quinta-feira, 13 de março de 2014

"Lei Anti Korupsaun Sei Obriga Diretor no Membru Governu Deklara Rikusoin"

,

Jornal Independente - Kinta-feira, 13 Marsu 2014 

 Lei deklara rikusoin ne'ebe Komisaun Anti Korupsaun (KAK) aprezenta ba Parlamentu nasional (PN), sei obriga membru governu no diretor jeral sira atu deklara rikusoin iha Tribunal Rekursu (TR). 

Adjuntu Komisariu Komisaun Anti Korupsaun, Manuel Bucar hateten, atu preve rikusoin sa'e derepenti, lei ne'ebe KAK aprezenta ba komisaun A PN katak, membru titular sira depois asina mandatu atu assume kargu publiku iha dever hato'o deklarasaun rikusoin. 

"Ita haree Diretor Jeral no Diretor nasional iha knaar boot ba administrasaun finansas nian, tanba sira la deklara rikusoin dala ruma ita haree katak, ema barak mak kestiaona, tanba balun iha kareta rua no tolu, balun iha uma luxu, dehan nia iha uma fukun PN, horseik. 

Atu evita buat hirak ne'e hotu, KAK halo diskusaun ho komisaun A PN, ne'ebe konstrutivu tebetebes atu lei ne'e sai ema hotu-hotu ninia interese nasional atu bele halo justifikasaun ba sira ninia rikusoin. 

"Riku mos ema la ho dalan loos, ida ne'e mak sai hanesan buat KAK ninia servisu atu halo investigasaun, atu nune'e, ema hotu-hotu bele sente atu hetan benefisiu ruma husi dalan loos neneik sei deksobre," tenik Komisariu Bucar. 

Nia hatutan, ezbosu lei ne'e, liga liu ba funsionariu estadu no orgaun titular, maibe seitor privadu sira lei seidauk fo kompetensia ba KAK. 

 "Ema hanesan diretor baibain hela derepenti iha buat hotu-hotu, it abele deskonfia katak, sasan sira ne'e mai husi ne'ebe, sei iha indikasaun korrupsaun fasil ita atu deskobre," nia hateten.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.