quarta-feira, 30 de abril de 2014

"KM Aprova Proposta Lei Ba ZEESM"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 30 Abril 2014 

Konsellu Ministru (KM) aprova ona proposta lei ba mega Projeitu Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) nian, tersa horsehik. 

Vise Primeiru Ministru (VPM) Fernando La Sama de Araujo informa, proposta lei ba ZEESM ne'e aprova ona no hein de'it atu lori ba Parlamentu nasional (PN) atu halo diskusaun no halo votasaun. 

"Bainhira lori ona ba iha plenaria ita hein katak Parlamentu nasional bele aselera lalais iha diskusaun depois aprova ona atu nune'e ita bele hahu book dadauk ona projeitu ZEESM ne'e," hateten Vise PM La Sama, hafoin reuniaun KM, iha palasiu Governu. Lei ba ZEESM ne'e rasik, husi Parte Governu no Sekretariu Estadu ZEESM nian prepara ona rai hela iha meza KM. Hafoin aprova lei ZEESM ne'e, KM sei entrega fali ba iha Sekretariu Estadu Konsellu Ministru atu lori ba iha Parlamentu. 

Tuir Sekretariu Estadu Avelino Voelho realsa katak, iha semana ida ne'e nia laran sei lori ba iha PN atu halo diskusaun. Lei ba ZEESM ne'e rasik sei implementa iha Distritu Oekuse atu sai hanesan baze legal ida. Depois lei ne'e aprova tiha mak Governu halo tan diplomas ka dekreitu lei ruma. 

"Iha lei ne'e liga jerais tanba propoista lei ne'ebe koalia kona ba estatuta reijaun Oekuse ba implementasaun projeitu ZEESM, koalia kona ba autoridades, juidisaun no termus jerais sira seluk tan," haktuir Avelino Coelho.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.