politika ne'ebe hato'o husi Bancada FRETILIN, tanba ne'e importante tebe-tebes atu haree didiak kestaun saude publiku. 

Deputadu husi CNRT ne'e dehan, bainhira saude publiku mak la lao ba oin, dezenvolvimentu mos lao la dun diak, tanba saude ne'e importante liu katak, ema barak mak saude la diak hodi transfere ba halo tratamentu iha rai liur no Governu tenki hasai no gasta osamentu barak. 

Tanba ne'e deputadu natalino dos santos husu, ba Ministeriu saude atu jere jestaun ne'e ho didiak no kontrolu failansu sira ne'ebe mak akontese iha Ministeriu saude ne'ebe durante ne'e Publiku kestiaona beibeik.
.

"Segio Hornai Kandidatu Forte Troka Aderito Soares"

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Segundu Vise Prezidenti parlamentu Nasional (PN) Deputadu Aderito Hugo da Costa informa katak, Defensor Publiku Sergio Hornai, sai kandidatu forte ba Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Aderito de Jesus Soares, ne'ebe mak ninia mandatu remata iha 22 fevereiru 2014. 

Lista kandidatu ne'e aprezenta husi Primeiru Minsitru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao ba Parlamentu nasional (PN), hodi halo votasaun. Aderito da Costa haktuir katak, nomeasaun ne'e mos bazeia ba karta PN nian ba PM ne'ebe husu ba PM atu prepara kandidatus ruma hodi troka Komisariu Komisaun KAK. 

"Ami mos halo diskusaun ona ho Senor Komisariu KAK Aderiot Saores, karik iha posiblidade antes atu ba halo eleisuan ba kandidatu ida foun ne'e, nia sei ba iha plenaria PN hodi esplika durante nia servisu iha tinan hat (4) nia laran," Dehan Aderito da Costa ba JN-Diario iha PN, Tersa (25/2).

 Reprezetante povu husi bancada CNRT ne'e hatutan katak, PM Xanana hili ona Dr. Sergio Hornai liu husi reuniaun Konsellu Ministrus katak, nia (Sergio, red) mak los ona no nia (Xanana,red) ba aprezenta ona iha PN katak, iha tempu badak ne'e sira parlamentu sei halo votasaun ba Komisariu KAK foun ne'e liu husi eleisaun sekretu. Iha semana kotuk ba, wainhira PM Xanana Gusmao enkontru ho lideres Bancadas Parlamentares ne'e los ona, Dr. Sergio Hornai mak sai kandidatu uniku ba Komisariu KAK atu troka Dr. Aderito Soares. 
.

Alkatiri, Xanana, Lu-Olo no Taur "Sei Sai Formador Ba Jestor Deskonsentrasaun"

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional (SEFI) Francisco Soares "Borlaco" informa katak, jestor sira ne'ebe atu kaer ukun iha planu deskonsentrasaun ne'e, sei hetan formasaun husi nain ulun no matenek nain sira iha Timor-leste (TL), hanesan Prezidenti Republika Taur Matan Ruak, Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao, Prezidenti partidu Historiku FRETILIN Francisco Guterres 'Lu-Olo', no Selretariu Jeral FRETILIN Mari Bim Amude Alkatiri. 

Tuir Francisco Borlaco katak, atu lao ba oin ne'e, Governu iha ona planu estratejia dezenvolvimentu nasional, vizaun 2030, tanba ne'e nu'udar ukun nain tenki hatene ida ne'e, oinsa mak atu hatene dezenvolvimentu. 

"Formador sira ne'e, PM Xanana rasik mos sei sai formador ida, ita nia Prezidenti Republika Taur Matan Ruak, Maun Mari Alkatiri, Maun Lu-Olo, no ita nia matenek nain sira hanesan, Sr. Deonisio Babo, Sr. Bendito Freitas, Francisco Guterres, Julio Thomas Pinto, Antonio Conceicao ho tan sira seluk," informa Francisco soares 'Borlaco' ba jornalsita sira iha konferensia imprensa ne'ebe hala'o iha Palacio Governu Tersa (25/2). 

Tanba ne'e presiza fo partisipasaun ba jestores ne'e, atu sir abele promove politika ida ne'ebe bele dehan katak, uza paradigma foun ba formasaun ida ne'e. 

"Ukun nain ba deskonsentrasaun ne'e mos, tenki hatene jestaun, nia tenki hatene planeamentu, orsamentu, ezekusaun, monitorizasaun, no halo relatoriu, e ne'e mos bele sai hanesan fontes tomak ka sentru boot ida, para nia bele jere Distritu sira ne'e la'o ho diak," relata Borlaco. 

Tanba ne'e, Borlaco dehan, iha loron 27 fevereiru agora, governu liu husi Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional (SEFI), sei halo Workshop nasional ida iha centro Convesoens Dili, (CCD). Objetivu husi Workshop ida ne'e, atu koalia kona ba oinsa mak publiku no ukun nain sira tomak, eis membru governu tomak no eis membru parlamentu tomak, i sosiedade sivil sira hotu, atu hanoin hikas no fo mos opiniaun balun kona ba oinsa mak atu bele hahu prosesu deskonsentrasaun iha Distritu 13. Borlaco hatutan tan, iha programa deskonsentrasaun ida ne'e, publiku mos hatene katak, Primeiru Ministru rasik mos halo ona konsultasuan ba programa ida ne'e, ba distritu 13, hodi rona mos povu nia hanoin kona-ba planu ida ne'e. 

"Atu ita hatene katak, rai ne'e husi ne'ebe mak mai, mai hori bainhira, oinsa mak mai, i agora ita to'o ne'ebe ona, mas ita atu hatene, ita agora iha konstituisaun do estadu, ita nia situasaun tomak mak ida ne'e katak, instituisaun tenki forte, sistema tenki diak, I oinsa mak ita atu lao ba oin," relata Borlaco. 
.

"Materestu 12 Novembru Husu Xanana Labele Rezigna A'an"

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-feira, 26 Fevereiru 2014 

Mate Restu 12 Novembru, husu ba Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao atu labele rezigna aan iha dalan klaran, tanba Timor-Leste ne'e sei presiza figura sentral ida hanesan PM Xanana. 

Prezidenti Komite 12 Novembru Gregorio Saldanha hateten, sira nia parte fo deklrasaun nune'e tanba akompania no tetu situasaun ne'ebe oras ne'e la'o dadaun iha rai laran hodi halo referensia ba pasadu no haree ba futuru, sei presiza maun boot Xanana. 

"Ami husu ba Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao atu labele rezigna aan iha dalan klaran, maibe mantein nafatin nia pozisaun nudar Xefe Governu to'o nia mandatu remata iha tinan 2017," deklara prezidenti Comite 12 de Novembru ba Jornalista sira liu husi konferensia ba imprensa, Tersa (25/02), iha balide Dili. Prezidenti Comite 12 de Novembru ne'e husu ba PM xanana atu simu kritikas no opinoens husi sosiedade hotu, hodi hadia no kaer nafatin ukun diak liu tan iha tempu restu husi nia mandatu ne'e. 

"Ami husu ba primeiru Ministru atu halo remodelasaun hodi troka ninian membrus governu sira ne'ebe servisu la diak no husu ba PM Xanana atu halibur ema matenek sira ne'ebe domina ba rai ne'e hodi ajuda halao servisu iha nia governu to'o mandatu remata," Grigorio hateten. Partisipa iha konferensia ba imprensa ne'e membru Comite 12 Novembru sira hotu.
.

"Simeira CPLP Besik Ona, Dili Sei Sabraut"

.

Jornal Nacional Diario -Tersa-feira, 25 Fevereiru 2014 

Iha fulan Julhu mai Timor-Leste sei lidera Simeira Comunidade Pais Lingua Portuguesa (CPLP) ne'ebe hala'o iha kapital Dili, maibe to'o agora kondisaun Dili lao sabraut hela. 

Atu hamorin TL iha mundu internasional no fasilita Simeira CPLP la'o diak, tenki hare no kondisiona fatin sira hanesan lixu tenki tau iha fatin, lori negosiante sira ba iha Merkadu, hadia fatin turizmu, hadia dalan ne'ebe kuak iha Dili no ba Distritu se bainaka hakarak vizita. 

Deputadi Francisco Branco husi bankada FRETILIN lamenta ho kondisaun no situasuan ne'ebe TL infrenta agora, tanba Dili ne'ebe sai kapital nasaun lao la organizadu. 

"Ita haree ikan no na'an fa'an arbiru deit iha dala-dalan, negosiante ki'ik sira fa'an sasan rahun iha roda tolu hamrik tuir dalan, i aat liu tan mak situasaun Dili kalan maten liu, (ema la lao ba mai), seguransa kalan laiha, Governu tneki hare ida ne'e, tanba ema mai tuir simeria ne'e sei hare buat hotu, ne'ebe buat hotu tenki organizadu," dehan Deputadu Francisco Branco, iha sala plenaria, PN segunda (24/2). Ia hatutan, bainhira atu lori negosiante ne'ebe faan ida dal-dalan ba merkadu Manleuana, Taibesi no Tasitolu, maibe administrador dehan kondisaun la diak, nune'e husu ba governu atu uza osan didiak hodi jere oinsa tau negosiante kiik sira ne'e iha nia fatin, tanba simeria CPLP besik ona. 

Nia afirma, Ministeriu hotu tenki iha koordenasaun diak oinsa halo jestaun ne'ebe mak diak iha kapital ne'e, tanba komunidade internasional sira mia sei vizita iha Dili laran, saida mak akontese bainhira sira hare kapital nasuan deit foer no dezorganizadu (la tau buat hotu iha nia fatin). 

Deputadu ne'e kestiaona tan kona ba deguransa kalan, ema lao la dun seguru, liga ho mate isin ne'ebe latan hela iha Edifisiu Ministeriu negosiu estranjeiru no Kooperasaun (MNEC) nia oin, nia husu atu komadante PNTL tau sirkulasaun membru Polisia iha tempu kalan. 

Tantu deputada Bendita Moniz Magno husi Bancada CNRT mos hatutan, presiza tau matan ba kondisaun sidade, tanba ne'e dignidade nasuan iha ema liur nia oin. 

Nune'e mos, sorumutu konsellu Ministru ne'ebe hala'o iha Tersa 918/2) foin lalais ne'e, konsege aprova ona rezukusaun ida ba kriasaun komisaun preparasaun Simeria CPLP nian, ne'ebe mak sei lidera husi prezidenti Partidu FRETILIN Francisco Guterres 'Lu-Olo'. Rezulusaun ne'e, Governu hakotu hodi harii komisuan simeira CPLP nian ne'ebe Francisco guterres Lu-Olo mak sei prezide. 

Misaun boot komisaun ne'e nia mak, propoin no organiza asuntu hirak ne'ebe atu dezenvolve durante enkontru iha fulan Julu ne'e, no hodi refleta saida mak tenke halao durante tinan rua oin mai. 

Ho Simeria komunidade nasaun lian Portuguesa ne'ebe besik dadaun ona, ne'ebe mak sei halao iha Dili iha fulan Julu, hodi loke prezidensia Bienal, (tinan rua dala ida), 2014-2016, Timor-Leste nian ba da uluk iha organizasaun internasional.
,

Dadus Foun Husi Amante "Parokia Ho Suku Balun Falsifika Dokumentu Jogador Naturalisasi"

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 25 Fevereiru 2014 

Sosiedade Hadomi Bola AMANTE hanesan lakohi hakiduk hodi buka dadus ba failansu ne'ebe Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) halo, hafoin aprezenta dadus kona-ba falsifikasaun dokumentus ne'ebe FFTL halo, horshik AMANTE deklara katak hetan tan dadus foun. Prezidente Organizadora AMANTE Jose Carvalho dehan, nia parte hetan tan faktus balun katak parokia no suku balun fasilita falsifikasaun dokumentu ba jogador sira ne'ebe hakarak halo naturalizasaun (Naturalisasi) sai sidadaun Timor-Leste. 

"Ami mos hetan tan informasaun ne'ebe mak klaru katak, ba jogador sira mai husi Brazil sira halo sira nia dokumentu ne'e husi Suku balun iha TL no Parokia igreija balun iha Dili laran," dehan Jose iha Farol, Dili, horsehik. 

Hafoin hetan fatkus foun ne'e, AMANTE sei hato'o informasaun ba Tribunal hodi bele haforsa fatkus seluk ne'ebe sira hatama ona. TRISTE BA GRUPU DEFENSOR KALBUADI Vise Prezidenti AMANTE, Inocensio de Jesus Xavier triste ba grupu balun ne'ebe hanaran aan Aliansa Joventude Rezistensia Prijioneiru (AJRP) ne'ebe fo apoiu ba servisu lideransa atual FFTL ne'ebe lidera husi Francisco kalbuadi Lay. 

Inocensio dehan, durante ne'e AMANTE hakarak atu buak lia loos ba irregularidade ne'ebe deskonfia mosu iha FFTL. "AMANTE triste ho maun alin sira ne'ebe mak hanaran aan Aliansa Joventude Rezistensia Prizioneiru, tanba AMANTE la koalia kona-ba rezistensia no prizioneiru maibe koalia kona ba Bola," katak nia. 

Tuir nia, AMANTE mosu atu defende lia loos no mos oinsa atu dezenvolve fitebol iha Timor-Leste. Inocensio kestiaona mos grupu AJPR halao konferensia imprensa iha sede FFTL. Nia duvida, tanba hanesan rezistensia no prizioneiru sira atu trata povu tomak ka atu trata Kalbuadi no FFTL.
.

"Eis Deputadu Sira La Selu Kareta Lelaun"

,

Jornal Independente Tersa-feira, 25 Fevereiru 2014 

Parlamentu Nasional (PN) ameasa atu koa orsamentu pensaun vitalisia ba eis deputadu balun ne'ebe lelaun kareta PN nian maibe seidauk selu to'o agora. Prezidenti parlamentu nasional (PN), Vicente Guterres hatete, Parlamentu nasional identifika ona eis deputadu na'in haat (4) mak seidauk selu kareta lelaun ne'e. 

Kareta lelaun ne'e akontese hafoin troka membru legislativu tuan ba foun iha tinan 2012, tuir proseduramentu katak deputadu antigu no deputadu sira ne'ebe kontinua tuur iha PN husu lelaun kareta ho kustu kada kareta U$9000 dolar Amerikanu, sira selu kada fulan maibe realdiade eis deputadu sira balun seidauk fo osan, pior liu tan mak, maski kareta ne'e sei estadu nian tanba seiduak selu hotu maibe sira troka ona matrikula. 

"Relativamente kareta parlamentu nasional iha problema barak tanba ita nia kolegas (eis deputadu) sira ne'ebe lelaun kareta PN arese nain haat seidauk selu," dehan nia iha plenaria iha uma fukun PN, horseik. Maibe prezidenti parlamentu nasional la koalia sai identidade klaru husi eis deputadu nain haat (4) ne'ebe seidauk selu, tanba ne'e, tuir nia, foin dadauk ne'e iha konselu administrasuan PN koalia ona ho Sekretariu jeral PN bele kontaktu fila fali ba eis deputadu ne'ebe seidauk selu kareta lelaun atu hatama osan ba Konselu Administrasaun PN. 

"Konsellu Administrativu PN husu sekretariu Jeral atu kontaktu para fo lembra ita nia eis deputadu sira katak, tenke selu osan ne'ebe kareta nian ne'e," dehan nia. Prezidenti PN dehan, se eis deputadu sira ne'e nia resposta laiha atu selu osan lelaun kareta ne'e, PN liu husi sekretariu jeral PN sein koa osan pensaun vitalisia ba deputadu ne'ebe la selu kareta lelaun ne'e. 
.

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014

Até sempre meu amor, até sempre!

.Nomeei-te rainha. 
Há maiores do que tu, maiores. 
Há mais puras do que tu, mais puras. 
Há mais belas do que tu, há mais belas. 
Mas tu és a rainha. - Pablo Neruda
.
Querida ferik doben,

Faz hoje sete dias que te foste embora, depois de uma batalha feroz contra a morte, eu testemunhei de mãos dadas a ti  a  tua luta, e para ti, aqui vai uma grande vénia por nunca teres desistido, mas " perdeste" a disputa às 4:20 da madrugada de segunda-feira, de mãos dadas comigo.

Morreres nas minhas mãos foi o último presente que me deste, de acordo com o padre australiano, teu grande amigo, assim vou guardar esta memória dentro do meu coração.

Eu sou a tua neta mais velha e provavelmente a que mais " luta" te deu e te tratava de igual para igual, tu sabias que eu nunca olhei para ti como uma velha, eu não sou burra, eu sabia que por trás daquele cabelinho branco, estava uma mulher forte, determinada e " sacaninha" por vezes, vá...Tu sabes que sim...

Sou das poucas pessoas neste planeta que te tratava por TU, nem a tua filha nem os teus netos se atrevem a faze-lo, só eu. Depois de o meu avô morrer, eu fui a única que te beijava na boca, adorava faze-lo, tu também gostavas, fingias que não gostavas, limpavas a boca, cuspias e insultavas-me a valer - eu adorava ver a tua reação - e chamavas o meu marido para fazer queixa de mim. Quando te ia visitar em casa de uma tia, mal ouvias a minha voz, punhas logo a mão a tapar-te a tua boquinha , eu fingia que não via mas pensava cá para mim, estás armada em esperta velha, eu apanho-te, não vais passar o dia de boca tapada, apanhava-te distraída e zás, um grande beijo na tua boca!" ZIZI, Ó BULAK DUNI, POÇAS PÁ!" Estou-me a rir sozinha avó...

E quando eu te beliscava numa parte do teu corpo menos apropriada, livra! Aí tu insultavas-me bem, mas eu fazia tudo para tu me insultares em Tétum, era música para os meus ouvidos, ganhava o dia. 

Estou-me a lembrar agora de uma vez que te fui buscar à paragem do autocarro e lá saíste tu toda giraça e eu dei-te a mão para andarmos e tu viraste para mim toda zangada - passavas a vida a ralhar comigo, livra!- " ZIZI, eu não sou velha, daqui a bocado as pessoas vão pensar que somos GAYS", aiii avó, tu tinhas 80 e poucos anos, eu nos meus vintes, e tu estavas preocupada de as pessoas pensarem que éramos GAY??? Como disse à minha mãe, tu não eras normal também, não eras não! Por isso, foste e serás sempre especial nos nossos corações, tu não morres, deixaste connosco tantas lembranças - boas e menos boas também, a verdade tem de ser dita velha - que durante o tempo que vivermos sem ti, tu viverás connosco através das memórias que todos nós colecionamos.

Não te tratava como se trata a uma avó, eu tal como tu, tenho mau feitio, não vergo, sou teimosa, orgulhosa, arrogante e não me calo, " lutávamos" uma com a outra, de igual para igual, :), como eu fazia com o meu pai...O padre teu amigo foi-me pedir uma coisa depois do funeral, e eu disse NÃO, ele insistiu e disse para eu o fazer por ele, eu disse NÃO, ele olhou para mim e disse, " És teimosa como a tua avó."Pois é...Não foi maldade minha querida, foi uma questão de dignidade...Nem mais, nem menos. Tu sabes...

O nosso amor foi complicado - houve muitos INTRUSOS - e tu eras uma avó muito CIUMENTA, e quando tinhas ciúmes da tua Zizi, tu ficavas má, fazias-me maldades, mas nunca percebeste, que poucos concorriam lado a lado ao amor que eu sinto por ti. A tua única concorrente é a minha tia Né, irmã do meu pai, só por ela, eu sinto o mesmo tipo de amor que sinto por ti. Só por ela faria o que fiz por ti...Ironicamente, desta minha tia, nunca sentiste ciúmes, pelo contrario, quando falavam ao telefone, só falavam mal de mim, o teu problema GRANDE era outra pessoa..." Poças pá, tu és a MINHA NETA." Cala-te boca...Devias mas era de ter juízo, sua ciumenta!

Com todos os meus defeitos, eu sei que vocês as duas gostam de mim, faça o que eu fizer, diga o que eu disser, os vossos braços estão sempre abertos para a " bulak". A minha tia também vai de tu, e todo o resto. Quando tu foste avó, eu falei com a Né e a minha tia gostava muito da Dona Maria, sempre te defendeu quando eu te criticava e achava-te muita piada, principalmente aos teus insultos - eu não saio às paredes - imagina tu avó que eu estava a contar-lhe o que aconteceu a chorar, a mulher começa a ralhar comigo, " Olha Zizi, não foi só a Dona Maria que olhou por ti quando eras pequena, eu também, dei-te sossoro, lavei-te e tomava conta de ti, portanto tens que fazer por mim o mesmo que fizeste a tua avó, promete já" e ainda me pediu uns trocos para ir ao casino, só me sai isto na rifa. Lá eu disse uma asneira daquelas, mas tive de prometer e chamei-lhe "chula" a qual orgulhosamente respondeu, "sou mesmo", não ganho. Eu só trato assim a quem eu gosto de verdade, aos outros, eu trato educadamente...Só a vocês as duas eu ofereci o melhor e também o pior de mim, gostar de mim não é fácil e confesso que, apenas gosta de mim, quem eu deixo e quero, o resto é mesmo isso, resto, eu dou apenas o pior de mim e é mau, muito mau! Eu amo-te avó, à minha maneira louca, mas amo-te desde que nasci até ao momento em que te vi dares o último suspiro, e vou-te amar para o resto da minha vida!

Foste mesmo burra, desculpa lá o nome, mas já sabes o que a casa gasta, mas, morreste a saber disso, eu provei-te até ao último minuto da tua vida, que te amava, sem reservas, sem medos e não deixei desta vez, ninguém se meter entre tu e eu! Ao morreres nas minhas mãos, foi o teu ajuste de contas final, eu conheço-te lindinha, tu és terrível. O nosso amor foi conturbado (no mínimo) mas foi até que a morte nos separou e foi mais forte do que qualquer intruso ou maldade...Obrigada, minha querida!

Quando te vi tão doente, o meu coração despedaçou-se mas, eu pensei, não, eu não te vou tratar como uma moribunda, não vou não, vais morrer com a mesma DIGNIDADE com que viveste. Vou-te tratar da mesma forma que sempre te tratei, e fiz exatamente isso até ires para as mãos de Deus, beijei-te na boca forte e feio - tu ainda limpaste uma vez, nos outros dias apertaste os lábios - brinquei contigo, gritei contigo, disse asneiras, zanguei-me contigo, fiz-te rir, só fiz disparates, as enfermeiras chamavam-me a " naughty girl" e " troublemaker", mas gostavam de mim. No dia de São Valentim uma das tuas filhas disse-me a rir, " Zizi, hoje é dia de São Valentim, deseja bom São Valentim à avó." Claro que eu sabia o que a tia estava a dizer, vai " provocar" a avó e dá-lhe um beijo na boca, já te tinha dado vários nesse dia mas, solenemente levantei-me do chão onde me sentava para ficar juntinha a ti, a cama era baixa, e deixei a tua mão e disse,  Happy Valentines Day linda, e zás, um grande beijo na tua boca, todos riram, somos famosas nesta brincadeira, e tu apertaste os teus lábios, outro motivo de risada. Tu não vergaste, nem eu, minha querida! 
.
Gostava muito de te pentear o cabelo desde pequenina, então vi-te despenteada e disse, então velha, estás toda despenteada, isto não pode ser assim, vou-te pentear. Tu disseste logo, " Aiiiii, não precisa." E eu que sou teimosa disse, PRECISA, PRECISA, ora esta! Tu conformada lá me deixaste pentear - obrigada linda- tinhas uns nozinhos mais difíceis atrás e eu aleijei-te um bocadinho e tu, alarmista como sempre gritaste," Aiiiiiiiiiiii", e eu perguntei-te, queres ficar gira ou não e riste...Não há como não te adorar, no teu leito da morte, ainda nos deste razões para colecionarmos mais recordações e rirmos das aventuras que vivemos contigo. A última vez que te penteei foram poucas horas antes de Deus te levar, eu fiquei sozinha contigo e decidi pentear-te enquanto falava contigo, fui gentil desta vez, porque já não era tempo para maluqueiras, a tua amiga enfermeira, " Isaura", entrou no teu quarto e abanou a cabeça a rir, e disse, " that's nice" e saiu a chorar, ela gostava mesmo de ti, mas também lhe fizeste das boas, que coisa, avó!

Eu sabia todos os sinais da morte, tornei-me numa " perita", sabia exatamente o que me esperava, mas até domingo, os sinais de morte iminente não estavam lá, até às cinco horas da tarde, quando o primeiro apareceu, eu sabia que não me restava muito mais tempo contigo e tive de fazer das tripas coração para continuar forte ao teu lado, tu precisavas de mim, não era tempo para pensar na minha pessoa...

Todos disseram que eu fui muito corajosa por tudo o que fiz por ti. MENTIRA AVÓ, MENTIRA! Eu fingi que era corajosa, o meu coração estava despedaçado mas, eu tinha uma promessa a cumprir! Quando me pediste aquilo, eu pensei, lá está a velha a meter-me em sarilhos... Tu eras boa nisto, mas tu sabias que apesar da minha maluqueira, eu te ia honrar o pedido, por isso pediste a mim, não é verdade, sua malandra? Meter-me em encrencas foi sempre o teu forte, tu sabias que eu chegava para qualquer bronca, não tenho medo de nada nem de ninguém, a quem é que eu saio? ;)

Nessa noite que me fizeste o que eu acredito que foi o teu último pedido, tu fizeste e disseste muitas coisas que me fizeram confusão. Dei-te o leite, e tu sempre a perguntar, " já acabou?", " já acabou?", chatinha... Depois eu fui guardar o copo e fui-me sentar para te chatear outra vez, e tu fizeste algo que me assustou, disseste, " anda cá, dá-me um beijo", livraaaaa avó, vindo de ti, eu fiquei assustadíssima, nunca me pediste um beijo, fugias dos meus beijos como o diabo da cruz, eu dei-te a cara e tu deste-me um beijo e disseste, " Obrigada, Deus te abençoe, a ti e a todos." Dentro do meu coração eu sabia o que estavas a fazer - despedires de mim. Eu abracei-te e disse, NÃO AVÓ! Tu não tens nada para me agradecer, quem te tem de agradecer muito, sou eu, e pára já com esta treta! Fiquei desarmada e tu ainda disseste, " agora a avó vai dormir" e olhaste fixamente para mim, eu olhei para ti, tinha o coração partido mas armei-me em forte e perguntei a brincar que estava zangada, O QUÊ AVÓ? " A avó vai dormir", disseste. Nunca mais falaste como na quarta-feira, nunca mais...Na quinta-feira cheguei e tu disseste para mim com aquele ar que nem eu tenho coragem de te contradizer, " Fala pouco...". Fiquei triste e totalmente desarmada...Nunca mais vai ser como antes, nunca mais, pensei...E não foi.

Quando Deus te levou eu senti-me traída, sentei-me ao pé de ti a fazer-te festinhas, mas estava zangada, zangada mesmo! Quando te disse adeus beijei-te os pés, a boca e os teus bracinhos, para mim, o assunto estava encerrado, ali, naquele quarto, eu decidi que não ia ao teu funeral. Para mim, acabou! Eu deixei naquele quarto uma lutadora, uma mulher cheia de coragem, eu não queria-te ver dentro de um caixão, NÃO QUERIA! A cobardia tomou conta de mim, logo que te foste embora...Comuniquei ao meu marido que não ia ao teu funeral, logo que cheguei a casa, ele não desistiu e não admitiu que eu te fizesse isso, ele adorava-te e tu a ele. Eu disse-lhe, eu faço o que eu quero, mas ele lembrou-me que a promessa ainda não estava cumprida, fui.

À entrada da igreja, parecia que estava a sonhar, não acreditava no que me estava a acontecer, queria gritar, chorar, mas eu não te queria desapontar na tua despedida e o meu orgulho não me permitiu fazer isso, não, eu não choro a gritar em frente de estranhos. Mas...Ainda preguei uma partidinha às senhoras da Casa Funerária, ao ter de assinar o livrinho de presenças eu escrevi o meu nome assim avó, Zizi Bulak- Hau Hadomi Ó! A senhora disse, " nome comprido", eu olhei para o Céu e pisquei-te o olho, sorri para a senhora e andei...

Foi uma cerimónia bonita, o teu amigo padre ainda nos fez rir com as tuas " maldades" e...O teu neto mais velho fez-me dar uma gargalhada quando disse no seu discurso para ti, " To say that avó was a stubborn woman is an understatement." VERDADE! Tu eras teimosa para caramba! Só fazias o querias, por isso eu te admirava tanto.

Escoltei-te sozinha no carro funerário, foi a última homenagem que te prestei e o completar da promessa que te fiz, tu e eu sozinhas naquele carro, naquela viagem de meia hora, tantas coisas vieram ao meu pensamento e foi a tua generosidade como mãe, avó e bisavó que me vieram sempre à memória, do pouco que tinhas, deste, deste, deste, deste e deste e deste...

Eu vivi contigo desde que nasci, a minha mãe contou-me ontem que quando eu tinha quase três anos, a minha mãe decidiu que eu ia viver com eles no Farol para sempre e tontinha, vivias em Taibessi, tu choraste que nem uma perdida quando a minha mãe foi-me buscar e ao meu irmão Artur, e eu cantei-te esta música do Roberto Carlos," Não precisa chorar, é teu, somente teu o meu coração." Devias de ter acreditado, porque uma criança não mente, tinhas evitado a ti e a mim tantas broncas e metemo-nos em cada uma, livraaaaa avó...

Eu te amo, avó! Vou-te deixar agora descansar em paz, não quero ser egoísta, já fizeste tantoooo por todos nós, TANTO!

Obrigada por tudo ferik doben, que todos os que aqui ficamos, saibamos honrar a tua memória e a tua grandiosidade, eu cá vou honrar a tua maldade, insultos e tudo, sou boa nisso, tu sabes a minha fama.:)

Nenhum de nós te chega aos calcanhares velha, nenhum...Nenhum!

Até sempre meu amor, até sempre!

Zizi Bulak - Hau Hadomi Ó!
.

“Lu-Olo Hatan Mauk Moruk”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 24 Fevereiru 2014

Depois eis Komandante brigada Vermelha Paulino Gama ‘Mauk Moruk’ halo atakes no kritikas Maka’as hasoru Estadu, Governu no Lideransa sira, inklui Prezidenti Partidu FRETILIN, Eis Prezidenti parlamentu nasional (PN) Primeiru Lejislatura, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ iha semana ida liu ba ne’e, ikus mai Lu-Olo mos komesa fali loke ibun hodi hatan ba deklarasaun Mauk Moruk.

Hafoin akompania no lee deklarasaun sira, Mauk MOruk nian ne’ebe fo sai iha media nasional, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ elojia ninia intelejensia, maibe konsidera ho ninia (Mauk Moruk, red) deklarasuan ne’e hatu’un ninia-an, sai badak liu fali katuas sira iha foho.

“Sr. Mauk Moruk ne’e ema matenek ida, maibe ninia deklarasaun ne’e, nia hatun nia an sai badak liu, tiu sira ne’ebe mak kua tua iha foho ne’eba ne’e, lakoalia hanesan Sr. Mauk Moruk koalia,” Afirma Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ ba Jornal Nacional Diario, iha knar fatin, Comite Central FRETILIN (CCF) Comoro, Dili, Sesta feira (21/2/2014), relasiona ho deklarasaun eis Komandante Brigada Vermelha Mauk Moruk, foin lalais ne’ebe halo akuzasaun katak, Lu-Olo mak kontra FRETILIN no mos halo ejijensia atu dezolve Parlamentu, no mos ejiji ba Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao atu rezigna-an lalais hodi fo fatin ba Konselhu Revolusaun ne’ebe Mauk Moruk lidera ne’e atu kaer fali ukun.

Hanesan fo sai iha media Nasional, Mauk Moruk hateten katak, husu ba Xanana Gusmao atu rezigna an lalais, tanba konsidera Governasaun lakonsege fo benefisiu ba ema hotu no mos deskonfia maka’as hakiak no aburas Korupsaun Kolusaun no Nepotizmu (KKN).

Mauk Moruk mos kontinua hateten katak, hakarak ka lakohi Xanana Gusmao tenki tun ona, maibe se karik Xanana lakohi tun husi nia pozisaun, Konsellu Revolusaun sei uza forsa hodi obriga Xanana tun.

Aleinde ezizi PM Xanana, Mauk Moruk mos ezizi membru Governu sira tenki tun hotu, hodi avansa ba eleisaun antisipada, maibe durante iha eleisaun antisipada ne’e, Konsellu Revolusaun mak kaer ukun durante fulan neen to’o tinan ida.

Mauk Moruk mos kontinua ezizi ba Prezidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak, atu suspende tiha emediatamente konstituisaun Republika Demokratika de Timor-Leste (RDTL), tanba konsidera konstituisaun RDTL ne’e larefleta ba situasaun povu TL nian no mos tenki dezolve governu no PN, hodi avansa ba eleisuan antisipada, tanba durante ne’e governu gasta osan barak, liu ba viajen ne’ebe laprodutivu.

Hatan ba deklarassaun Mauk Moruk nia nee, eis Prezidenti parlamentu Nasional, Primeiru no segundu lejislatura ne’e akresenta katak, Mauk MOruk laiha kompetensia no laiha lejitimidade atu ejiji ba PR para atu suspende konstituisaun, no laiha kompetensia atu husu xanana ho nia membru Governu rezigna an, no laiha kometensia atu dissolve Parlamentu no Governu.

Lu-Olo hatutan katak, demokrasia ba ema para atu koalia, dispoen ninia ideias kontra koruopsaun no sistema ne’e outra koiza, maibe Sr. Mauk Moruk laiha kompetensia ejiji Sr. Kay Rala Xanana Gusmao atu tun, se Xanana lakohi tun entaun nia (Mauk Moruk, red) atu tun ho ninia forsa.

“Demokrasia ba ema atu bele koalia, dispoen ninia ideias kontra korupsaun no sistema ne’e outra koiza, maibe Sr. Mauk Moruk laiha kompetensia ejiji PM Xanana Gusmao atu tun, Se Xanana lakohi tun entaun nia (Mauk MOruk) atu tun ho ninia forsa, enatun oinsa estadu ida ne’e, kualker ema ida bele uza ninia forsa para atu hatun ema ne’ebe titular orgaun de soberania ida ninian, iha rai ida ne’ebe mak bele halo hanesan ne’e,” Lu-Olo haktuir.

Lu-Olo dehan, Grupu ida hanesan Mauk Moruk ninia bolu naran Konsellu Revolusaun ne’e ninia poderese ne’e iha ne’ebe, para atu ba kaer ukun, fulan neen to’o tinan ida.

“Mauk Moruk ninia kompetensia ne’e lei ida ne’ebe mak fo, iha rai hotu-hotu kuandu atu ba kaer poder estadu nian, so que tenke liu husi eleisoens, mas agora Sr. Mauk MOruk ne’e ho ninia grupu mak tenke ba kaer ukun durante fulan neen to’o tinan ida, se mak investe kompetensia ida ne’e, kapasidade ida ne’e atu ba kaer ukun? So se Sr. Mauk Moruk forma ninia partidu nia ba tuir eleisoens, entaun ema husi liur (ema bai-bain ne’ebe laiha iha instituisaun ida nia laran, red) ne’e lei la fo kompetensia ne’e atu kaer poder halo oinsa nian, Estadu atu lao oinsa mak ida ne’e,” tenik Lu-Olo.

Lu-Olo mos deskorda, Konsellu Revolusaun ne’ebe mak lidera husi Mauk Moruk ne’e atu suspende Konstituisaun RDTL.

“Hau hakarak atu tau nafatin hodi husu ba Sr. Mauk Moruk ho ninia grupu Konsellu de Revolusaun, husu Sr. Prezidenti da Republika la’os atu revizaun ba konstituisaun maibe husu para atu suspende tiha konstituisaun, kuandu suspende ona, entaun konstituisaun ne’e ‘la pake’ ona ka kauz aona hodi labele Vigora ona iha TL, konstituisaun rasik la hatene, nein iha artigu ida ou rua para atu dehan katak Sr. Prezidenti Republika atu rona fali Sr. Mauk MOruk para atu suspende tiha Konstituisaun, kabe ema husi liur, kabe ba ema bai-bain ida, Sr. Prezidenti bele rona, para atu suspende fali konstituisaun? Sr. Mauk MOruk ne’e ninia pensamentu ne’e ba to’o iha ne’ebe? Se dehan katak suspende tiha konstituisaun ne’e oinsa? Husu atu suspende tiha konstituisaun mas iha parte seluk nia ejiji fali atu halo eleisaun antisipada, se suspend eona konstituisaun signifika lei eleitoral mos liha ona, I lori saida mak atu halo eleisaun, no lori saida mak atu halo apuramentu rezultadu para hatene katak, ida ne’ebe mak manan, ida ne’ebe mak lakon, lojika mos laiha ona, Sr. Mauk Moruk ninia pensamentu nein politika, nein lojika, nein juridika mos laiha ona,” Lu-Olo afirma.

Lu-Olo lembra hikas katak, Mauk Moruk mos mensiona artigu 9, maibe la esplika artigu ne’e mai husi ne’ebe.

“Sr. Mauk MOruk hateten katak, direitus humanus, I nia foka artigu 9, ne’e lei ida ne’ebe nia, la hatene, konstituisaun ninia ga, lei seluk ninia ga, lahatene ida, nia dehan deit, Lu-Olo hatene ha lae iha artigu 9, se hatene netik artigu 9 ne’e, hakerek hanesan ne’e, Sr. Mauk Moruk nia interpreta ne’e hanesan ne’e, karik ainda ao menos, parese que nia (Mauk Moruk) atu hakarak koalia artigu konstituisaun ninia karik ita lahatene, ou karik Karta Nasoens Unidas nian ou konvensoens Internasional nian be artigu 9 mos hau lahatene, entaun obriga hau para hau atu halo reflesaun, maibe to’o momentu ida ne’e hau lahatene ida,” katak Lu-Olo.

Aktual Prezidenti partidu FRETILIN ne’e fundamenta katak, Mauk Moruk ninia deklarasaun so para hatudu katak Mauk Moruk seidauk hatene sistema Timor-leste nian, tanba ne’e husu ba Mauk Moruk ho nia grupu diak liu sukat ninia liafuan.

“Sr. Mauk Moruk Presiza hatene, Timor-Leste ne’e Estadu ida direitu, iha liberdade, iha demokrasia para hotu-hotu bele koalia, ema hotu bele kritika, maibe demokrasia mos iha nia limitis, porque estadu ne’e, estadu ona, estadu halo lei para fo liberdade no direitu ba ninia sidadaun sira, maibe estadu mos halo lei, para estadu mos defende nia an, hanesan estadu para ba povu tomak ninian, maibe Sr. Mauk Moruk ninia liafuan, bainhira hateten dehan katak, fulan nen to’o tinan ida sira mak atu kaer poder, Sr. Mauk Moruk nia politika, lojika no mos juridikamente ne’e iha ne’ebe? Se mak atu fo kompetensia ba Sr. Mauk Moruk atu kaer governu ne’e durante fulan neen to’o tinan ida,” Lu-Olo deklara.

HAU LA”OS MAUK MORUK NIA OAN

Iha okaziaun ne’e, Lu-Olo mos deklara katak, iha TL ne’e laiha ema ida inklui Lu-Olo rasik mak Mauk Moruk nia oan hodi siak konforme nia hakarak.

“Sr. Mauk Moruk iha ninia deklarasaun ne’e nia siak ema hanesan fali nia siak ba nia oan, Timor Leste ne’e la iha ema ida Sr. Mauk Moruk nia oan, Sr. Mauk Moruk nia oan, , nia oan, Lu-Olo laos Sr. Mauk Moruk nia oan, deskulpa, hau husu deskulpa ba Sr. Mauk Moruk, hau laos Mauk Moruk nia oan, hau politiku, se hakarak atu deskute politika, hau hakarak konseitu klaru,” Lu-Olo dezafia Mauk Moruk.

Lu-Olo mos konsidera katak, Mauk Moruk nia hanoin ne’e sei konfuzaun hela.

“Depoius de dadus sira ne’e klaru, hateten iha Jornal ida ne’e, mak hau bele hateten katak, Sr. Mauk Moruk nia hanoin sei konfuzaun, i Sr. Mauk Moruk laiha duni kompetensia par abele ejiji ba PR atu dezolve ka atu suspende tiha Konstituisaun RDTL, I muito menus atu halo poder fulan nen to’o tinan ida hodi kaer ukun, so se liu husi Golpe ida, I neste kaza, Etadu iha Direitu, estadu iha dever atu defende nia-an, hau koalia hanesan ema politiku Governu nia sala hau mos kurizi I kritika, maibe iha estadu nia oin, hau defende estadu, Grupo ida laiha lejitimidade atu kaer poder no ejiji ba PR atu kaer poder ne’e so sei liu dalan ida be dehan kudeta, mash au espera katak, buat ne’e labele akontese iha ita nia rai,” Lu-Olo afirma.

Lu-Olo fundamenta katak, estadu dereitu demokratika, so ninia saseluk ne’e mak dehan katak, so liu husi deit eleisuan mak povu fo fiar ba partidu ida ne’ebe, hili nia, nia mak atu forma governu, nia mak atu ukun rai ida ne’e.

“Mas laiha ema ida, baibain ou Grupu ida mak ejiji atu assume fali poder, hanesan Sr, Mauk Moruk hateten, fulan nen to’o tinan ida sira mak atu kaer fali poder, ida ne’e kontra lei no kontra konstituisaun, kontra seguransa no kontra mos vida demokrasia iha ita nia rai, kontra prinsipiu demokrasia ne’ebe ita nia estadu de dereitu demokratika ida ne’e kaer metin, hau husu ba ita boot sira hour, joven sira, no ema hotu bele sukat, analiza, ou tetu took Sr. Mauk Moruk ninia atetude no ninia linguazen kuaze que atu sukit instabildiade iha ita nia rai, sera que orgaun de poder estadu ne’e nian taka matan hela nafatin, ba atetude Sr. Mauk Moruk ninia, hau husu organu soberanu estadu ida ne’e ninia, hau la aplika lei, tanba hau ema baibain no ema liur, hau la kaer ukun, hau la aplika lei, se mak aplika lei, so ema ne’ebe kaer ukun, Polisia, F-FDTL, Governu, Parlamentu sira ne’e mak implementa lei, maibe hau hakarak atu hateten, grupu ida kuandu sukit liu instabilidade, halo tau deit povu, halo trauma tan povu, ida ne’e saida,’ dehan Lu-Olo.

Ho ida ne’e, Lu-Olo mos dezafia intelektuias TL nia atu konprova Kodigu penal 188. “Estadu Pernte lei, perante Tribunal, perante buat hotu-hotu, estadu ida ne’e hanoin oinsa ho deklarasaun Sr. Mauk Moruk ninian ne’e, ba buka to’ok iha kodigu penal artigu 188 alina 1, 2,3-4. keta balu kona id ane’e karik, hau husu matenek oan sira, se hakarak kodigu penal bele ba haree tok, depois hodi konjuga Sr. Mauk Moruk ninia deklarasaun no ninia atetude ne’e ba kodigu penal,” Lu-Olo dezafia.

LAKONTRA FRETILIN

Nune’e mos Lu-Olo dehan, Partidu ne’ebe nia lidera ne’e, partidu ida ne’ebe mak nunka nakdoko, maibe hamriik metin nafatin too ohin loron.

“Hau Prezidenti FRETILIN, halo nusa mak hau kontra fali hau nia partidu rasik, maibe Sr. Mauk Moruk dehan katak, sira la’os Partidu, sira movimentu, los iha Timor Leste ne’e FRETILIN Movimentu mos iha ona, FRENTE Mudanca mos iha ona, FRETILIN Rezistensia mos iha tiha ona, no FRETILIN buat hotu-hotu ne’e iha tiha ona iha Timor, maibe so ubiku FRETILIN ne’ebe mak Lu-Olo ho Mari Alkatiri lidera nee mak hamriik metin ho ninia personalidade juridika iha TL, hanesan Partidu olitika, ne’ebe bele halo FRETILIN bar-barak,” katak Lu-Olo.

Maibe Lu-Olo dezafia nafatin Mauk Moruk atu harii ninia partidu rasik hodi konkore ba eleisaun.

“Se bele Sr. Mauk Moruk bele lori ninia partidu ba rejistu para ba tuir eleisaun, labele ba hasai deit poder ne’e, durante eleisaun ne’e lao dadaun ne’e sira atu ba kaer fali poder durante fulan nen to’o tinan ida, ne’e labele, diak liu kria rasik nia partidu ba tuir eleisaun,” dehan Lu-Olo.

KONTRA KONSTITUISAUN

Iha okaziaun ne’e mos, eis Prezidenti parlamentu nasional fudamenta katak, atetude membru Konsellu Revolusaun ne’ebe lidera husi Mauk Moruk hodi hatais farda militar ne’e kontra konstituisaun no lei.

“KOnaba fali ba farda, Estadu no Governu, liu husi PNTL ejiji beibeik sira atu hasai farda, foin dadauk iha Baucau, hasai tiha farda, atu kaer tiha ema nain hira, ho komandante ida naran labarik, halai lakon tiha, mai subar fali iha Dili, foin dadaun Polisia kaer tiha atu hodi ba tuir prosesu tribunal, buat sira ne’e hau hatene katak, ne’e kontra lei, hatais farda ne’e so ema iha instituisaun PNTL ho F-FDTL mak bele hatais farda, senor sira ne’e hatais farda Boina Mean lao tun lao sae, hodi halo kontinensia hanesan tipu para military ida, para que ita nia propriu konstituisuan mos la fo dalan, ho mos lei la fo dalan ba ida ne’e,” hateten Lu-Olo.

Lu-Olo haklaken katak, nia la aplika lei, tanba laos kaer ukun maibe estadu, governu ho nia instituisaun sira hanesan PNTL no F-FDTL mak iha pdoer atu aplika.
.