domingo, 30 de março de 2014

Hadomi O ho domin neebe laiha rohan

.
Foto com a tradução do poema para Português, extraído do meu blogue privado. ;)

Hosi Veva Silva - Black Music 04

Iha tempo ida nee
Hau hakarak O atu hatene
Katak O deit maka hau hadomi
Moris ho O durante nee
Hanesan esperansa mai hau
Atu hateke no lao nafatin ba oin
Hodi kaer metin O nia liman
Hasoru buat hotu sei mosu mai
Hau fiar katak ho O
Hau sei la tauk
Ho O
Hau sei la sente falta
O hakonu moris nee ho domin neebe hau presiza
Karik iha possibilidade
Hau hakarak hatete ba ema hotu neebe hau hasoru
Hau kontenti tebes iha O
Tanba O maka domin nia roman
Hadomi O ho domin neebe laiha rohan...
.
,
Nota: Bele rona Timor nia musika no haree foto mesak furak iha ne'e - Black Music 04, Facebook.
"Hadomi musika Tetun. Hadomi ita nia identidade." Keta haluha tau " like" iha pajina ida ne'e.  Zizi Linda ;)
 .

sábado, 29 de março de 2014

“Imi forma organizasaun illegal hanesan Rejime Suharto nia, tanba ne’e merese estadu nia kondenasaun ba imi” - Administradór Baucau.

.

Timor Hau Nian Doben - 29 de março de 2014

Dia 28 Marsu 2014 membru CPD-RDTL ema na’in 184 entrega an ba autoridade Estadu nia iha Suku Samalari Sub-Distrito Laga.

Serimónia entrega an ne’e marka prezensa husi administradór Distritu Baucau, Administradór Sub-Distrito Laga, Komandante Polísia Distrito Baucau, Komandante F-FDTL primeiru batallaun Baucau no autoridade local sira seluk.

Antes ne’e xefe Suku no xefe aldeia sira husu ba komunidade sira atu hatama sira nia naran no atributu sira ne’ebé durante ne’e sira uza ba atividade CPD-RDTL nia no husi avizu ne’e balun hatama duni, balun seidauk hatama nia naran no entrega atributu sira.

 Too serimónia entrega an ne’e akontese ohin, membru principal husi Konsellu Revolusaun Maubere ne’ebé Polísia ba atake iha Lalulai seidauk iha informasaun ruma atu entrega an.

 Ema principal sira ne’ebé General Lere fó sai nia naran iha komunikasaun social sira hanesan Koboy, Lemorai no Xefe Seribu’u Carlos seidauk hetan sira nia paradeiru dezde akontesimentu iha Lalulai dia dez liu ba.

Media sira mós seidauk konsege ko’alia ho sira razaun tanba sá sira kontinua hadook an husi autoridade Polísia no F-FDTL ne’ebé koko hakbesik an ba sira. Iha okaziaun ne’e Administradór Distrito Baucau hatete katak momentu akontesimentu iha Lalulai laiha kilat ida mak tarutu iha ne’ebá, granada mak tarutu ne’ebá tanba membru Konsellu Revolusaun Maubere mak tuda ba polísia maibé polísia nia kilat musan ida mós la sai no kilat la tarutu duni.

"Polísia ba baku no tuku imi tanba imi mak hakarak hodi konvida Polísia sira ba baku imi, se imi la tama ba grupu illegal maka polísia sei la baku no la tuku imi. Imi forma organizasaun hanesan rejime Soerharto nia, rejime ditadura nia tanba ne’e merese estadu nia kondenasaun ba imi", haktuir Administradór ne’e ba komunidade sira ne’ebé partisipa serimónia entrega an ne’e.

Komandante Polísia Distritu Baucau hatete katak PNTL agradese tanba imi bele entrega an maibé kontinua aviza ba sira ne’ebé seidauk entrega an tenke mai entrega an hodi ita servisu hamutuk ba dezenvolvimentu ita nia rai nia, Komandante ne’e mós haktuir katak saida mak liu ona husik ba liu ona no ami sei la uza akontesimentu iha Lalulai hanesan razaun ida atu mai baku ka estraga imi maibé bele mai entrega an de’it, haktuir komandante Polísia ne’e ba komunidade sira iha ne’ebé.

Komandante F-FDTL mós haktuir katak agora ba oin labele tan iha kilat tarutu maibé karik sala ruma ita nudár rezisténsia no Timor-oan tenke buka malu hodi ko’alia ba malu.

Too data agora populasaun sira seidauk rona katak F-FDTL no PNTL atu halo operasaun ba membru principal husi Konsellu Revolusaun Maubere ne’ebé seidauk hakarak atu entrega ba autoridade Estadu nia.

"Ami seidauk rona buat ruma kona ba operasaun ne’ebé sei halo husi Polísia no FDTL tanba ne’e segredu sira nia, ami labele hatene" , haktuir komunidade ida ne’ebé lakohi publika nia naran.
.

quinta-feira, 27 de março de 2014

Lider sira nia arogansia no tirania sei sakrifika povu nia oan sira

.

Timor Hau Nian Doben - 27 de março de 2014

Situasaun jerál iha Laga Lalulai kontinua la’o di’ak maske populasaun balun kontinua ta’uk no trauma, tanba rona autoridade polísia no F-FDTL sei halo operasaun boot iha fatin refere. 
.
Operasaun ne’e sei halo bainhira membru prinsipál husi Konselhu Revolusionáriu Maubere lakohi entrega an.

Tuir populasaun balun hatete katak agora sira bele halo atividade loron-loron, la’o di’ak maibé ami sei ta’uk tanba rona katak iha ami nia fatin sei sai fatin operasaun boot husi autoridade seguransa sira hasoru membru Konselho Revolusaun Maubere .

" Ami triste tebes, tanba rona komandante Lere ko’alia ba media atu tiru mate ema ne’ebé uluk apoiu no kuidadu sira too funu remata.

Karik ema seluk mak ko’alia nune’e Lere mak atu hatán hodi salva nia alin sira nia vida maibé nia mak firme tesi nia alin sira nia vida ba mate ami bele simu de’it ho matan been tanba sira ami nia oan no ami nia alin.

Karik operasaun ne’e akontese sei limite ami nia atividade loron-loron nia, ami mós sei hetan investigasaun ho forsa bainhira buka membru Konselhu Revolusionáriu Maubere la hetan.

Ami nia fatin ne’e fatin ba operasaun iha tempu okupasaun Indonézia nia maibé tanba sá agora estadu Timor-Leste hakarak halo tan?

Ami sente konfunde ba ida ne’e, karik buka Mauk Moruk bele ba hetan iha komarka, tanba nia mak deklara revolusaun tanba sá tenke mai halo operasaun iha ami nia rai? Haktuir Populasaun ne’ebé lakohi fó sai nia naran."

Xefe Suku Samalari hatete katak aban sesta dia 28 Marsu membru CPD-RDTL hamutuk 100 resin sei entrega nia an ba autoridade seguransa nia iha Suku Samalari-Laga inklui 60 resin husi Lalulai, no seluk Nunira, Libagua no Alagua-Bauguia balun.

Tuir planu serimónia entrega an ne’e sei hola parte husi komandante F-FDTL General Lere Anan Timor no autoridade relevante sira seluk iha nasionál no lokál. Xefe Suku ne’e mós klarifika katak membru prinsipál husi Konselhu Revolusionáriu Maubere ne’ebé involve iha Lalulai seidauk iha informasaun klaru atu entrega an.

Maske nune’e autoridade sira kontinua hein sira atu entrega an ba autoridade sira maibé karik too nia tempu rasik seguransa sira halo operasaun hodi buka solusaun ba kazu ne’e.
.

"PR Taur Lakohi F-FDTL Halo Violensia"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Marsu 2014 

Prezidenti Republika (PR), nudar mos komandante supremu F-FDTL, Taur Matan Ruak lakohi FALINTIL-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL), atua problema grupu illegal iha Dub Distritu Laga, Distritu Baucau ho Violensia. 

Xefe Estadu Maior F-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur hateten katak, durante hala'o enkontru ho Xefe Estadu, Komando F-FDTL sira informa kona ba servisu ne'ebe mak komandu F-FDTL halao ona inklui mos kestaun balun kona ba Prezensa F-FDTL nian iha Sub Distritu Laga, Distritu Baucau hodi atua grupu illegal sira ne'ebe lidera husi eis Komandante Brigada Vermelha, Paulino Gama 'Mauk MOruk' no Antonio Aitahan Matak. 

Tanba ne'e komandu F-FDTL sei orienta resolve problema tuir sujestaun Xefe Estadu nian ne'ebe mak hanesan komandante supremo. 

"Ami informa ba Prezidenti Republika konaba kestaun balun ne'ebe ami foti, ne'ebe senor Prezidenti husu kona ba situasaun actual konaba rumoris ne'ebe la'o iha Laga (Baucau) keta iha problema ruma, tanba Prezidenti lakohi uza violensia, entaun ami hala'o servisu lakohi ho violensia, ne'ebe ami sei trasa tuir Prezidenti nia hakarak," informa Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL, Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), Maijen Jeneral Lere Anan Timur ba Jornalista iha palacio Prezidensial Aitarak laran Dili, Kuarta (26/3) hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu Taur Matan Ruak. 

Maijen Lere dehan, Prezidente Republika hakarak komando F-FDTL inklui mos Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) bele servisu hamutuk la'o ho kordenasaun diak liu tan atu garante estabildiade nasional tenki la'o ho Paz. 

Komando F-FDTL ne'e dehan, F-FDTL kontinua suporta PNTL hodi implementa rezolusaun governu hodi husu eis membru Conselho Popular Defesa Republika Democratica de Timor-Leste (CPD-RDTL) no eis membru Konsellu Revolusaun Maubere (KRM) hodi aprezenta an no entrega farda military ne'ebe maka durante ne'e eis membru grupo illegal rua ne'e uza.
.

Povu Nia Oan Dolar Iha Eskola Publiku, "Boot Sira Nia Oan Goza Eskola Privadu"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Marsu 2014 

Kualidade Edukasaun agora dadauk iha teritoriu Timor laran tomak, liuliu eskola privadu sira soe dook eskola publiku sira, tanba eskola privadu nia kualidade husi loron ba loron sempre iha mudansas iha partes hotu-hotu, maibe eskola publiku fali kontinua hela iha fatin no balun hakiduk fali ba kotuk. 

 Ho ida ne'e iha razaun duni ba ema hotu desidi sira ninia oan sira nia destinu hodi kontinua sira nia oan estudu iha eskola ne'ebe iha kualidade, liuliu iha eskola privadu. 

Lanega katak, povu nia oan sira dollar iha eskola publiku sira ne'ebe mak laiha kualidade, tanba kondisaun ekonomia ne'ebe mak lasufisiente, entertantu ema boot sira nia oan goza iha eskola privadu sira ne'ebe mak selu ho karun, tanba kondisaun ekonomia ne'ebe mak forte. 

Kondisaun eskola sira hahu husi ensinu baziku to'o Universitariu laiha duni kualidade, mesmu balun livre husi propinas tanba menus rekursu humanus, fasilidade, falta biblioteka, laboratorium, falta livrus atu hanorin no mos sira seluk. Maibe eskola privadu ne'ebe iha edifisiu ne'ebe diak, kompleta ho fasilidade, biblioteka, laboratorium inklui rekursus humanus neebe kuaze kumpletu. 

Diferensia sira ne'ebe mak akontese ba eskola publiku no privadu ne'e sai preokupasaun publiku tomak nian hodi kestiaona maka'as, hahu husi Dili laran to'o area rurais. Ho kondisaun publiku nian ne'e, la'os deit sai preokupasuan povu kiik sira nian, maibe sai mos atensaun husi deputadu sira iha Parlamentu Nasional (PN). 

Ho ida ne'e komisaun F Parlamentu Nasional (PN) ne'ebe trata ba asuntu saude, Edukasaun, Kultura, Desportu, veteranus, no Igualidade jeneru halao fiskalizasaun ba eskola Publiku sira iha Teritoriu Timor laran tomak hodi haree rasik ho matan realidade ne'ebe akontese iha fati-fatin. 

Nune'e mos fiskalizasaun membru PN husi komisaun F ne'e ho intensaun mos atu buka tuir destinu Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2013 ho 2014 nian katak, Ministeriu Edukasaun ezekuta orsamentu ne'e tuir nia planu asaun ne'ebe aprezenta iha PN ne'e ga la'e. 

Nune'e, iha fiskalijasaun ne'e deputadu husi Bancada FRETILIN Eladio Faculto lamentavel tebe-tebes, bainhira hala'o fiskalizasaun hodi hare kondisaun eskola sira nian ne'ebe grave tebe-tebes, tanba durante ne'e hahu husi ki'ik to'o boot hotu-hotu ejiji ba kualidade edukasaun, maibe realidade hatudu katak, eskola publiku sira soe dook no at liu kompara ho eskola privadu sira ne'ebe ho kondisaun diak no fasilidade kumpletu. 

Nia hatutan, afinal eskola publiku sira tinan-tinan Parlamentu Nasional (PN) aprova osan bara-barak ba Ministeriu Edukasaun, maibe area Edukasaun sei la'o marka pasu nafatin, pior liu mak kadeira meja , livru no salas kontinua preokupasaun boot ba eskola hotu-hotu. 

Membru PN ne'e mos kestiaona katak, realidade hatudu duni kualidade edukasaun laiha, tanba hasoru problema no difikuldade oioin hanesan mestri, livru, meja no kadeira, sala aula laiha hotu. 

Deputadu husi Komisaun F ne'e husu ba Ministeriu Edukasaun tenke fo atensaun ba eskola publiku sira, tanba bainhira nasaun ne'e atu lao ba oin ho dezenvolvimentu ne'ebe diak mak area edukasaun tenke forte tebe-tebes, se lae aban bain rua sei fo impkatu rekursu humanus iha futuru.
.

"Lere: Estadu Iha Kompetensia Atu Kastigu Ema"

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 27 Marsu 2014 

Xefi Estadu Maior Jeneral FALINTIL-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), Maijor Jeneral Lere Anan Timur apela ba elementus Konsellu Revolusaun Maubere (KRM) no CPD-RDTL sira ne'ebe dadaun ne'e sei subar hela iha foho Matebian ne'eba atu entrega an lalais, tanba estadu iha kompetensia atu tiru ema, kaer ema no kastigu ema. 

"Ami atu buka oinsa, atu evita konflitu entre ita ho ita, purke sira iha kilat, ne'e mak hau hanoin katak, hau aproveita ida ne'e, sei sira rona no hare televizaun, hau hateten ba sira, labele beik, ita funu hotu ona, sira ne'eb mak agora la'o ho Lemorai ne'e mos, uluk terus ba funu ida ne'e, agora ita ukun an tiha ona, sira atu buka tan saida. 

Hau hateten beibeik ona, labele koko estadu, estadu ne'e iha lei, n iha forsa hotu-hotu, estadu iha kompetensia atu kaer ema, kastigu ema, tiru ema, oho ema, ne'e mak hau hanoin katak, sira labele mangame ho estadu," Lere Anan Timur ba Jornalista sira iha palasio Governu, hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao, Kuarta (26/3). 

Lere dehan, nia ba hasoru Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao, tanba nia hatene katak, iha loron 30 marsu 2014, PM Xanana atu sai ba liur no kleur mak fila. 

"Hau mai aprezenta kestaun balun ba nia, i informa mos kona ba situasaun balun ba Primeiru Ministru, i nuudar mos Ministru Defeza no Seguransa," dehan Lere.

 Iha sorumutu ho Primeiru Ministru ne'e, Lere informa mos kona ba situasaun Distritu Baucau nian ne'ebe agora dadauk ne'e la'o kalma, liu-liu iha Sub Distritu Laga ne'ebe situasaun hakmatek. 

 Iha enkontru ne'e mos, PM Xanana ho Lere koalia oituan kona ba informasaun ne'ebe hateten katak, Coboyo, Lemorai, Siribu'u, ne'ebe agora dadaun ne'e konsentra iha Matebian ho kilat, maibe la hatene sira nia objetivu ne'e saida. 

"Ne'e mak hau hateten Sr. Primeiru Ministru dehan katak, ohin dader ami ba hasoru senor Prezidenti da Republika, no Prezidenti da Republika ninia hakarak ne'e mak dehan nia lakohi violensia," akresenta Lere.

 Tanba ne'e, Lere dehan, diak liu koboyo, Lemorai no sira ne'ebe mak agora refujiadu iha Matebian ne'eba ne'e, diak liu mai entrega an deit ona. 

Lere hatutan, nia hateten katak, ema sira ne'ebe dadauk ne'e sei subar hela iha Matebian ne'eba ne'e, subar ho kilat, maibe Lere husu ba sira atu diak liu mai intrega tiha kilat ne'e, hodi bele rejolve problema hanesan 2006, Salsinha sira mai entrega sira nia kilat, maibe se grupu ida ne'e hakarak koko nafatin estadu lakohi mai entrega an, F-FDTL mak sei hare sira. 

"Hau nia lia menon ba sira ne'ebe ke pas parte CPD-RDTL, sira ne'ebe ke agora kaer kilat ka kaer Rama iha Matebian ne'eba ne'e, diak liu mai entrega kilat sira ne'e, porke imi hatudu momos katak, imi hakarak koko estadu, i hau hatete beibeik katak, Estadu ema ida labele koko, so maromak mak boot liu estadu," salienta Lere. 

 Lere mos apela ba sira ne'ebe dadauk ne'e sei subar hela iha foho Matebian nian ne'eba ne'e, agora ne'e laiha autonomia no laiha integrasaun, hotu-hotu Timoroan. 

 "Hau ba bei-beik sira nia uma no sira nia fen ho sira nia oan hatete mai hau hanesan ne'e, maun ita seidauk ukun an, tanba uluk ema ne'ebe duni ita ne'e, mak duni ita nafatin ne'e, ne'e mak tanba o mak hakarak, se o tur hakmatek o nia fatin karik, ema la duni o, maibe tanba o provoka nee make ma duni o," tenik Lere. 

Polisia ne'e servisu estadu no nasuan nian, F-FDTL mos hanesan, nia bele uluk eis polisia, ka tentara, maibe tanba nia simu orden husi estadu, tenki ba duni imi, I dala ruma mos sira mak sei tiru mate imi mos iha. 

 Kona ba kilat hira mak elementus KRM no CPD-RDTL mak sei uza hela subar iha Foho Matebian ne'eba, Lere dehan tuir informasaun balu dehan kilat 6 no balun dehan kilat 7, maibe depois Lere halo konfirmasaun lolos, sira subar ho kilat ida ne'ebe uluk lakon iha Aileu. 
.

quarta-feira, 26 de março de 2014

Advogado de Mauk Moruk entrou com processo judicial contra dePUTAdo do PD

.

Timor Hau Nian Doben - 26 de março de 2014

A equipa de advogados do antigo comandante das FALINTIL, Mauk Moruk, entrou com uma queixa no Ministério Público, contra o deputado do Partido Democrático (PD), Virgílio Hornai, noticiou ontem o jornal Suara Timor Lorosae.

De acordo com o referido matutino, a queixa está relacionada com a declaração e a aprovação da resolução aprovada pelo Parlamento Nacional ( PN) , para serem fechados os grupos " ilegais".

Virgílio Hornai  informou ontem durante a sessão plenária do PN, que o advogado de Mauk Moruk já tinha apresentado queixa no Ministério Público.

De acordo com a Constituição da República de Timor-Leste, os deputados ao Parlamento Nacional, gozam de imunidade parlamentar e esta só pode ser levantada de acordo com as disposições do Regimento do Parlamento Nacional.

Artigo 94.º
(Imunidades)
1. Os Deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e
opiniões que emitirem no exercício das suas funções.
2. A imunidade parlamentar pode ser levantada de acordo com as disposições do
Regimento do Parlamento Nacional.

Segundo o Suara Timor Lorosae, o deputado da bancada da Fretilin, Inácio Moreira, afirmou que, " o titular que estiver em uso das suas funções no PN, fazer uma queixa contra ele, não vai encontrar resultados porque a lei protege os deputados."

O Parlamento Nacional aprovou uma resolução por unanimidade a autorizar a polícia e o exército timorense a capturarem os grupos que são comandados por Mauk Moruk e Aitahan Matak, Conselho de Revolução Maubere e o Conselho Popular Democrático -República Democrática de Timor-Leste, respetivamente.

Mauk Moruk e Labarik, ambos  veteranos e  ex- comandantes da FALINTIL, encontram-se neste momento detidos na prisão de Becora, nos arredores de Díli, e são considerados por muitos timorenses como "prisioneiros políticos do regime Xananista."

Relacionado: Prisão preventiva aplicada a Mauk Moruk foi uma decisão política - advogado
.

Pedidu Sr. Sebastião Ximenes ba desvia situasaun ruma?

.

Maubere Gusmão - Facebook

Ha’u hanesan ema ne’ebé dezde lei pensaun ne’e inísiu kontra quedas, sente kontente tanba Sr. Sebastiao Ximenes konsege lori hikas asuntu ne’e ba públiku hodi hamanas diskusaun ba asuntu ne’e. 

Iha kompañia eleisaun prezidensial Prezidente atuál TMR mak promete ba eleitor sira atu hasai lei ida ne’e bainhira sai Prezidente, agora sai Prezidente Repúblika ona ha’u seidauk haree iha pasu ruma nudár dalan konstitusional ba hasai lei tuir promesa popular. 

Agora daudaun Sr. Sebastiao mak ezije atu hetan pensaun refere. Deputadu sira halo reazen boot katak lei la fó dalan ba Sr. Sebastiao mai ba eis deputadu no eis ministru sira de’it. 

Ha’u hanoin karik pedidu ne’e nudár sensasaun hodi dezvia situasaun ruma tanba Sr. Sebastiao hatene di’ak liu kona-ba lei pensaun vitalisia nia prinsipiu no area kobertura no nia mós dala barak hatete katak PDHJ nia komisáriu sira laiha direitu sai benefisiariu husi lei ida nia. Iha semana ida liu ba ita rona no haree katak Sr. Sebastiao husu atu fó mós pensaun ba sira nudár servidor estadu. 

Pergunta mak ne’e; Pedidu ida ne’e mai husi Sr. Sebastiao vontade duni? Ka nudár táktika dezvia situasaun balun husi agenda públiku? Ka razaun seluk? 
.

terça-feira, 25 de março de 2014

Perdão Senhor Presidente da República, perdão!

.

Zizi Pedruco

Ontem a Primeira-dama de Timor-Leste, Isabel Ferreira, deu-me uma valente " bofetada" sem mãos! Bem-feito Zizi, pensei eu para com os meus botões! Mas, eu gosto de apanhar estas "bofetadas", ai gosto, gosto!

Gostaria que todos os políticos timorenses me dessem valentes " estalos" todos os dias e me calassem de uma vez por todas...Estou cansada de gritar, cansada mesmo...

Eu devo um pedido de desculpa muito grande (mais um) ao Sr. Presidente da República, Taur Matan Ruak. Eu explico.

Eu tenho um respeito muito grande por todos os homens e mulheres que se enquadram no titulo de veteranos de Timor-Leste, eu penso, talvez estupidamente, mas é assim que eu penso, que eles são cidadãos número um do país, joias e que TODOS nós devemos olhar para eles com adoração, agradecimento e respeito, muito respeito! Estão-se a rir senhores leitores, acham que a Zizi é maluquinha? Então é porque Vossas Excelências são uma cambada de mal-agradecidos! São estes os homens e mulheres a quem nós devemos a terra Timor, não se esqueçam disso, não se esqueçam nunca disso!

Quando começou a operação policial para capturar os comandantes, L7, Mauk Moruk e Labarik, eu chorei, senti-me cheia de vergonha e enchi-me de revolta.

Como se atrevem estes FDP da PQP dos deputados aprovarem uma resolução para capturarem estes homens, como? Até hoje não consigo entender qual foi o crime destes SENHORES e qual é o perigo que eles representam para o Estado Timorense. Dizer a verdade, é destabilizar o país? Veteranos vestirem fardas é crime? Dizem que a organização é "criminosa", aiii meus senhores, vamos lá começar a definir crime de uma forma correta. Mauk Moruk é um prisioneiro politico e não um criminoso, isso sim!

Criminosos são os deputados que aprovaram a resolução, estes são os que deviam estar trancados em Becora e não os antigos comandantes da FALINTIL. Os tais animais que se arrogam representar o povo, são os verdadeiros criminosos deste país e um verdadeiro atentado para a estabilidade e a paz deste país. São eles os causadores do permanente sofrimento deste povo, não tenhamos dúvidas nenhumas.

Ora vejamos, a Lei da Pensão Vitalícia que prometeram alterar, até agora, nem falam nisso, é que não lhes convém.

 Esta lei é imoral e assassina e só dela vive quem não tem amor nem respeito por este povo! Já sabemos que eles conseguem aprovar resoluções por unanimidade, então de quê que estão estes CHULOS CRIMINOSOS à espera para a alterar?

Associação criminosa NÃO É o Conselho de Revolução Maubere nem os veteranos fardados, a associação CRIMINOSA é o Parlamento Nacional de Timor-Leste e os gajos que lá se sentam, vestidos de fato e gravata, estes são os verdadeiros CRIMINOSOS, aqueles que atentam contra a paz e a vida de centenas de milhares de timorenses, TODOS OS DIAS! Está na hora de ser emitido um mandato de captura para estes bandidos, não? SIM!

Pronto! Lá me enervei e desviei-me do objetivo desta postagem. Pedir desculpa a Sua Excelência Taur Matan Ruak.

Eu disse umas coisas que não devia no Facebook, chamei o Sr. Presidente de traidor porque li que ele estava contente com a operação da PNTL e senti-me triste, pensei que ele se tinha esquecido que as pessoas que foram alvo da captura foram companheiros da luta para a independência, fiquei mesmo magoada. Pensei para mim, este não passa de uma fraude também e de um traidor como os outros, apenas usou os veteranos para se eleger e agora que lá está, juntou-se à corja de bandidos e esqueceu-se das promessas que fez.

PENSEI E JULGUEI ERRADAMENTE O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA!
.
Eu gosto de pensar que sou uma pessoa íntegra e justa e que aqui neste blogue não há lugar para ódios pessoais ou politiquices da treta e, por este motivo, eu venho muito humildemente e cheia de vergonha pedir perdão a Taur Matan Ruak.

PERDÃO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PERDÃO!

A visita da Dra. Isabel Ferreira a Mauk Moruk e o levar os livros do Papa Francisco em seu nome foi um ato muito comovente e demonstrou que o senhor NÃO se esqueceu dos anos de luta e dos seus companheiros, e que  Vossa Excelência não é um homem de duas caras. Fiquei emocionada também com a escolha dos livros, demonstrou que conhece bem o comandante Paulino Gama. Eu própria tinha já pensado em mandar-lhe o novo livro do Papa Francisco.

Esta visita da Primeira-dama deveria de ser encarada como um passo para a paz, para que se acabem com as vinganças pessoais e acusações sem fundamento. Eu peço a Deus que de uma vez por todas parem também com os ódios contra Mauk Moruk e que parem, mas parem mesmo, de lhe chamarem traidor! PAREM!!!

PORQUE ELE NÃO É! TER RENDIDO FOI POR AMOR À PÁTRIA E À CAUSA E NÃO TRAIÇÃO! Traidores são os outros...

Tudo o que ele fez depois de ter sido OBRIGADO A RENDER-SE, NÃO PODE ser levado em conta, NÃO PODE! Ele agiu sob coação e atos sob coação não representam a pessoa que é, ou a  forma desta agir, se tivesse garantida a sua liberdade. É difícil de entender isto? É preciso ser uma grande besta-quadrada para não se entender, o que é ÓBVIO!
.
Eu não escondo, não tenho de o fazer, eu sou amiga de Mauk Moruk, tenho-lhe muito respeito, admiração e amizade e eu tenho um defeito muito grande (assim dizem os meus amigos), sou uma pessoa com uma grande lealdade, não sou de "modas", não viro as costas aos meus amigos, não viro não! És meu amigo, então, eu fico do teu lado para o que der e vier! Não tenho muitos amigos, é verdade...Ahhh, não quero também!

O comandante Mauk Moruk NÃO É o monstro que pintam. Vou correr o risco de ele me estar a ler e ficar zangado comigo, mas vou dizer na mesma.

O Sr. comandante é um doce de pessoa, educadíssima, muito religiosa, com um Português maravilhosamente correto e um homem muito bom, que quer muito bem à nossa terra e principalmente a este povo. Não acreditem em ninguém que diga o contrário, NÃO ACREDITEM! ESTÃO A MENTIR!

Dois dias antes da PNTL o deter eu tive o prazer de falar com ele e estava muito nervoso. Foi uma senhora timorense quem atendeu o telefone e eu na brincadeira ainda me zanguei, porque embora eu tenha falado em Tétum - a minha pronuncia é portuguesa- a senhora disse para o Sr. comandante, " Malae ida", eu fiquei tão ofendida e disse quando ele veio ao telefone, hau laos malae, hau Timor Oan e o comandante fartou-se de rir e ainda me convidou para o visitar. Tem também um sentido de humor extraordinário.

Muito obrigada por ser meu amigo Sr. Comandante e falar comigo sempre com tanto carinho, respeito e amizade, apesar de eu ser muitos anos mais nova do que Vossa Excelência, o senhor SEMPRE me tratou por minha irmã. Um verdadeiro cavalheiro timorense! Já não se fazem homens como ele nesta  terra...

Mauk Moruk fala com um estilo muito próprio e diz o que sente, eu desafio a qualquer um  de vocês a lerem o que ele disse e pergunto, onde estão as mentiras? ELE NÃO MENTE, NÃO MENTE! E quem diz as verdades naquela terra, é encarcerado. Quem rouba, destabiliza o país e maltrata o povo, recebe como presente um Prado, para se passear pelas ruas e gozar descaradamente com o sofrimento atroz deste povo mártir! Mas que grande ironia!

Sr. comandante Mauk Moruk, receba um abraço grande cheio de amizade, carinho, respeito e admiração, desta sua irmã amiga, que todos os dias pede a Deus, para  lhe dar força e coragem para suportar a grande injustiça que lhe fizeram!

A LUTA CONTINUA, SR. COMANDANTE! A LUTA CONTINUA!!!
.

segunda-feira, 24 de março de 2014

"CNRT, FRETILIN, PD Kontra Pensaun Vitalisia ba Provedor Sebastiao"

.
Foto, Facebook
Jornal Independente - Segunda-feira, 24 Marsu 2014 

Membru Parlamentu nasional (PN) sira husi Bancada CNRT, FRETILIN no PD konsidera karta pridu husi provedor Direitus Humanu no Justica Sebastiao Dias Ximenes hodi husu pensaun vitalisia ba nia ho nia adjuntu sira ne'e la tuir lei.

 Jornal INDEPENDENTE iha semana kotuk hetan dadus karak, Provedor Direitus Humanus no Justisa hato'o karta, numeru ref.079/PDHJ/ III/2014 halo iha loron 3 fulan-Marsu 2014 katak, husu atribusaun pensaun mensal ba provedor ho nia adjunto nain rua. 

Pedidu ne'e hamosu kontra maka'as husi sosieade sivil sira tanba tuir lei katak, pensaun vitalisia ne'ebe ba orgaun soberanu haat, Parlamentu Nasional, Presidenti Republika, Governu no tribunal. Iha lei hakerek direitu pensaun vitalisia ba PDHJ ka instituisaun estadu nan seluk. 

Nune'e, Deputadu Cesar Valente 'Piloto' husi Bancada CNRT dehan katak, karta pedidu husi lideres PDHJ ne'e la tuir lei. Entertantu, Deputada Josefa Pereira husi Bancada FRETILIN dehan, nia bancada nunka konkorda no deskute ba asuntu ne'ebe laiha baze legal. 

Membru bancada PD, Virgilio Hornai hateten, pedidu husi lideransa PDHJ ne'e lei la fo dalan atu deskute iha Parlamentu nasional. "Ami la konkorda atu deskute iha Parlamentu Nasional tanba lei la fo dalan atu instituisaun estadu simu pensaun vitalisia," nia afirma. 

 "Ami hateten lei ne'e, iha lei ne'e fo pensaun vitalisia ba orgaun soberanu mais la fo fatin ba orgaun instituisaun atu simu pensaun vitalisia, ne'e ita husu atu hatene lei maka fo karta mai Parlamentu nasional," dehan nia. 

Entertantu, PDHJ Sebastiao Dias Ximenes hateten, nia ho nia adjuntu sira hato'o karta ba Parlamentu nasional hodi husu pensaun vitalisia tanba sira sente aan nuudar servidor estadu. 

 Sebastiao dehan, tinan sira ona nia ho nia arte serve estadu Timor-Leste liu husi Provedoria Direitus Humanus no Justisa neebe harii bazeadu ba konstituisaun nasuan nian. 

Nia konfesa katak, pedidu husu pensaun vitalisia mosu hafoin nia asesor legal fo hanoin ba nia parte atu bele husu pensaun ida ne'e. 

 "Pedidu ne'e opiniaun husi hau nia asesor legais sira maka hatete: "Sr Provedor iha direitu atu hato'o pedidu ba PN hanesan proposta ida atu husu pensaun vitalisia tanba hau servi instituisaun estadu durante tinan 9 maibe laos ami dehan tenki selu pensaun vitalisia baa mi nain tolu," informa nia foin lalais nee. 

Sebastiao dehan, karta pedidu husu pensaun vitalisia ne'e hetan referensia husi Provedoria Justisa husi nasuan balun, inklui Mocambique no nasuan balun iha CPLP.
.

"PM Xanana Hakfodak: Husu Direitu Ba Saida?"

.

Jornal Independente - Segunda-feira, 24 Marsu 2014

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao sente hakfodak oituan bainhira rona informasaun katak, Provedor Sebastiao ho nia adjuntu nain rua mos husu pensaun vitalisia ba Parlamentu Nasional. 

"Haa.....PDHJ husu direitu ba saida? ne'e hau lahatene, imi (Jornalista) husu ba Parlamentu nasional sira mak hatene liu, laos hau," dehan PM Xanana hodi responde ba pergunta jornalista iha aeroportu Komoro, Dili, sabadu (23/03). 

 Hafoin rona tiha pergunta ne'e, PM Xanana husu fila fali informasaun ne'e ba Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), Nelio Izak Sarmento nebe akompania nia iha pres konfres hodi klarifika pergunta Jornalista nian. 

 Iha fatin ketak, Alarico Daitula Junior nudar Saudozu David Alex nia oan, konsidera Sebastiao hanesan ema matenek ida maibe la sukat buat ne'ebe laos ninia direitu atu hetan. 

"Hau hare buat difisil lubuk ida ema seluk halo tiha ona iha pasadu maibe la husu sira nia direitu hanesan Sebastiao husu ne'e, hau konsidera hanesan kanteng ba osan mak husu pensaun vitakisia," dehan Alarico ba INDEPENDENTE iha Bidau, Sesta (21/03). 

 Nia dehan, diak liu lideransa PDHJ haree didiak lei tiha mak husu pensaun vitalisia, laos husu tuir nia gostu de'it.
.

sexta-feira, 21 de março de 2014

Eis Membru CPD-RDTL Saelari Lakohi Entrega Atributu...

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 20 Marsu 2014

...Tenente Kolonel Maubuty Ezizi Kopera Ho Estadu No Seguransa

Eis Membru CPD-RDTL iha Saelari la entrega farda militar ba PNTL no F-FDTL, tamba farda hirak ne’e hanesan rekordasaun husi tempu rezistensia.

Iha kinta-feira semana ne’e eis membru grupu CPD-RDTL atu entrega frada militar ba Polisia no F-FDTL iha saelari, maibe membrus hirak ne’e la kohi entrega ho razaun ida katak, farda ne’e hanesan istoria rezistensia Timor-Leste nian.

“Farda ne’e hanesan rekordasaun iha tempu funu nian hodi fo honra ba sira, laos atu hasai fali farda hanesan autor ruma,” dehan Eis membru CPD-RDTL.

Hata’an ba kestaun ne’e, Tenente Kolonel Maubuty hateten, so militar no Polisia deit maka bele hatais farda militar hodi hala’o servisu.

“Hatais farda ne’e la’os honra karik onra ne’e iha loron buat ruma hau atais farda iha serimonia ne’e para ema bele fo honra bah au, la presiza hau hatais fali farda militar para lao komunidade nia leet, Apartir husi oin ba ohin hanesan sidadaun baibain ona, tenki kontribui ba estabildiade no seguransa” dehan Maubuty.

Polisia hasai mos obrigatoriu Bandeira Nasional Timor-Leste no Bandeira Partidu FRETILIN, inklui mos bandeira FALINTIL iha sede CPD-RDTL Saelari nian.

Iha parte seluk, komandante komponente trestre Alberto dos Santos hateten, oras ne’e luta para povu moris diak, tamba ne’e populasaun tenki kopera diak ho Polisia no militar hodi kria estabildiade iha rai ida ne’e.
,

“Indonezia Fo Pena Morte Ba Estudante Timor-Oan, Governu TL ‘Hiit Liman”

.

Jornal Independente -Sesta-feira, 21 Marsu 2014

Governu Timor-Leste labele halo buat ida hodi defende netik ninia sidadaun iha Indonezia ne’ebe mak hetan ameasa pena morte husi Tribunal Indonesia tanba komete krime omesidu iha Indonesia.

Tuir informasaun, Tribunal Indonesia ameasa fo pena morte ba estudante nain 6 ne’ebe envolve iha kazu asaltu malu hodi hamate Estudante Universitas Narotama, Ismenio Boy Algerio da Silva (24) no estudante ITATS Uvaldo do Anjos (22).

Suspeitu nain 6 mak, Mariano Vicente, husi Jl Timur Raya Asrama Yinif 743 Kupang, Joao Niko Vernandes, husi JL Naibonat Kupang, Joao Afonso Ribeiro da silva sauda Peirere, husi Suku Bidau Dili Timor-Leste, Aldino Vera Kay Putih, Mateus Viana no Alberto de Araujo Reis.

Tuir advogadu, suspeitu nain neen ne’e kontra KUHP Indonezia artigu 340 ho ameasa pena morte, ni subsidariu artigu 338 KUHP ho ameasa tinan 15 kadeia.

Estudnate nain neen ne’e, iha tersa (8/10/2013) halo torturasaun ba estudante Timoroan, Ismenio Boy Alergi Gonzaga Amonaldo Silva (24) no Ubaldo do Anjo Guterres (22) iha Klampis Semalang II Sukolilo.

Relasiona ho amesa pena morte ba estudnate Timor-oan sira ne’e, Governu Timor-Leste labele halo buat ruma hodi defende ninia sidadaun.

Vise Primeiru Minsitru Fernando La sama de Araujo, deklara pena morte ne’e hanesan konsekuensia tanba iha duni indikasuan katak estudante hirak ne’e komete duni krime.

“Ne’e resiko karik hasai ema seluk nia vida, Indonezia nia lei mak hanesna ne’e,” Hateten La sama iha Palasio Governu horsehik.

Nia dehan, Governu Timor Leste laiha kompetensia atu halo negosiasaun ruma ho governu Indonesia hodi hakmaan pena ne’ebe estudante sira hetan.

La Sama dehan, Governu Timor-Leste respeita lei ne’ebe mak vigora iha nasuan Indonesia.

“Kazu ne’e akontese iha ema nia rai (Indonezia), aplika tuir lei Indonezia nian, sansaun saida mka fo ita pronto simu, ita tenki respeirta lei rai ida-idak nian, kuandu krime ne’e akontese iha ne’eba,” dehan nia.
 .

“PR Husu Governu Lalika Tauk Presaun Australia”

.

Jornal Independente -Sesta-feira, 21 Marsu 2014

Prezidenti Republika Taur Matan Ruak husu ba Governu atu lalika tauk presaun husi politiku balun husi Australia, maibe kontinua lori kazu Certain Maritime Arrangament in The Timor Sea (CMATS) ba Tribunal internasional Arbitrajen hodi tesi kazu ne’e tuir direitu povu Timor-Leste.

“Prezidenti hateten, Timor-Leste nia politika mak ne’e, katak, buat ne’ebe mak ita haree katak, iha Tribunbal ninian ita dudu ba tribunal, relasaun ita ho Australia diak nafatin i diak lao nafatin hanesan saida mak akontese ona,” afirma Vice primeiru Ministru, Fernando La Sama de Araujo hafoin halao enkontru semanal ho PR Taur, iha palasiu Prezidensial Aitarak Laran, Dili Kinta-feira horsehik.

La Sama dehan, durante iha deskusaun ho PR Taur fiar katak, Tribunal Internasional iha Olanda sei tetu kazu ne’e ho justu tuir direitu TL nian.

Liu husi Australia nia televizaun, ABC nia programa “Four Corner” iha segunda semana ida ne’e, diplomata Australia ida fo hanoin ban ain ulun Timoroan katak sei iha konsekuensia ba relasaun bilateral rai rua nian tanba prosesu ne’ebe Timor-Leste hahu halo iha Tribunal Arbitrazen no asuntu lina fronteira maritima.

Four Corner dehan mensazen husi diplomata ne’e mosu iha semana kotuk, Ba ABC diplomata ne’e dehan, nia husu dala barak ona ba lideransa Timor Leste atu tenki hanoin didiak  konsekuensia ba relasaun entre rai rua nian kuandu lori kazu ba arbitrazen internasional.

Tan ne’e, Vice PM La Sama mos konsidera komentariu ne’ebe mak hasai husi diplomata balun ne’e hanesan buat baibain ida.

“Se dehan iha impkatu, klaru que iha impaktu duni, ne’e sempre iha impkatu mas impaktu boot tebe-tebes ne’e mak hau la haree,” hateten Vise PM La sama iha palasiu Governu horsehik molok ba hasoru PR Taur.

Tuir La sama katak, se arbitrazen internasional ne’e mak juiz sira dehan, Australia tenke respeita Timor-Leste ninia direitu, ne’e iha impkatu duni, maibe laos impaktu ida atu estraga tiha relasaun entre rai rua ne’e laiha.
 ,

“Provedor Sebastiao Husu Pensaun Vitalisia”

'


Jornal Independente - Sesta-feira, 21 Marsu 2014 

Provedor Direitu Humanus no Justisa Sebastiao Dias Ximenes ho nia adjuntu sira husu atu hetan pensaun mensal vitalisia ba Parlamentu Nasional. 

Tuir karta husi Provedor Direitu humanus no justisa ne’ebe diariu ne’e asesu, numeru ref. 097/PDHJ/III/2014, halo iha fulan Marsu 2014 katak, husu atribuisaun pensaun mensal vitalisia ba provedor ho nia adjuntu sira. 

Karta ne’e hetan reasaun maka’as husi Sosieade sivil sira katak, PDHJ kontra ona konstituisaun Republika Demokratika Timor-Leste, tanba nu’udar instituisaun independente ida husu pensaun mensal vitalisia ba orgaun Estadu Timor-Leste. 

Diretor Ezekutivu Organizasaun Naun Govermental (ONG) Forum, Arseino Pereira lamenta no konsidera provedor hamosu inkonstitusional tanba sira la’os membru orgaun Estadu iha Soberania TL. 

“Hau hanoin karta ne’ebe provedor Direitu Humanus no Justisa hato’o ba Parlamentu Nasional no Primeiru Ministru ne’e inkonstitusional,” dehan Arseino ba INDEPENDENTE liu husi via-telefone horsehik. 

Tuir nia, lei pensaun vitalisia ne’e ba orgaun estadu nian membru sira hanesan Prezidenti da Republika, membru Parlamentu nasional, membru Governu no Tribunal. 

“Ami hanoin katak, provedor Sebastiao (PDHJ) nia ne’e komete erru boot tanba sira mak halo lei maibe sira rasik mak viola fali lei,” nia lamenta. “Ami haree hanesan Komisariu KAK, Prodevor (PDHJ), nunka simu pensaun vitalisia ne’ebe ami haree sira jurista ida maibe labele uza konsensia no poder ba pesoal nia an rasik,” nia informa. 

Areino dehan, osan ne’e povu nian ne’ebe nusa mak la gasta hodi nesesita populasaun Timor-Leste ne’ebe sei kiak no mukit. 

“Ami (ONG Forum) haree katak ne’e komiku oituan tanba ita nia populasaun barak mak kiak no mukit barak maibe sira mos husu pensaun vitalisia,” tenik nia. ONG Forum la konkorda karta provedor hato’o ba PN no Primeiru Ministru tan ne’e ONG Forum liu husi tim advokasia sei halo mos karta ba PN atu lalika fo konsiderasaun. 

“Ami husu ba PN atu kansela no labele fo konsiderasaun tanba kuandu Parlamentu Nasional aprova ne’e hamosu injustisa boot iha ita nia rain no karik Parlamentu konsidera entaun sira mos viola lei,” dehan nia. Iha fain ketak, Diretor Justica Monitoring Programa (JSMP), Luis sampaio hatete, karik PDHJ hetan referensia ruma husi fatin seluk hodi hakarak husu ba Parlamentu Nasional no primeiru Ministru. 

“Hau hanoin sira haree husi intermus politika funsaun publiku nian ne’e funsionariu publiku sir abele hetan pensaun maibe ba pensaun vitalisia ba ema titular hanesan membru PN, Governu, Prezidenti no tribunal, ne’e buat ketak ida,’ dehan nia. 

Nia akresenta, pensaun vitalisia ne’ebe orgaun titular estadu simu kada fulan mos iha lamentasoens iha publiku. “Ida ne’e mos ita husu atu PN reve satan sira (PDHJ) ho hanoin ida ne’ebe konsellu hanesan ne’e, hau hanoin Parlamentu tenke deskute didiak,” tenik nia. 

Maibe, nia dehan, funsionariu publiku iha direitu atu hetan pensaun bainhira hetan ona reforma husi funsionariu (Pensiunan) maibe laos pensaun vitalisia.
.

Ministeriu Publiku konsidera Mauk Moruk no L7 hanesan kriminozu

.

Husi: João Kouba/ João Alves de Sousa
.
JULGAMENTO TRIBUNAL MINISTERIU PUBLIKU AKUZA MAUK MORUK NO L 7 TUIR KODIGU PENAL 188.º,194.º,195.º,202.º HANESA ABUZU UZA UNIFORMI PUBLIKU, ASOSIASUN KRIMONOZO NEBE REGULA IHA KODIGU PENAL TIMOR LESTE, MINISTERIU PUBLIKU KONSIDERA MAUK MORUK NO L7 HANESA KRIMINOZO.

Kuaze besik tinan ida, polimika entre Xanana Gusmao, aktual Primeiru Ministru, no eis Komandante Brigada Vermelha,Vice Chefe Estado Maijor das Falintil,ministru Siguranca Defesa tempu resistencia, Mauk Moruk/Paulino Gama, nebe resulta ho pena prijaun nebe hakotu iha TDD, antis ne’e ita bele hare fila, APAKAH Pena prijaun nee’ tuir duni Akuzasaun MP ou Desijaun Politik.

Artigu 188.º nebe koalia konaba Asosiasaun/Organizasaun Krimonozu.

1. Ema nebe hari grupu ka asosiasaun nebe uja hanesa nia finalidade ka nia aktividade halo krime sei hetan pena Prizaun tinan 2-8 

2. Sei konsidera grupu ka organizasaun krimonozo klibur ho ema nain rua ka liu tan nebe iha tempo rohan nia laran, servicu hamutuk atu praktika ka halo ema seluk pratika krime hodi pertuba ordem publiku.

 Kompetentencia iha juiz nia liman, maske nune wainhira MP halo akuzasaun katak CRM-CPD nee hanesa asosisaun KRIMINOZO, bele hamosu duvidas nebe bot tebes-tebes, tamba sa: antis nee ita bele dehan lalaok ou movimentu nebe camarada Mauk Moruk hala’o, nee’ laiha indikasoens ba krime, ne ita bele hare wainhira dialogo mosu iha DCC (11/11/13). Nebe sr. Mauk Moruk rasik la marka prenzensa, iha momentu neba sr. Mauk Moruk haruka karta DEMANDA ba Chefe Estado Hodi Desolve Parlamento Nasional no GOVERNU,signifika katak movimento nebe Sr. Mauk Moruk halo nee HO MOTIVA POLITIK, pela kontratriu que Sr. Mauk Moruk Uja Armas Militaru hodi asalto intitusaun PUBLIKU, nee ita bele dehan mos terorista foun iha Timor Leste.

Motiva POLITIKA nebe moris no mosu iha CRM nee dIferensiIa bot tebes ho Organizasaun Krime,tamba TIPU ORGANIZASAUN KRIME maka - porzemplo hanesa : Hatama droga, krime brankamento kapital,korupsaun,trafik humanu ne bele tama iha kategoria krimi organizadau, agora movimento husi sr. Mauk Moruk ne ita bele dehan espresaun politika, movimentu politika iha paz, demokrasia hanesa Timor Leste.

Maske nune disijaun tribunal nebe foti ona pena prijaun preVentiva bele HAMONU DIGNIDADE JUSTICA IHA TIMOR LARAN,wainhira MP la konsege hatudu faktus Konkreta ba Tribunal.

Artigu 194.º abuza sinal ka uniforme publiku:

1. Ema nebe abuzamente uza sinal ka xamada ba alarme ka sokoru, ka finji atu halo ema fiar katak, persija ema seluk nia ajuda tanba desastre,perigu ka ho situasaun ho nesicidade kolitiva se hetan pena prijaun to’o tinan ida.
.
2. Sei hetan mos pena ida hanesa nee’, ema nebe uja indevidamente ka abuzavimente uniforme, farda, traje ka insignia, nebe identifika aktividade aotoridade ka intitusaun publiku ka internasional hanesa meiu ida atu pratika ilisitu ruma fasil liu.

Karik artigu 194.º nebe PGR/MP hodi akuza sr. L7 no MM nee mak sira uja hodi halo akuzasaun, katak iha duni ona faillansu bot ida justice nia laran tamba sa: depois de votasaun 1999 Ita iha krizi bot ida nebe akontece iha Aileu, nebe atual Primeiru Ministru Xanana Gusma halo dezarmasaun ba membru FALINTIL, no problema nee kontinua lao I laiha solusaun konkreta ba problrma Falintil nebe iha, I maun Xanana hanesa mos autor intelektuais nebe halo dezarmasaun nee’ husik hela kanek nebe durante nee’ Falintil sira Lori, atu hatudu ninia Responsabilidade nudar pioner ba dezarmasaun, iha mais menus 2008 maun bot Xanana uja nia Poder haodi hala’o programa ida ho naran DEZMOBILIZASAUN FALINTIL husi Forca Armada, objective husi programa nee’ :

Meus oinsa para Falintil ingeralmente tengki simu Programa ida nee, maibe iha realidade hanesa Regiao 3 nebe komanda husi L7 ate agora lakonkorda ho situasaun nee’, rajaun katak Falintil seidauk halo hotu ninia promesa ba povu no maluk funu nain sira, alemde ne Komandante L7 mos eziji ba estado hodi resolve problema Falintil 1983-1985.

Nebe ohin loron ita mos komesa akompanha no rona. Agora perguntas mosu mai ita :

 APAKAH DEZMOBILIZASAUN NEE’ OBRIGATORIO KA LAE?

Se karik OBRIGATORIA duni, entau ba Falintil nebe lakohi simu DEZMOBILIZASAUN tengki mos hetan sansaun, se laos obrigatori quer dizer que LAIHA SALAH MOS BA FALINTIL sira uja Farda sira nebe durante nee’ sira hadau husi MILATAR INDONESIA, perguntas seluk tan mak: apakah FARDA FALINTIL NO F-FDTL ne UNIFORME ka lae, se karik fardamentu nee’ laos UNIFORME,fundamentu saida maka Ministerio Publiku bele uja artigu nee hodi halo akuzasaun ba L7.

DUVIDAS BOT

Artigu 195.º uzaparsaun ba funsaun 1. Ema nebe maski laiha atorizasaun, ezerse funsaun ka pratika aktu nebe fungsionariu, komandu militaru ka siguranca, maka bele pratika , nune hatudu an, ekspresamente ka tasitamente hanesa ema nebe iha kualidade nee’ 2.

Artigu ida nee’ ambigu tebes ba hau wainhira hatene Ministerio Publiku uja Hodi Akuza MM no L7. Artigu 202 alterasaun ba estadu tuir lei.

1. Ema nebe ho violencia, ameasa ho violencia ka insitamentu, ba gerra sivil, buka atu sobu, muda ka domina estadu tuir lei nebe konstitusaun estabelese sei heta pena tinan 5-15

2. Semaka pratika faktus diskritu iha nomeru anterior ho violensia armada tengki hetan pena Prizaun 5-20 3. 
Se maka halo insitamentu publiku ka fahe arma ba ema ruma atu praktika faktu sira diskritu iha kotuk sei hetan, respitivamente pena konaba tentativa. Artigu 202.º nee vale duni ba organizasaun kriminozo nebe iha hanoin at ba rai ida nee’.

Maibe wainhira artigu ida nee’ ita halo komparasaun juridiku ho aktividade CPD-CRM klaru que bele mosu kontradiksaun: tamba sa?

 Tuir Observasaun nebe durante ita hotu hare,rona, organizasaun CPD-CRM la involve iha krimi ruma nebe akontece iha Timor(arte marsiais sira merese para kondena ho artigu ida nee’), alemde ne koalia konaba guerra civil persiju duni ita tau ou hatur kriterius guerra civil ida wainhira guerra bele akontese.

Prozemplo CRM/CPD komesa ona sosa kilat, halao camp de terrenu (FUNU/DESPORTU), parte ida nee’’ persija ektra servicu husi parte INTELEGENT NASIONAL. Maibe karik ita bele dehan akuzasaun nee failla tebe-tebes ( BATAL DEMI HUKUM).

“Karik ba oin ita bele klarifika lolos oinsa ita bele hadi’a fator justica nebe ohin loron komete nia an rasik ba krime”
.

LIAN HUSI LAGA

.

Timor Hau Nian Doben - 21 de março de 2014

Liu tiha operasaun iha Laga Lalulai no kaer tiha Mauk Moruk, PNTL hamutuk ho F-FDTL okupa hikas fatin konsentrasaun Konsellu Revolusionariu Maubere Iha Lalulai Laga.

Agora daudaun forsa rua ne’e kontinua hela iha Lalulai hodi halo sosializasaun ba rezolusaun ne’ebe PN hasai kona ba ilegalidade husi organizasaun KRM iha suku sira parte husi Laga nia.

Tuir xefe do Suku Samari katak, Membru Konsellu Revolusionario maubere iha Laga Saelari hamutuk ema tolu nulu mak entrega ona fardamentu militar ba PNTL no F-FDTL.

 Orseik 19 lorokraik PNTL hamutuk ho F-FDTL kontinua halo sozializasaun ba suku Sagadate ne’ebe besik mos iha fatin konfrtontasaun ne’e.

Maske membru husi KRM ne’e rekonese an no entrega fardamentu militar nia ne’ebe durante sira uza ba PNTL maibe PNTL la kaer sira hodi lori ba prosesu justisa tuir kondenasaun sira ne’ebe PN fo liu husi Rezolusaun parlamentar ne’e.

Tuir planu iha dia 20 marsu agora PNTL no F-FDTL sei kontinua halo sosializasaun iha Suku Samalari Laga hodi husu membru Konsellu Revolusionariu tenke entraga fardamentu militar nia ba autoridade kompetente,Xefe Suku Samalari haktuir katak seidauk iha informasaun too agora, membru husi KRM mak atu entrega an ba PNTL iha suku ne’e.

Tuir xefe suku ne’e mos hatete katak depois halo tiha sosializasaun mak membru KRM la entrega an hotu mak sei halo operasaun.

Tuir Populasaun ida iha Lalulai haktuir katak Polisia sira iha ne’eba halo abuzu poder hodi insulta povu no labarik sira, husu ba tia ferik dehan katak “imi atu lori aihan ba membru Konsellu Revolusionariu Maubere? Depois husu halo pasa revista ba populasaun balun ne’ebe atu ba toos no natar. Hateten mos ba labarik sira katak imi nia aman sira halai hotu ba ne’ebe? Mangame ami soe hotu imi ba ponte okos”.

Populasaun sivil sira iha Lalulai “husu ba jornalista no organizasaun direitu umanus sira atu tau matan mos ba atividade povu nia iha fatin refere duke hasai deit ba publiku informasaun husi PNTL no F-FDTL nia operasaun”.

Ami tenke fo sai ba media no organizasaun dirietus umanus sira katak ami presiza kobertura permanente tanba ami haree situasaun agora iha potensia ba violosaun direitus umanus tanba ami rona katak depois halo sosializasaun ne’e mak membru husi KRM la entrega an mak sei halo operasaun boot tuir eskala militar nia.

Ami laiha problema ho operasaun ne’e maibe automatikamente sei afeta baa mi nia atividade loron-loron nia.

Dala ida tan media no Direitus umanus atu tau matan baa mi.
.

quarta-feira, 19 de março de 2014

Prisão preventiva aplicada a Mauk Moruk foi uma decisão política - advogado

.

Timor Hau Nian Doben - 19 de março de 2014

Manuel Tilman, o advogado do antigo comandante das Falintil, Mauk Moruk, acusou os juízes de terem tomado uma decisão política ao terem capturado e aplicado a prisão preventiva ao seu cliente, noticiou o jornal Suara Timor Lorosae.

O causídico disse ao citado matutino que está bastante preocupado, porque a resolução aprovada por unanimidade pelo Parlamento Nacional ( PN), ainda não tinha entrado em vigor.

" Eu estou preocupado com a decisão do tribunal de mandar capturar Mauk Moruk e pô-lo logo em prisão preventiva. A resolução ainda não entrou em vigor, se calhar hoje é que entra em vigor. De acordo com os artigos 30.º e 31.º da Constituição, a lei só pode ser aplicada para a frente, não é retroativa", declarou Tilman ontem ao Suara Timor Lorosae.

O advogado de Mauk Moruk salientou ainda que, "como advogado está com medo porque os juízes estão a seguir a política do governo e do PN, e que estão juntos a tomarem a resolução."

O Timor Hau Nian Doben entrou em contacto com um jurista português e este explicou que por exemplo:

 " Em Portugal a aplicação da prisão preventiva foi bastante reduzida, esta medida cautelar é aplicada apenas em casos excecionais, por causa dos meios de fiscalização modernos e eficazes que temos hoje  para se verificar o paradeiro dos réus. Existem requisitos legais gerais e especiais para que esta medida de coação possa ser aplicada. No nosso Código de Processo Penal esta é a medida de coação mais grave e limitadora em absoluto da liberdade do réu, diante todas as outras medidas de coação estabelecidas no ordenamento  processual penal. A prisão preventiva não anula a presunção de inocência do arguido. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença", disse.

O Parlamento Nacional aprovou uma resolução por unanimidade a autorizar a polícia e o exército timorense a capturarem os grupos que são comandados por Mauk Moruk e Aitahan Matak, Conselho de Revolução Maubere (CRM) e o Conselho Popular Democrático -República Democrática de Timor-Leste (CPD-RDTL), respetivamente.

O PN alegou estar preocupado com as movimentações no país dos referidos grupos e que estes possam ser um atentado para a paz e a estabilidade do país, todavia, o líder do CRM repudiou totalmente a resolução aprovada, afirmando que é " inconstitucional e nula, não tem qualquer valor jurídico" e acusou Longuinhos Monteiro e o Parlamento Nacional de serem "marionetas nas mãos do primeiro-ministro, Xanana Gusmão."
.

SAGRADA FAMÍLIA - PRESS RELEASE

.


ORGANIZASAUN SAGRADA FAMILIA DIRASAUN : FATUHADA-DOM ALEIXO-DILI
NO .CONTACTU (670): 7723 7837 NO : 02/OE/OSF/III/2014

Organizasaun Sagrada Familia (OSF) nudar organizasaun Rezistensia nebe kontinua ejiste, no registo tiha ona iha dirasaun Nasional do Registos I de Notariado do ministerio da Justica no Cumprimento do Previsto no artigu 54.º decreto Lei no.5/2005 ho objektivu hametin independensia, unidade nasional, Paz no demokrasia iha timor Leste.

Hakarak hato’o ami nia observasaun no rekomendasaun konaba situasaun aktual iha rai laran maka hanesa tuir mai ne’e :

Bazeia ba situasaun iha rai laran ami observa katak:

1. Organizasaun sagrada familia (OSF), respeita resolusaun nebe Parlamento Nasional (PN),hasai iha loron 03/03/14, maibe ami lamenta tebes-tebes maneira no Linguazem nebe membros distintu Deputadus balun uza hodi halo Provoka no Prejudika tensaun konflitus iha sosiadade nia laran. Liu-liu liafuan nebe Generalija Veteranus no Organizasaun Rezistensia tomak hanesa fali ema a’at kontra Estadu. Nudar organizasaun funu nia, ami la kompriende tamba Parlamento Nasional-PN foin bele halo Resulusaun ba CRM no CPD-RDTL, ho rajaun tamba deit deklarasaun iha Media kontra Estado. Ita akompanha dala barak ona katak Demonstrasaun barak,no liafuan Politika barak hasoru Governu no Parlamento durante ne’e, maibe laiha Resolusaun ruma atu kondena sira.

2. Sr. Cornelio da Conceicao Gama alias Komandante L7, la hola parte iha Estrutura CRM (Conchelu Revolusaun Maubere), maibe tan deit relasaun Familia hanesan maun rasik ho Sr. Mauk Moruk, hetan mos kondenasaun no kapturasaun.Tuir faktus nebe ami asisti durante ne’e Sr. Cornelio Gama “L 7”nia estetmentu ba publiku sempre husi ba ema hotu atu garante Justica, Paz no estabilidade.L7 mos sempre propoin atu Sr. Mauk Moruk no Sr. PM Xanana Gusmao tur hamutuk atu rezolve diferensia ideias nebe ke sira iha durante ne’e. L7 mos halo esforsu nia an tomak hodi koalia ona ho General F-FDTL no Presidente da Republika buka dalan ruma atu lideres nain rua ne’e tenke tu’ur hamutuk hodi rezolve diferensias ideais.Tan ne’e kondensaun nebe fo sai ona presija revee fali no halo investigasaun klean/profundo molok halo kondensaun atu apresenta an periodikamente.

3. Organizasaun Sagrada Familia (OSF) mos la menta tamba prosesu dialog entre Sr. PM Xanana Gusmao no Sr. Mauk Moruk laiha kontinuasaun, maibe troka fali ho resolusaun no atuasaun polisia hanesan ita asiste iha media ikus-ikus ne’e.

4. OSF mos la menta katak prosesu diferensia politiku lideres maksimu rezistensia nia durante ne’e sei dauk rezolve ho diak no lideres sira la hatudu vontade atu tu’ur hamutuk hodi resolve sira nia problema, maibe kria fali forsa politiku atu kontra malu. Tamba buat hirak ne’e loron ikus sei fo todan deit ba gerasaun foun nebe tuir mai, no ba nasaun nia Vida.

Rekomendasaun: 

Bazea ba iha faktus hirak nebe ami hato’o iha leten,tuir mai ami rekomenda; Ba Instituasaun konpetenses sira maka hanesan tuir mai;

1. Husu ba sua.Excª Presidente da Republika atu uza ninia kompetensia tomak hodi promove nafatin Dialogo hodi rezolve problema diferensias ideias entre Veteranus durante luta24 anus iha ai laran, atu klarifika/hatu’ur historia nebe lolos no momos atu nune’e la bele fo todanfali ba gerasaun foun iha futuru.

2. Husu ba Deputadus sira neberepresenta povu iha Parlamentu Nasional, atu uja linguajem nebe nebe konstrutivu, edukativu no laos eksklui grupo balun liuliu entre ema resistesia. Nasaun ita hotu hamutuk mak ita liberta ona, tan ne’e ita hamutuk nafatin mak bele lori povo ba moris diak.

3. Husu ba lideres funu nian nebe sai iha diferensas politiku ka problema ruma atu tur hamutuk daudaun ona no resolve imi nia problema ho laran kama’an, tamba uluk iha susar nia laran ita bele hamutuk tansa iha tempo rai diak ita labele tur hamutuk atu koalia hanesan maun ho alin. Nune’e nafatin karik saudozo sira nebe mate ona mos sei lakontente ho situasaun nebe ita kria ikus-ikus ne’e. saudozo sira nebe mate atu ita moris ne’e bele hamutuk hodi kaer nasaun ne’e ba oin, laos kontra malu, atu estraga malu fali.

4. Husu ba orgaun soberania sira seluk atu respeita no hakruk ba independensia orgaun justica, atu nune bele garantia lei no ordem, no husu ba orgaun judisiariu, atu halo sira nia knar ho imparsialidade no tuir lei Deit nebe hateten hodi garante justica nebe justu ba ema hotu.

5. Husu ba intitusaun PNTL atu tane as Lei no Ordem atu servicu Profesional hodi garante Siguranca ba Povu no Nasaun. No husu ba Policia atu hasai Iformasaun ruma tuir Faktus no realidade nebe akontece iha terenu, labele aumenta informasaun nebe fo beneficiu ba grupu balun I halo paniku ba povu.

6. Husu ba estrutura no membros organizasaun Sagrada familia (OSF) iha timor laran tomak, atu hakmatek no fo kontribuisaun ba Paza,Justica no estabilidade, husu atu fo konfianca no rona nafatin orietansaun husi Lideranca Nasional Sagrada Familia (OSF) hanesa uluk iha tempo rezistensia, atu nune labele monu ba iha lasu/manobra politiku husi ema seluk.

7. Husu ba organizasaun resistensia hotu-hotu atu contribui nafatin ba justisa Paz no estabilidade iha rai laran.

 8. Dala ikus AMI LOUVA NAFATIN Sr. Mauk Moruk nia Orientacoes nebe fo sai ba Publiku katak, contribui nafatin ba Paz estabilidade no Lia Loos.

OBRIGADO WAIN.

VIVA POVU MAUBERE!VIVA FALINTIL!VIVA TIMOR LESTE !VIVA SAGRADA FAMILIA!

DILI,17 DE MARCU DE 2014

ANDRE DA COSTA BELO “ L 4 “ - RESPONSÁVEL  MAXIMU DA ORGANIZASAUN SAGRADA FAMILIA
,

segunda-feira, 17 de março de 2014

Australia issues diplomatic warning to East Timor saying maritime boundaries case risks relationship

.

ABC - March 17, 2014

The Australian Government has warned East Timor there will be tough consequences over its decision to launch international arbitration proceedings over its maritime boundary with Australia.

The warning, aiming to "send a message" to the Timorese leadership, was delivered through an intermediary in direct language by a highly placed Australian diplomat one week ago. 

The senior diplomat repeatedly warned the Timorese leadership they were being "naive to think the arbitration and maritime boundary issue would not affect the bilateral relationship".

The message came a fortnight after Australia applied to the Permanent Court of Arbitration in The Hague to have the evidence of a former Australian intelligence officer, Witness K, struck out of the arbitration proceedings between East Timor and Australia on the maritime boundary.

The evidence relates to an Australian spying operation during 2004 treaty negotiations over the maritime boundary, when agents from Australia's Secret Intelligence Service (ASIS) bugged the conference room of the then East Timorese prime minister.

Tonight, the ABC's Four Corners program examines the events that have seen rising tensions between the two neighbours.

In an interview with the program, East Timor's lawyer Bernard Collaery calls for a judicial inquiry into the 2004 bugging operation in East Timor, saying it was not in Australia's national interests.

The new diplomatic warning to East Timor's leadership comes just days after the International Court of Justice (ICJ) in The Hague delivered an embarrassing blow to Australia's international prestige by provisionally ordering Australia to "not interfere in any way in communications" between East Timor and its legal advisers. 

The order, passed by a margin of 15 votes to one, applies not only to present maritime boundary negotiations between the two nations, but to "any future bilateral negotiations concerning maritime delimitation".

East Timor took Australia to the ICJ after agents from the Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) seized documents in a raid on Mr Collaery's legal office and Canberra home last December.  
,
The home of the former senior Australian intelligence agent codenamed Witness K was raided at the same time.

The ICJ ordered Australia not to use the seized documents "to the disadvantage of Timor Leste", and to keep all the documents and all copies "under seal" until further notice.

The Australian diplomat who warned the East Timorese that Australia was "unhappy" also suggested the Timorese leaders should note the comments of Attorney-General George Brandis, who claimed that some of the parties in the case may have acted illegally.

Interviewed on Four Corners, Senator Brandis declined to comment on the ASIS bugging operation in 2004 but said the ASIO raids on Mr Collaery and Witness K were based on "a very strong case" put to him by ASIO.

The spying claims first became public in May last year when then attorney-general Mark Dreyfus and foreign minister Bob Carr dismissed the claims in a press release, saying: "These allegations are not new."

Four Corners has learned this statement was based on advice provided to them that the bugging claims had been previously published. 

But a confidential letter delivered to former prime minister Julia Gillard five months earlier had clearly outlined specific details on the new overseas bugging operation.

In an interview with Four Corners, Alexander Downer, the minister responsible for ASIS in 2004, would not confirm or deny the bugging operation.

But the former foreign minister said: "Suffice it to say the Australian Government was on Australia's side in the negotiations and we did our best to make sure that we were able to achieve our objective, which was particularly an objective in relation to the delineation of the maritime boundaries."
.
While East Timor's relationship with Australia is under strain, its other big neighbour, Indonesia, seems to be warming to Dili. 

"Our prime minister [Xanana Gusmao] is taking initiatives for us to create a sub-regional economic zone between Indonesia, Timor-Leste and the northern part of Australia, for us to work together as nations," East Timor's petroleum minister Alfredo Pires told Four Corners.

Producer Peter Cronau recently travelled to East Timor with reporter Marian Wilkinson. Their report can be seen on Four Corners on Monday at 8:30pm on ABC1.

You can watch the full Alfredo Pires interview on the Four Corners website from Tuesday, along with interviews with Attorney-General George Brandis and former foreign minister Alexander Downer.
.