segunda-feira, 14 de abril de 2014

KOK Kaptura Membru KRM-CPD 40 "Deskunfia 20 Ho Kilat Sei Subar Hela"

.

Jornal Independente - Segunda-Feira, 14 Abril 2014

Komando Operasaun Konjunta (KOK) entre FALINTIL-Forca Defeza Timor-Leste (F-FDTL) ho Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) konsege kaer membru grupu illegal Konselu Revolusaun maubere (KRM) no CPD-RDTL hamutuk 40.

Membru grupu illegal sira ne'e hetan aker durante KOK halao ninia operasaun ne'ebe hahu iha sesta (11/4) iha Foho Matebian. Ofisial Polisia ida ne'ebelakohi atu publika nia naran hateten ba Jornal INDEPENDENTE iha sabado (12/4) katak, tuir informasaun membru husi grupu rua ne'e nian hamutuk nain 60 maibe sira kaer ona nain 40 no nain 20 seluk ne'ebe deskonfia ho kilat ne'e seidauk kaer.

"Ami kaer sira nain 40 ne'e iha foho Matebian tutun maibe besik fali ba area baguia nian, no ami hetan informasuan husi sira katak, sira hamutuk nain 20 mak ho armas sei halai subar hela," dehan fontes ne'ebe hola parte mos iha operasaun ne'e. nia dehan, ema nain 40 ne'ebe hetan aker ne'e agora iha detensaun polisia Distritu baucau hodi hein prosesu tuir mai.

 Entertantu, kona ba situasuan jeral iha Distritu Baucau nia dehan, lao normal hela. Laiha situasaun ruma mak afeita ba situasaun seguransa iha Distritu Baucau maske operasaun konjunta lao hela iha Komunidade sira la senti taukno trauma tanba sira hatene ona operasaun ne'e, dehan ofisial PNTL ne'e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.