quinta-feira, 13 de março de 2014

"Livru Edukasaun Na'ok Iha Merkadu"

.

Jornal Independente - Kinta-feira, 13 Marsu 2014

Livru edukasaun ne'ebe sei iha prosesu distribuisaun ba kada eskola iha Timor-Leste tomak derepenti deit fa'an na'ok ona iha merkadu. Ministru edukasaun (ME) rasik konfuzaun boot, tanba livru ne'e nia produsaun seiduak iha Timor-Leste.

Nune'e, Ministru Edukasaun Bendito Freitas rekonese livru ne'e fa'an duni iha publiku liliu iha Timor Plaza.

"Livru ne'e haree lolos kedas deit autoria Ministeriu edukasaun nian i nusa mak livru ne'e bele sai ba publiku, enkuantu livru ne'e iha Timor laiha, impresaun ida ke atu produs livru ba edukasuan nian," dehan bendito ba Jornalista sira iha nia knar fatin vila Verde, Dili, Kuarta hoseik.

Tan ne'e, livru hirak ne'ebe fa'an naok ne'e agora iha ona prosesu investigasaun husi inspensaun edukasaun nian, ne'ebe servisu hamutuk ho Kimisaun Anti Korupsaun (KAK).

Entertantu, tuir fontes konfirmadu katak, livru sira ne'e kompostu husi, livru potugues, matematika, fizika, estudu do meio no seluk tan. Tuir nia katak, livru sira ne'e fa'an iha Timor Plaza besik maluk sira ne'ebe fa'an tais.

"Hau haree livru iha ne'eba ne'e sira fa'an ho folin karun, kada livru ida fa'an U$15 (dollar Amerika) maibe livru sira ne'e iha Timor seidauk iha produsaun," dehan fontes konfirmadu.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.