segunda-feira, 17 de março de 2014

Dr. Mari Alkatiri: “Lei ZEEMS Oecusse Preparadu”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 17 Marsu 2014

Eis Primeiru Ministru Primeiru Governu Konstitusional Dr. Mari Alkatiri informa katak, lei ba Zona Espesial Ekonomia Merkadu Sosial Distritu Oecusse dadaun ne’e preparadu tiha ona, no lei ne’e entrega tiha ona ba Konsellu Ministru.

“Dekretu lei ida ba  ZEEMS ne’e, atu sai agora, lei ne’e hau hakarak sai tiha iha tinan kotuk, para kuandu deskute orsamentu ba 2014 ne’e, bele inklui ona orsamentu ba Oecusse, maibe komu laiha lei, ita husu osan, laiha baze legal ladun diak,” informa Alkatiri ba Jornalista sira iha Centru Convensoens Dili Sesta (14/3).

Alkatiri dehan, lei ZEEMS ne’e, Horseik (kinta,13/3/2014) nia foin fo nia opiniaun final, bainhira primeiru Ministru fila husi Brunei Konsellu Ministru atu aprova.

Problema ulun ba ZEEMS ne’e finansiamentu, maibe agora ne’e problema ida ne’e laiha ona, tanba osan barak ba iha fundu infraestrutura neebe governu sei la ezekuta, tanba ne’e, halo transferensia atu ezekuta iha Oecusse.

Alkatiri hatutan, importante liu iha planu ida ne’e, eletrisidade ho bee mos tenki iha, ema la mai Oecusse kuandu eletrisidade mate moris, ka bee mos laiha.

“Kuandu ita hakarak dada ema, kondisoens tenki diak, I depois sistema saude iha Oecusse mos tenki funsidu 100%,” relata Alkatiri.

Orsamentu Funud infraestrutura ne’ebe atu ezekuta iha Oecusse ne’e, Governu mak halo proposta, tanba festa tinan 500 iha Oecusse ne’e, la tama iha Alkatiri nia programa ZEEMS ne’e.

“Hau hakarak atu ajuda para hala’o buat ne’e ho diak, entaun Governu mak tenki haree, tanba ne’e programa governu nian,” tenik Alkatiri.

Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN ne’e dehan tan, orsamentu ba festa 2015 nee, diferensa ho orsamentu ZEEMS nian, orsamentu ba ZEEMS ne’e bo’ot tebe-tebes.

Kompania sira ne’ebe atu kaer projetu iha ZEEMS ne’e, selesaun sei la hanesan projetu sira bai-bain, maibe hanarak aprovizionamentu espesial.

Projetu ida sei bolu kompania tolu ga hat, atu aprezenta proposta, no sei iha komisaun independenti ida mak analiza proposta sira ne’ebe kompania sira aprezenta ne’e.

Planu ida ne’e mos, tenke iha estrurura ida ne’ebe ke, atu dudu buat ne’e la’o ba oin, labele halo hanesan fali serimonia sira ne’ebe liu tiha ona.

“Tenki iha estrutura ida ne’ebe iha kapasidade no responsablidade, iha kbiit no iha forsa politika atu dudu buat sira ne’e ba oin, prezidenti ba estrutura ne’e, mak ami nain rua duni, Kay Rala Xanana Gusmao ho Mari Alkatiri,” akresenta Alkatiri.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.