terça-feira, 11 de março de 2014

“PM Xanana Bolu Urjenti Lideres Bancadas”

.

Jornal Nacional Diario - Tersa-feira, 11 Marsu 2014

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmao, Segunda (10/3) bolu urjenti Prezidenti Parlamentu Nasional (PN) Vicente da Silva Guterres ho lideres Bancadas Parlamentares, CNRT, FRETILIN, PD no Frente Mudanca, hodi koalia konaba problema ne’ebe akontese iha area lalulai, Sub Distritu laga, Distritu Baucau, ne’ebe mak grupu KRM no CPD-RDTL, tuda Granada ba membru polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), bainhira halo operasaun ba baze grupu ne’e.

“Primeiru Ministru (PM) informa kona ba situasaun jeral iha Laga ninian, iha problema oituan ne’ebe mosu iha lalulai, halo membru Polisia ida kanek, tanba uza armasa granadas, tan ne’e hau husu tenki mantein seriedade,” informa prezidenti PN Vicente Guterres iha plenaria PN Segunda (10/03).

Vicente Guterres hatutan katak, membrus PN hotu-hotu atu mantein kontaktu ne’ebe mak ida-idak iha atu halo amizade ho elementus grupus ne’e nian iha laran karik husu atu kontaktu nafatin hodi hakmatek.

“Estadu ita nian hotu, tinan 24 ita luta ema mate barak ona, atu harii estadu ida ne’e, tan ne’e ita halo atu garantia sobrevivensia integridade estadu ninian ba iha perigu ne’ebe mak husi liur no internamente, ida mak hau justifika ba ita nia plenaria ne’ebe ohin tarde,” dehan Vicente Guterres.

Nia esplika katak, situasaun ne’ebe mak iha no mosu iha lalulai ne’e PM informa no konvoka mos prezidenti bancada Parlamentares ho Sekretariu Estadu Parlamentar (SEAP) atu akompania husu no mantein kalma bainhira simu via telefone no via SMS ruma.

Iha fatin hanesan, Deputadu bancada CNRT Francisco da Costa hateten katak, grupu illegal liu husi numeru via Telemovel Timor Telekom (TT) hodi lansa informasaun bosok iha Distritu Baucau katak, grupu illegal sira nia membru taka ona fronteira hotu atu kaptura ulun boot estadu ne’e ninian.

“Ekipa husi organizasaun illegal komesa taka ona Fronteira (Perbatasan) Batugade no fatin hotu-hotu atu bele kaer PM Xanana Gusmao ho Lu-Olo, maibe informasaun ne’ebe mak sira lansa falsu tebe-tebes no lalos, informasaun ne’e lansa iha Distritu baucau,” dehan Francisco.

Nia esplika katak, Povu iha baucau barak mak husu informasaun ne’ebe mak grupu illegal sira lansa, maibe husu ba povu atu lalika fiar, tanba informasaun ne’ebe mak iha falsu no lalos, tanba ne’e publiku tenki hatene tuir informasaun iha rai laran.

Nune’e mos deputadu Eladio Faculto husi bancada FRETILIN hateten katak, intervensaun polisia nian ba rezlusaun PN, PN tenki fo kongratula, tanba Polisia konsege susesu iha kampu hodi hasai buat barak husi grupu illegal.

“Ita presiza louva PNTL sira, maske balun hetan kanek, maibe ne’e la husik vontade ita nian forsa Polisia atu kontinua fo seguransa no mos halo atuasaun atu hapara movimentu revolusionariu ne’ebe mak hala’o kna’ar iha rai laran,” dehan Eladio Faculto.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.