quinta-feira, 3 de abril de 2014

"FRETILIN Abandona Plenaria, Eleisaun Komisariu KAK Kanseladu"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 02 Abril 2014 

Partidu opozisaun FRETILIN abandona plenaria iha prosesu eleisaun ba kandidatura Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), tanba entre kandidatu na'in rua, Dr. Sergio Hornai no Dr. Silveiro Pinto Baptista deskonfia komete korupsaun. 

Kandidatura Komisariu KAK nain rua ne'e aprezenta husi Governu iha nain ida (1) komete KOrupsaun ne'ebe Ministeriu Publiku sei halo prosesu investigasaun. Tuir ajenda Parlamentu Nasional (PN), horsehik (01/4) halo eleisaun ba kandidatura Komisariu KAK maibe bancada FRETILIN abandona plenaria. Prezidente bancada FRETILIN, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes hateten, nia parte rekonese loron horsehik (01/4), mak PN ajenda hodi halo eleisaun ba kandidatura Komisariu KAK nian. 

"Uluk kedan ami (Bankada FRETILIN) rezeita kandidatura uniku ba Komisariu KAK no ami agradese ba Governu haruka tan kandidatura ida tan mai iha PN hodi halo eleisaun," dehan nia iha Plenaria uma fukun PN horsehik. 

Maibe, tuir nia, ohin (horsehik) Bancada FRETILIN asesu Jornal Nacional balun hakerek notisia hanesan ne'e, tuir informasaun Bancada CNRT, PD no Frente Mudansa (FM), iha posiblidade nakfera iha vitus no razaun katak, foin lokraik mak sira kobre katak entre kandidatu rua Komisariu KAK ida dadaun ne'e iha hela kazu ne'ebe kontra nia iha Tribunal. 

"Ita atu hili Komisariu KAK, se kandidatu Komisariu KAK ida ne'ebe ita hili mak ba hasoru kazu korupsaun atu sai saida," dehan nia. FRETILIN abandona plenaria hodi lakohi halo eleisaun ba Komisariu KAK foun ne'e tanba ba interese kredibilidade PN nian. 

"SE ita hili tiha mak mosu akuzasaun hasoru kandidatu eleitu ne'e," dehan nia. Tanba ne'e, Bancada FRETILIN sujere ba meja PN, liuliu Komisariu espesializada atu konfirma ba kandidatura nain rua ne'e hodi hatene lolos kazu no prosesu ruma ka lae. 

"Ami hakarak husu adiamentu ba eleisaun kandidatura KAK enkuantu seidauk iha konfirmasaun kona ba asuntu ne'e," nia sujere. Solusaun ne'ebe governu presiza foti, nia konfesa katak, tuir lei Komisariu KAK nian mandatu remata kuandu kompleta tinan hat (4) maibe lei KAK iha artigo 11 numeru 5 no numeru 7 ne'e fo dalan atu Governu hatama proposta mai iha PN atu adjunto Komisario KAK bele assume knaar hodi nune'e fatin komisariu KAK lalika mamuk. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.