quinta-feira, 3 de abril de 2014

Kazu Portu Hera; "Rekomenda Investiga Julio Pinto No PM Xanana"

,

Jornal Independente - Kinta-Feira, 03 Abril 2014 

Kazu konstrusaun Portu Hera ne'ebe seidauk remata Sosieade sivil rekomenda ba Ministeriu Publiku (MP) atu investiga Sekretariu EStadu Defeza (SED), Julio Thomas Pinto no Ministru Defeza no Seguransa (MDS), Xanana Gusmao atual Primeiru Ministru. 

Adjunto Diretor Fundasaun Mahein, Joao Almedia hateten, peskiza ne'ebe sira halo katak prosesu konstrusaun Porto Hera ne'e rasik liu husi Single Source hodi indika kompania Australia Life Engineering. 

"Ami husu ba Ministeriu Publiku (MP) investiga SED (Julio Thomas Pinto) ho MDS. Prosesu sira ne'e la tuir politika no lei aprovizionamentu nian. ami husu ba MP no KAK tenke tau matan halo investigasaun iha ne'ebe ita haree iha iregularidade," dehan nia, iha nia servisu fatin Balide, Dili horsehik. 

Nia hatutan, prosesu konstrusaun ba Portu hera mosu failansu iha inisiu kedas, tanba Governu la loke tenderizasaun ba kompania sira atu kompete, maibe indika direita ba Kompania Australia nian ne'e mak kaer obra ne'e hodi ikus mai rezulta laiha. Kona ba ezijensia Major jeneral Lere Anan Timur ba Porto Hera ne'e rasik, nia dehan, ezijensia ne'e Forsa Armada mak tenki halo, tanba forsa armada sira sai vitima ba desizaun Politika Governu nian, nebe la kria kondisaun diak ba sira hodi bele halo servisu diak liu tan. 

Entertantu, Diretor Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN), Samuel Marcal hatete, prosesu konstrusaun ba porto Naval Hera ne'e rasik, oras ne'e hala'o husi Kompania Karya Timor-Leste. 

Nia dehan, agora daudauk ekipa tekniku sira husi kompania iha loron Segunda (7/4) ne'e, komesa foti sai sasan sira ne'ebe aat atu hadia," dehan nia. Kona-ba orsamentu ne'ebe Governu gasta tan atu hadia konstrusuan Portu naval Hera, Diretor ADN ne'e esplika katak, seidauk iha desizaun klaru. 

Nia hatutan, durasaun tempu ba konstrusaun porto Naval Hera ne'e rasik seidauk termina loloos, tanba foin mak parte kompania tun ba iha terenu.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.