quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Kazu Oho Kristy, "Domin Ne'ebe Selu Ho Raan"

,

Jornal Independente - Kuarta-feira, 05 Fevereiru 2014 

Hakarak ne'ebe Maria Fatima Gomes (40) iha atu moris hamutuk ho mane ne'ebe nia hadomi halo nia tenke toba iha ospital no lakon nia oan doben. Domin dala ruma halo matan sai delek, la konsege atu fihir ida ne'ebe loos, ida ne'ebe mak sala. Maria Fatima Gomes, inan husi labarik Kristy Guterres (7), nunka imajina, MN, mane ne'ebe nia hadomi no oferese ona buat lubuk, laran-laek (tega) koko atu halakon nia vida no oho nia oan feto. 

Iha Kinta (30/01), tuku 7 kalan, Maria ho MN, ne'ebe akompania husi Kristy, promete hasoru malu iha tasi-ibun, Pantai kelapa, Dili, hodi han katupa no ikan, hafoin, Maria husu atu MN lori nia ho Kristy ba Tasi-Tolu. 

Iha tasi-Tolu, Maria hahu ezije ba MN atu kumpri promesa ne'ebe sira halo ona dezde uluk, promesa atu moris hamutuk iha loron ruma. "Ami nain rua halo juramentu ho hemu raan, ami promete katak tempu ida ami nain rua sei hola malu," konfesa MN ne'ebe sai arguidu ba kazu oho Kristy no tentativa agresaun viziku hasoru Maria, iha interogatoriu dahuluk iha Tribunal distrital Dili (TDD), Tersa (04/2). 

Arguidu MN, liu husi nia testamuna hateten, nia halo ona relasaun domin ho Maria durante tinan hirak liu ba, bainhira nia sei tur iha semester 4, Fakuldade Agrikultura, Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL). Durante tinan hirak ne'e, Maria sosa ona fasilidade lubuk ida ba MN hodi uza ba nesesidade eskola no moris lorloron nian. Kareta Honda Zees ida, Motor Vixion ida, Revo ida, halo uma ba MN hela no entrega mos nia konta bankaria ba MN hodi kaer no uza. 

Bainhira Maria ezije ba MN atu kumpri promesa neebe sira halo, MN hahu laran susar, tanba MN forma ona familia no Maria iha ona kaben no oan. MN hili liu atu kontinua moris ho nia familia no kontinua mos relasaun ne'ebe nia ho maria hala'o ona duarnte ne'e. 

Maria ne'ebe la konkorda no triste ho desizaun ne'e husu ba MN atu fo fila sasan no osan ne'ebe mak Maria fo no gasta ona. MN deklara, iha momentu ne'eba nia hateten pronto atu fo fila sasan neebe Maria fo, maibe husu tempu atu selu osan neebe nia simu tanba osan ne'e nia gasta hotu ona. Maria amesa atu telefone nia kaben, no bainhira Maria hasai telefone, la hanoin barak tan, MN foti ai hean Bero hodi baku Maria nia kanuruk to'o monu rai. 

Haree asaun ne'ebe MN halo, Kristy ne'ebe horioin akompania nia inan diskuti malu ho MN hahu tanis, MN fila ba Kristy no baku Kristy nia kanuruk ho ai ne'ebe nia kaer. Hafoin halo asaun ne'e, MN konfesa katak, nia koko atu soe vitima nain rua ba tasi, maibe tanba peskador balun mosu mai, MN lamas nia motor hodi halai. 

Tuir tribunal, arguidu komete krimi 3; omesidu agravadu, omesidu furtu agravadu, no Omesidu tentative. Hafoin tuir interogatoriu dahuluk, tribunal haruka arguidu ba prisaun preventiva durante fulan neen (6) no bele prolonga to'o tinan ida (1) hodi hein prosesu julgamentu audensia. Interogatoriu dahuluk ne'e, prezidi husi juiz Antonio Helder, reprezenta Ministeriu Publiku Jose Luis Ladin, no arguidu hetan asistensia husi defensor publiku Sergio Quintas. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.